Noclehárna


Poslání

Posláním noclehárny v Domě sociální prevence (dále jen DSP) je podpora osob, které se z důvodu ztráty přístřeší ocitly ve vážné krizové situaci a nejsou schopni tuto situaci řešit jiným způsobem. Osobám v krizové situaci je zajištěno přenocování a podmínky pro osobní hygienu, stejně jako úklid a výměna ložního prádla. Služba je poskytována ve spolupráci se sociálními kurátory Magistrátu města Brna (dále jen MmB). Noclehárna nabízí pomoc lidem bez přístřeší směřující k předcházení sociálního vyloučení a k podpoře k sociálnímu začlenění těm uživatelům, kteří chtějí svoji situaci aktivně řešit.

Cíle

 • Pomoc při řešení problematiky ztráty přístřeší
 • Vedení k upevňování základních dovedností a schopností
 • Pomoc při jednání s úřady a jinými institucemi
 • Podpora a poradenství při hledání zaměstnání či jiného trvalého příjmu

Okruh osob

Plnoleté, soběstačné osoby, muži i ženy, které se ocitly v nepříznivé životní situaci z důvodu ztráty bydlení a chtějí tuto situaci aktivně řešit.

Osobám, kterým nemůžeme službu poskytnout (negativní okruh osob)

 • Osobám, jejichž soběstačnost je z důvodů zdravotního stavu snížena a nejsou schopny základní sebeobsluhy ve smyslu samostatného uspokojování základních životních potřeb a vykonávání všedních činností (hygiena, oblékání, výkon fyziologické potřeby)
 • Osobám cizojazyčně mluvícím, které nejsou schopny domluvit se v českém jazyce
 • Osobám vyžadující speciální potřeby – imobilní osoby (osoby na invalidním vozíku), osoby se smyslovými poruchami (slepota, hluchota)
 • Osobám s infekční chorobou ohrožující provoz zařízení
 • Osobám, které svým chováním a jednáním ohrožují sebe nebo své okolí

Zásady poskytované služby

 • Dodržování práv uživatelů
 • Začlenění a integrace
 • Rovnost a partnerství
 • Kvalita
 • Samostatnost a aktivita
 • Respektování potřeb uživatelů
 • Zachování lidské důstojnosti
 • Posilování sociálního začlenění

Vstup uživatele do služby 

Naši budoucí uživatelé se o nás mohou dovědět na internetových stránkách www.css.brno.cz  a také z letáků, které se snažíme distribuovat na místech, kde se naši potencionální uživatelé nacházejí nejvíce (úřady a jiné instituce). Dále se o našich službách mohou informovat u sociálních kurátorů MmB.

Dvě možnosti vstupu uživatele do služby:

1. V prvním případě zájmu uchazeče o službu je možná návštěva u sociálního kurátora MmB na ulici Křenová 20 v Brně. Uchazeč musí vykazovat známky soběstačnosti ve smyslu dodržování základních hygienických návyků, komunikace, a způsobilosti k běžným úkonům. V případě, že se sociální kurátor dohodne s uchazečem, že služba může splnit jeho potřeby a cíle, je volná kapacita, uchazeč spadá do okruhu osob a má doklad totožnosti, je mu vystaven ubytovací poukaz, na základě kterého je přijat do služby.

2. V případech, kdy uchazeč využije službu bez doporučujícího poukazu od sociálního kurátora MmB (mimo úřední dny sociálních kurátorů MmB) je přijat do služby po předložení dokladu totožnosti s podmínkou, že do 3 pracovních dnů navštíví sociálního kurátora MmB. Uživatel je tedy následně odeslán k sociálnímu kurátorovi, ten postupuje podle bodu 1 a poté mu vystaví ubytovací poukaz.

Uchazeči je na noclehárně pracovníkem v sociálních službách vystavena Smlouva o poskytnutí sociální služby /dále jen Smlouva/, a to v souladu s ubytovacím poukazem. Uchazeč je před podpisem Smlouvy seznámen s Domácím řádem a dalšími pravidly zařízení, které je třeba dodržovat.

