Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb, které sdružovalo všechny sociální služby zřizované Magistrátem města Brna. Po této transformaci poskytuje i nadále tyto služby, kromě domovů pro seniory, které se staly samostatnými příspěvkovými organizacemi.

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace města Brna, zastřešuje řadu odborných pracovišť poskytujících řadu sociálních služeb, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé životní či sociální situace. Jestliže k takovéto situaci dojde, naše organizace si přeje, aby služby pro uživatele byly zajištěny na odborné úrovni, důstojně a v příjemném prostředí.

Centrum poskytuje pomoc a podporu založenou na individuálním přístupu, hodnotách demokracie, lidských právech a sociální spravedlnosti osobám v nepříznivé sociální situaci ve městě Brně. Naše organizace zabezpečuje rozvoj materiálně technické základny zařízení služeb sociální péče, sociální prevence, odborného sociálního poradenství, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a provoz dalších účelových zařízení Města Brna.

Cílem Centra je pomáhat uživatelům žít aktivní a důstojný život v zařízeních organizace za podpory jejich soběstačnosti, poskytovat sociální služby ve vysoké kvalitě a na vysoce odborné úrovni v souladu s individuálními potřebami osob v nepříznivé sociální situaci a dosáhnout jejich sociálního začlenění s podporou umožnit jim využívat přirozených vazeb s okolím.

Centrum provozuje 24 služeb (21 sociálních služeb registrovaných dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a 3 služby poskytované dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb.).
Naše organizace má rozsáhlou působnost v rámci celého Brna, své služby provozuje v 18 jednotlivých organizačních složkách, v nichž jsou realizovány odborné služby. V některých organizačních složkách je k dispozici více služeb najednou, některé organizační složky provozují činnosti, které navazují na sociální služby.

Služby Azylový dům (Křenová, Dům sociální prevence, Domov pro matky s dětmi Společná cesta) jsou financovány z Projektu Zajištění vybraných sociálních služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207, který je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

Ostatní služby jsou financovány z rozpočtu Magistrátu města Brna a dotací JmK.

Dnes je Čtvrtek 19. 07. 2018, svátek má Čeněk, počasí oblacno 25 °C