Denní stacionář

Poslání

Posláním denního stacionáře Domino je všestranný rozvoj uživatelů s kombinovanými vadami a s poruchou autistického spektra, jak po stránce rozumové, tak i tělesné a to v rámci jeho schopností a možností. Usilovat o co nejvyšší míru samostatnosti, o smysluplné využití volného času a o podporu a rozvíjení zájmů uživatele. Podporovat uživatele v rozvíjení praktických dovedností a tím jim umožnit začlenění do společnosti.

Cíle

 • Rozvoj a podpora komunikace
 • Rozvoj a podpora zájmů při individuálních a skupinových činnostech
 • Rozvoj rozumových, manuálních a pohybových dovedností pro běžný život
 • Začleňování a kontakt se společenským prostředím
 • Zachování a rozvoj samostatnosti a soběstačnosti
 • Aktivizace uživatelů při seberealizaci a uplatnění vlastní vůle
 • Navázání kontaktu prostřednictvím bazální stimulace a kraniosakrální terapie

Okruh osob

 • uživatelé ve věkové hranici 16 – 64 let
 • muži i ženy
  • s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením
  • s vícenásobným tělesným postižením (částečně mobilní pohybující se s dopomocí druhé osoby, rehabilitačních pomůcek a invalidních vozíků)
  • s přidruženým záchvatovým onemocněním (epilepsie)
  • s poruchou autistického spektra (pervazivní vývojová vada)

Osoby, kterým nemůžeme službu poskytnout (negativní vymezení okruhu osob)

 • s prvky agresivního chování, ohrožující sebe a okolí
 • s duševním onemocněním
 • s chronickým onemocněním, které vyžaduje dlouhodobou odbornou lékařskou péči

a jejichž zdravotní stav se neslučuje s návštěvou denního stacionáře

 • osoby závislé na alkoholu a dalších omamných látkách

Zásady poskytované služby

Zařízení ve své činnosti respektuje základní lidská práva uživatelů služeb, jejich nároky vyplývající z platných obecně závazných norem a pravidel občanského soužití. Dále vyplývají z dodržování lidských práv a základních svobod.

 • Ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy

Za prioritní považujeme naplňování individuálních potřeb uživatelů, naším individuálním přístupem přispíváme k tomu, aby se uživatelé mohli věnovat svým zájmům a zálibám. Uživatelům necháváme prostor pro samostatné rozhodování, a současně je učíme, aby si uvědomovali důsledky tohoto rozhodování. Vše s ohledem na dodržování vnitřních pravidel zařízení, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života sebe či ostatních.

 • Podpora nezávislosti uživatele na sociální službě

Vedeme uživatele k tomu, aby vyjadřovali vlastní názory a přání a současně je učíme, aby si uvědomovali důsledky svého rozhodnutí a byli součástí rodinných vztahů a vazeb v přirozeném prostředí. Denně probíhá nácvik sebeobsluhy při běžných denních činnostech – hygiena, stravování, oblékání atd. Plněním úkolů dle verbálních instrukcí se uživatelé rovněž učí novým praktickým dovednostem, podporujeme je v tom, aby dané činnosti prováděli co nejvíce samostatně.

 • Zachování lidské důstojnosti a soukromí

Respektujeme přání uživatelů v otázce oslovování, tykání nebo vykání.

Chráníme soukromí uživatelů v intimních situacích - intimita na WC, při koupelích. Při osobní hygieně u inkontinentních uživatelů chráníme jejich intimitu pomocí zatahovacích dveří a zástěn.

K uživatelům se chováme se stejným respektem jako k ostatním lidem. Uživatele nediskriminujeme. Při přijímání nových uživatelů nehledíme na barvu pleti, sexuální orientaci, rodinné poměry, způsob života. Jsme omezeni pouze určením okruhu osob a kapacitou zařízení. Laskavým přístupem se snažíme o příjemné, podnětné a pohodové prostředí.

 • Zachování diskrétnosti a mlčenlivosti

Všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí o údajích týkajících se uživatelů a to i po skončení pracovního poměru. Veškeré údaje o uživatelích jsou uložené v uzamykatelných skříňkách k tomu určených. Nehovoříme o uživatelích a jejich postižení mimo zařízení. O uživatelích nehovoříme hanlivě.

 • Vnímání jedinečnosti každého uživatele a individuální přístup

Míra podpory nebo péče je určována potřebami a osobními cíly uživatele. Přihlížíme k individualitě jednotlivých uživatelů, ke  zvláštnostem v jejich chování, k jejich schopnostem, ke zdravotnímu stavu a nijak je neomezujeme v jejich projevech (pokud nehrozí ohrožení jejich života – např. sebepoškozování nebo ubližování druhým)

 • Začleňování a integrace

I přesto, že je naše zařízení denním stacionářem a svou podstatou tedy nepřispívá k izolaci uživatelů od běžného života, přesto podporujeme uživatele ve využívání služeb, které jsou v daném místě dostupné. S uživateli navštěvujeme a využíváme běžné služby jako je např. pošta, obchody, cukrárnu, divadlo, výstavy, hudební představení, ZOO, rekreační pobyty, hipoterapii, plavání. Cestujeme dopravními prostředky – MHD, vlakem, parníkem. K sociálnímu začleňování také přispívá Den otevřených dveří, který se koná 2x ročně. Uživatelé také mají možnost účastnit se ozdravného pobytu.

