Azylový dům

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Poslání

Posláním azylového domu v Domě sociální prevence je podpora osob, které se z důvodu ztráty bydlení ocitly v krizové životní situaci a rozhodly se aktivní formou tento problém řešit. Ve spolupráci se sociálními kurátory Magistrátu města Brna respektujeme individualitu jedinců a podporujeme je v jejich aktivitě při hledání nové životní cesty. Osobám v krizi nabízíme kvalitní bydlení, prostřednictvím kterého si upevňují své schopnosti při samostatném vedení domácnosti. Vytváříme bezpečný prostor a zázemí při naplňování základních životních potřeb (místo pro přípravu stravy a možnost hygieny). Společně s uživateli se snažíme hledat řešení jejich krizové situace prostřednictvím plnění osobních cílů a vedením k zodpovědnosti za své jednání. Motivujeme uživatele k získání nezávislosti a k dosažení vhodného bydlení, aby tak došlo k jejich návratu do běžného života.

 

Cíle

 • Pomoc při řešení bytové otázky, hledání vhodného bydlení
 • Aktivní poradenství při hledání stálého zaměstnání včetně jeho udržení
 • Posílení orientace při jednání s úřady včetně zvýšení právního vědomí
 • Podpora při snižování zadluženosti, učení se hospodaření s penězi
 • Vedení k opětovnému naučení a upevnění schopností a dovedností při udržování pořádku, řádů, dodržování léčebného režimu či abstinence
 • Udržení či obnovení kontaktu s rodinou, dítětem, spolupodílení se na jeho výchově
 • Podpora při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nabízení a umožnění spolupráce s institucemi, které poskytují odbornou pomoc


Okruh osob

Plnoleté, soběstačné osoby, muži i ženy, které se ocitly v nepříznivé životní situaci z důvodu ztráty bydlení a chtějí tuto krizi aktivně řešit.

 

Osobám, kterým nemůžeme službu poskytnout (negativní okruh osob)

 • Osobám, jejichž soběstačnost je z důvodů zdravotního stavu snížena a nejsou schopny základní sebeobsluhy ve smyslu samostatného uspokojování základních životních potřeb a vykonávání všedních denních činností (schopnost hygieny, výkon fyziologické potřeby, oblékání, příprava jídla a stravování).
 • Osobám cizojazyčně mluvícím, které nejsou schopny domluvit se v českém jazyce
 • Osobám vyžadující speciální potřeby – imobilní osoby (osoby na invalidním vozíku), osoby se smyslovými poruchami (slepota, hluchota).

 

Zásady poskytované služby

 • Dodržování lidských práv a základních svobod
 • Nezávislost a autonomie
 • Začlenění a integrace
 • Rovnost a partnerství
 • Kvalita
 • Samostatnost a aktivita
 • Standardizace a flexibilita
 • Respektování individuálních potřeb
 • Zachování lidské důstojnosti

 

Vstup uživatele do služby 

Informace může veřejnost, uživatelé i budoucí zájemci o službu nalézt na informačním letáčku, internetových stránkách Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, www.css.brno.cz nebo se mohou informovat u sociálních kurátorů Odboru sociální péče MMB nebo přímo na místě.

Pokud projeví zájemce na základě získaných informací zájem o námi poskytovanou službu, dostane od příslušného sociálního kurátora MMB žádost, kterou mu následně odevzdá vyplněnou.

V případě, že je žádost schválena a je volná kapacita, kurátor předá zájemci potřebné dokumenty k uzavření smlouvy a odešle ho do Domu sociální prevence, kde s ním pracovník v sociálních službách sepíše Smlouvu o poskytnutí sociální služby.

 

Metody práce s uživatelem a zapojení uživatele do služby

S uživatelem sociální služby pracujeme individuálně. Uživatel si za podpory sociálních kurátorů MMB stanoví osobní cíle, které vedou ke zlepšení jeho nepříznivé sociální situace, k nezávislosti na poskytované sociální službě, a které jsou zaznamenány v Individuálním plánu uživatele. V plnění těchto cílů uživateli pomáhá jak pracovník v sociálních službách, tak sociální kurátor MMB, kteří uživatele podporují a motivují ho k aktivitě. Plnění osobních cílů je pravidelně 1krát měsíčně vyhodnocováno, případně aktualizováno. Všechny změny v osobních cílech jsou písemně dokumentovány.

 

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Zájemci o službu, uživatelé a jiné fyzické osoby si mohou na kvalitu a způsob poskytování sociální služby stěžovat kterémukoliv zaměstnanci zařízení, a ten je povinen postoupit stížnost vedoucímu organizační složky. Stížnost může být podána ústně, písemně, telefonicky, anonymně i vhozením do schránky stížností přímo v Domu sociální prevence.

Všechny stížnosti jsou zaznamenávány v Knize stížností. Všechny stížnosti jsou evidovány, projednány a o výsledku je stěžovatel vždy písemně informován. Odpověď na anonymní stížnost je zveřejněna na viditelném místě /nástěnka v hlavní chodbě/. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů od podání stížnosti.

