Noclehárna


Poslání

Posláním noclehárny v Domě sociální prevence (dále jen DSP) je podpora osob, které se z důvodu ztráty přístřeší ocitly ve vážné krizové situaci a nejsou schopni tuto situaci řešit jiným způsobem. Osobám v krizové situaci je zajištěno přenocování a podmínky pro osobní hygienu, stejně jako úklid a výměna ložního prádla. Služba je poskytována ve spolupráci se sociálními kurátory Magistrátu města Brna (dále jen MmB). Noclehárna nabízí pomoc lidem bez přístřeší směřující k předcházení sociálního vyloučení a k podpoře k sociálnímu začlenění těm uživatelům, kteří chtějí svoji situaci aktivně řešit.

Cíle

 • Pomoc při řešení problematiky ztráty přístřeší
 • Vedení k upevňování základních dovedností a schopností
 • Pomoc při jednání s úřady a jinými institucemi
 • Podpora a poradenství při hledání zaměstnání či jiného trvalého příjmu

Okruh osob

Plnoleté, soběstačné osoby, muži i ženy, které se ocitly v nepříznivé životní situaci z důvodu ztráty bydlení a chtějí tuto situaci aktivně řešit.

Osobám, kterým nemůžeme službu poskytnout (negativní okruh osob)

 • Osobám, jejichž soběstačnost je z důvodů zdravotního stavu snížena a nejsou schopny základní sebeobsluhy ve smyslu samostatného uspokojování základních životních potřeb a vykonávání všedních činností (hygiena, oblékání, výkon fyziologické potřeby)
 • Osobám cizojazyčně mluvícím, které nejsou schopny domluvit se v českém jazyce
 • Osobám vyžadující speciální potřeby – imobilní osoby (osoby na invalidním vozíku), osoby se smyslovými poruchami (slepota, hluchota)
 • Osobám s infekční chorobou ohrožující provoz zařízení
 • Osobám, které svým chováním a jednáním ohrožují sebe nebo své okolí

Zásady poskytované služby

 • Dodržování práv uživatelů
 • Začlenění a integrace
 • Rovnost a partnerství
 • Kvalita
 • Samostatnost a aktivita
 • Respektování potřeb uživatelů
 • Zachování lidské důstojnosti
 • Posilování sociálního začlenění

Vstup uživatele do služby 

Naši budoucí uživatelé se o nás mohou dovědět na internetových stránkách www.css.brno.cz  a také z letáků, které se snažíme distribuovat na místech, kde se naši potencionální uživatelé nacházejí nejvíce (úřady a jiné instituce). Dále se o našich službách mohou informovat u sociálních kurátorů MmB.

Dvě možnosti vstupu uživatele do služby:

1. V prvním případě zájmu uchazeče o službu je možná návštěva u sociálního kurátora MmB na ulici Křenová 20 v Brně. Uchazeč musí vykazovat známky soběstačnosti ve smyslu dodržování základních hygienických návyků, komunikace, a způsobilosti k běžným úkonům. V případě, že se sociální kurátor dohodne s uchazečem, že služba může splnit jeho potřeby a cíle, je volná kapacita, uchazeč spadá do okruhu osob a má doklad totožnosti, je mu vystaven ubytovací poukaz, na základě kterého je přijat do služby.

2. V případech, kdy uchazeč využije službu bez doporučujícího poukazu od sociálního kurátora MmB (mimo úřední dny sociálních kurátorů MmB) je přijat do služby po předložení dokladu totožnosti s podmínkou, že do 3 pracovních dnů navštíví sociálního kurátora MmB. Uživatel je tedy následně odeslán k sociálnímu kurátorovi, ten postupuje podle bodu 1 a poté mu vystaví ubytovací poukaz.

Uchazeči je na noclehárně pracovníkem v sociálních službách vystavena Smlouva o poskytnutí sociální služby /dále jen Smlouva/, a to v souladu s ubytovacím poukazem. Uchazeč je před podpisem Smlouvy seznámen s Domácím řádem a dalšími pravidly zařízení, které je třeba dodržovat.