Metody práce s uživatelem a zapojení uživatele do služby

Základní činností Noclehárny je poskytovat služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

Pracovníci DSP úzce spolupracují se sociálními kurátory MmB, jejichž prostřednictvím jsou zajištěny a zároveň jimi garantovány:

-          sociální poradenství včetně odborného poradenství pro Uživatele

-          sociální práce s Uživatelem a jeho vedení při plnění jím stanovených osobních cílů

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Zájemci o službu, Uživatelé a jiné fyzické osoby si mohou na kvalitu a způsob poskytování sociální služby stěžovat kterémukoliv zaměstnanci zařízení, a ten je povinen postoupit stížnost vedoucí organizační složky. Stížnost může být podána ústně, písemně, telefonicky, anonymně i vhozením do schránky stížností přímo v DSP.

Všechny stížnosti jsou zaznamenávány v Knize stížností. Všechny stížnosti jsou evidovány, projednány a o výsledku je stěžovatel vždy písemně informován. Odpověď na anonymní stížnost je zveřejněna na viditelném místě /nástěnka ve vstupní hale/. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů od podání stížnosti.

Jestliže stěžovatel není spokojený s vyřízením stížnosti má možnost se odvolat k:

1/ Řediteli Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno

2/ Vedoucímu odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno 602 00

3/ Veřejnému ochránci práv – ombudsmanovi, Údolní 39, Brno 602 00

Stížnost je vždy chápána jako informace o tom, zda služba odpovídá potřebám Uživatelů a o jejich spokojenosti s poskytovanou službou. Stížnosti Uživatelů chápeme jako podnět pro zlepšení kvality sociální služby. Při vyřizování stížnosti jsou vždy respektována lidská práva a soukromí Uživatele. V žádném případě stížnost není důvodem pro ukončení služby nebo diskriminační jednání ze strany Poskytovatele.

Ukončení poskytování služby

Může mít několik forem:

1.)    Uplynutím sjednané doby.

2.)    Dohodou obou smluvních stran.

3.)    Výpovědí Smlouvy o poskytnutí sociální služby ze strany Uživatele nebo Poskytovatele (ze strany poskytovatele při hrubém porušování Domácího řádu nebo stanovených pravidel dle uzavřené Smlouvy, ze strany Uživatele možno i bez udání důvodu)

4.)    Okamžitým Odstoupením od Smlouvy ze strany Poskytovatele na základě hrubého porušení pravidel společného soužití, které stanovuje uzavřená Smlouva mezi Uživatelem a Poskytovatelem sociální služby

Spoluúčast uživatele na službě

Uživatel se účastní na službě především plánováním a plněním individuálních osobních cílů, které vedou k řešení jeho nepříznivé sociální situace a k jeho zařazení do běžného života.

Uživatel se podílí na úhradě nákladů za poskytování sociální služby dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a vnitřní směrnice CSS o úhradách.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Zřizovatelem DSP je Statutární město Brno. Jeho provozovatelem je Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace. Zařízení zahájilo svoji činnost 15. 3. 2002.

DSP se nachází v centru Brna, v městské části Brno – střed na ulici Podnásepní 384/20 s dobrou dopravní dostupností (tramvají č. 8, 9 a 10 od vlakového nádraží nebo trolejbusem směr Slatina, zastávka Vlhká).

Sociální služba je poskytována každý den v době od 19:30 do 7:30. Noclehárna se nachází ve třech podlažích. Kapacita noclehárny je 43 lůžek, z toho 28 lůžek pro muže ve 4 pokojích a 15 lůžek pro ženy ve dvou pokojích. Na každém podlaží je Uživatelům k dispozici sociální zařízení, kuchyňka pro ženy v příslušném poschodí a kuchyňka pro muže v přízemí zařízení.

Součástí budovy je výtah. Budova není bezbariérová.

Personální obsazení

1 vedoucí organizační složky

1 referent majetkové správy

10 pracovníků v sociálních službách

1 dělnice prádelen

Kalendář akcí

Předchozí Prosinec 2018 Následující
Po Út St Čt So Ne
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Zobrazit vše

Dnes je Úterý 18. 12. 2018, svátek má Miloslav, počasí oblacno 2 °C