Stěžovatel může dále podat stížnost u:

1/ Ředitele Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, Brno 636 00

2/ Vedoucího odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno 602 00

3/ Veřejného ochránce práv – ombudsmana, Údolní 39, Brno 602 00

Stížnost je vždy chápána jako informace o tom, zda služba odpovídá potřebám uživatelů a o jejich spokojenosti s poskytovanou službou. Stížnosti uživatelů chápeme jako podnět pro zlepšení kvality sociální služby. Při vyřizování stížnosti jsou vždy respektována lidská práva a soukromí uživatele. V žádném případě stížnost není důvodem pro ukončení služby nebo diskriminační jednání ze strany Poskytovatele.

 

Ukončení poskytování služby

1.)    Uplynutím sjednané doby.

2.)    Dohodou.

3.)    Uživatel může Smlouvu o poskytnutí sociální služby vypovědět bez udání důvodů kdykoliv. Výpovědní lhůta pro výpověď uživatelem činí sedm dnů a počíná běžet dnem, v němž byla tato výpověď Poskytovateli doručena.

4.)    Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze tehdy, jestliže uživatel hrubě poruší povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Za hrubé porušení Smlouvy se považuje porušení Domácího řádu a závazků vyplývajících přímo ze Smlouvy. Toto porušení je rozděleno do dvou stupňů:

4.1) Stupeň 1:

Vyjma porušení, která jsou uvedena ve stupni 2.

Jestliže uživatel po písemném napomenutí opakovaně hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z Domácího řádu, činí výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem 7 dní a počíná běžet dnem, v němž byla tato výpověď Uživateli doručena.

 

4.2) Stupeň 2:

a)

-          měsíční nevyhodnocení individuálního plánu u sociálních kurátorů MMB,

-          neuhrazení úhrady za poskytnutou sociální službu,

-          neuzavření Dodatku ke Smlouvě,

-          kouření v ubytovacím pokoji či ubytovací jednotce (včetně poskytnutí pokoje ke kouření jinému uživateli)

-          jestliže se v rámci jednoho měsíce uživatel nezdržuje v zařízení 10 dní úhrnem (s výjimkou hospitalizace).

V případě těchto porušení činí výpovědní lhůta 7 dní a počíná běžet dnem, v němž byla Uživateli výpověď doručena.

b)

-          zatajení infekční choroby uživatele,

-          zatajení návštěvy cizí osoby v ubytovacím pokoji či ubytovací jednotce,

-          fyzické napadení jiného uživatele nebo personálu,

-          násilné nebo hrubé chování vůči majetku uživatelů či zařízení

-          agresivní chování po požití návykové látky a alkoholu.

V uvedených případech se jedná o zvlášť hrubé porušení Domácího řádu a Smlouva o poskytnutí sociální služby bude ukončena s okamžitou platností následující pracovní den.

5) Opustí-li uživatel Dům sociální prevence, aniž by z jeho strany došlo k řádnému ukončení pobytu, má se za to, že smlouva skončila dohodou uplynutím 7 dne ode dne, kdy uživatel opustil Dům sociální prevence.

 

Spoluúčast uživatele na službě

Uživatel se účastní na službě především plánováním a plněním individuálních osobních cílů, které vedou k řešení jeho nepříznivé sociální situace a k jeho zařazení do běžného života.

Uživatel se podílí na úhradě nákladů za ubytování dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a směrnice CSS o úhradách.

 

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Zřizovatelem Domu sociální prevence je Statutární město Brno. Jeho provozovatelem je Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace. Zařízení zahájilo svoji činnost 15. 3. 2002.

Dům sociální prevence se nachází v centru Brna, v městské části Brno – střed na ulici Podnásepní 384/20 s dobrou dopravní dostupností (tramvají č. 8, 9 a 10  od vlakového nádraží nebo trolejbusem č.31, 33 směr Slatina, zastávka Vlhká).

Sociální služba azylový dům je poskytována nepřetržitě a je založena na individuálním přístupu k uživatelům. Azylový dům se nachází ve čtyřech podlažích, přičemž kapacita azylového domu je 40 lůžek. Azylový dům poskytuje ubytování v ubytovacích pokojích pro muže (20 lůžek v 10 pokojích) a ženy (3 lůžka v jednom pokoji). Pokoje mají rozlohu cca 33 m2. Obvykle pro dva ubytovací pokoje je společná kuchyňka s vybavením. Společné je i sociální zařízení, které je určené pro celé patro a je zde k dispozici automatická pračka. Dále azylový dům provozuje 6 ubytovacích jednotek se sociálním zařízením a kuchyňkou s celkovou kapacitou 17 lůžek. Vhodné pro jednotlivce. Uživatelé mají k dispozici kuchyňku s vybavením, sociální zařízení a automatickou pračku.

V přízemí budovy se nachází dvě kanceláře pracovníků v sociálních službách, pobytová místnost s TV a dvůr s pergolou, kde mohou uživatelé trávit volný čas. V pátém posledním patře se dále nachází kancelář vedoucího organizační složky a kancelář referenta majetkové správy.

Součástí budovy je výtah, budova není bezbariérová.

 

Personální obsazení

vedoucí organizační složky

referent majetkové správy

pracovníci v sociálních službách

dělnice prádelen

 

 

 

Dům sociální prevence
Podnásepní 384/20, 602 00 Brno

telefon: 543 255 522

e-mail: css_dsp@centrum.cz

Dnes je Úterý 18. 06. 2019, svátek má Milan, počasí document.write('Úterý'); document.write('');