Metody práce s uživatelem a zapojení uživatele do služby

Základní činností Noclehárny je poskytovat služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

Pracovníci DSP úzce spolupracují se sociálními kurátory MmB, jejichž prostřednictvím jsou zajištěny a zároveň jimi garantovány:

-          sociální poradenství včetně odborného poradenství pro Uživatele

-          sociální práce s Uživatelem a jeho vedení při plnění jím stanovených osobních cílů

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Zájemci o službu, Uživatelé a jiné fyzické osoby si mohou na kvalitu a způsob poskytování sociální služby stěžovat kterémukoliv zaměstnanci zařízení, a ten je povinen postoupit stížnost vedoucí organizační složky. Stížnost může být podána ústně, písemně, telefonicky, anonymně i vhozením do schránky stížností přímo v DSP.

Všechny stížnosti jsou zaznamenávány v Knize stížností. Všechny stížnosti jsou evidovány, projednány a o výsledku je stěžovatel vždy písemně informován. Odpověď na anonymní stížnost je zveřejněna na viditelném místě /nástěnka ve vstupní hale/. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů od podání stížnosti.

Jestliže stěžovatel není spokojený s vyřízením stížnosti má možnost se odvolat k:

1/ Řediteli Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno

2/ Vedoucímu odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno 602 00

3/ Veřejnému ochránci práv – ombudsmanovi, Údolní 39, Brno 602 00

Stížnost je vždy chápána jako informace o tom, zda služba odpovídá potřebám Uživatelů a o jejich spokojenosti s poskytovanou službou. Stížnosti Uživatelů chápeme jako podnět pro zlepšení kvality sociální služby. Při vyřizování stížnosti jsou vždy respektována lidská práva a soukromí Uživatele. V žádném případě stížnost není důvodem pro ukončení služby nebo diskriminační jednání ze strany Poskytovatele.

Ukončení poskytování služby

Může mít několik forem:

1.)    Uplynutím sjednané doby.

2.)    Dohodou obou smluvních stran.

3.)    Výpovědí Smlouvy o poskytnutí sociální služby ze strany Uživatele nebo Poskytovatele (ze strany poskytovatele při hrubém porušování Domácího řádu nebo stanovených pravidel dle uzavřené Smlouvy, ze strany Uživatele možno i bez udání důvodu)

4.)    Okamžitým Odstoupením od Smlouvy ze strany Poskytovatele na základě hrubého porušení pravidel společného soužití, které stanovuje uzavřená Smlouva mezi Uživatelem a Poskytovatelem sociální služby

Spoluúčast uživatele na službě

Uživatel se účastní na službě především plánováním a plněním individuálních osobních cílů, které vedou k řešení jeho nepříznivé sociální situace a k jeho zařazení do běžného života.

Uživatel se podílí na úhradě nákladů za poskytování sociální služby dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a vnitřní směrnice CSS o úhradách.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Zřizovatelem DSP je Statutární město Brno. Jeho provozovatelem je Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace. Zařízení zahájilo svoji činnost 15. 3. 2002.

DSP se nachází v centru Brna, v městské části Brno – střed na ulici Podnásepní 384/20 s dobrou dopravní dostupností (tramvají č. 8, 9 a 10 od vlakového nádraží nebo trolejbusem směr Slatina, zastávka Vlhká).

Sociální služba je poskytována každý den v době od 19:30 do 7:30. Noclehárna se nachází ve třech podlažích. Kapacita noclehárny je 43 lůžek, z toho 28 lůžek pro muže ve 4 pokojích a 15 lůžek pro ženy ve dvou pokojích. Na každém podlaží je Uživatelům k dispozici sociální zařízení, kuchyňka pro ženy v příslušném poschodí a kuchyňka pro muže v přízemí zařízení.

Součástí budovy je výtah. Budova není bezbariérová.

Personální obsazení

1 vedoucí organizační složky

1 referent majetkové správy

10 pracovníků v sociálních službách

1 dělnice prádelen

Dům sociální prevence
Podnásepní 384/20, 602 00 Brno

telefon: 543 255 522

e-mail: css_dsp@centrum.cz

Dnes je Úterý 18. 06. 2019, svátek má Milan, počasí document.write('Úterý'); document.write('');