 • Respektování tempa uživatelů

Veškeré denní činnosti jsou přizpůsobovány momentálnímu stavu uživatele. Tempo přizpůsobujeme různým formám zdravotního postižení každého uživatele. Při veškerých sebeobslužných činnostech jako je stravování, převlékání, hygiena, při výchovných činnostech, rehabilitaci přihlížíme ke schopnostem našich uživatelů a dáváme jim dostatek prostoru k vykonání jednotlivých činností.

 • Týmová spolupráce pracovníků a jednotný přístup

Pravidelnými schůzkami pracovníků v přímé péči si denně předáváme informace o uživatelích – naplánované činnosti, organizační záležitosti, informace od zákonných zástupců/opatrovníků. Jednotný přístup – postupujeme dle metodických postupů a Domácího řádu. 

 • Kvalita poskytované služby

Snažíme se poskytovat kvalitní služby jak materiálním vybavením stacionáře, tak personálním složením našich zaměstnanců. Všichni zaměstnanci stacionáře se snaží o zlepšování a prohlubování samostatnosti našich uživatelů a pečují o celkovou pohodu jejich pobytu v našem stacionáři. Zaměstnanci se vzdělávají samostudiem, účastní se odborných kurzů a seminářů.

Vstup uživatele do služby

Zájemci o přijetí do Denního stacionáře Domino získávají informace na internetových stránkách Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, www.css.brno.cz, adresáře organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně vydaného OSP MMB, informačního letáku Denního stacionáře Domino, který je rozesílán do zdravotnických zařízení, škol, místních úřadů a jiných veřejných institucí. Informace může veřejnost získávat také z jiných zdrojů jako např. komunitní plánování, média, tisk, vydané publikace a seznamy týkající se sociálních služeb v městě Brně, atd.

Prvotní informace může zájemce o sociální službu získat i telefonickým či osobním kontaktem s pracovníkem Denního stacionáře Domino, popřípadě se sociálními pracovníky Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace.

Zájemce se může o sociální službě dozvědět rovněž na dnech otevřených dveří, besídkách pořádaných pro uživatele, rodinné příslušníky a blízkou veřejnost nebo na veřejných akcích, kterých se denní stacionář účastní.

Zájemce o sociální službu získá informace o nabídce služeb a za jakých podmínek jsou poskytovány. V případě kontaktování Denního stacionáře Domino sociální pracovnice zařízení zjišťuje, zda uchazeč o umístění odpovídá cílové skupině. V případě návštěvy proběhne prohlídka stacionáře, kde dochází k dalšímu vzájemnému poznání a oboustrannému zjišťování informací mezi sociální pracovnicí a uživatelem (zákonným zástupcem, opatrovníkem).

Při rozhovoru se zájemci sociální pracovnice předává informace nezbytné pro posouzení možnosti zařazení zájemce do evidence. Zájemci je  nabídnuta žádost k vyplnění. Tuto žádost s ním sociální pracovnice prokonzultuje a ujistí se, že všemu porozuměl a že mu typ a rozsah poskytovaných služeb vyhovuje. Po přijetí žádosti se ze zájemce o službu stává žadatel.

Nedílnou součástí žádosti je také vyjádření ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele. Žadatel také doloží listiny o ustanovení opatrovníka aj. Na základě kopií lékařských zpráv poté posudkový lékař posuzuje, zda diagnóza a zdravotní stav žadatele odpovídá cílové skupině Denního stacionáře Domino. Při nedostatku informací si může vyžádat další lékařské zprávy pro doplnění nezbytných údajů.

Žadatelé, kteří mají zájem o službu, splňují podmínky pro přijetí, a kteří nemohli být uspokojeni z kapacitních důvodů, jsou zařazeni do evidence schválených žadatelů. O zařazení či vyřazení z evidence je žadatel vždy písemně informován.

V případě uvolnění místa ve stacionáři se sejde sociální komise CSS, která vyhodnotí informace získané z jednání se žadatelem a dle stanovených kritérií ohodnotí body jednotlivé žádosti. Žadatel, který obdržel nejvíce bodů je sociální pracovnicí vyzván k jednání o smlouvě o poskytnutí služby sociální péče.

Žadatel v průběhu jednání vyjádří svůj názor, osobní cíle jsou v souladu s jeho vůlí. Žadatel se s poskytovatelem dohodnou, za jakých podmínek budou osobní cíle naplňovány. Cíl je poté každému uživateli stanoven v rámci individuálního plánování.

Metody práce s uživatelem a zapojení uživatele do služby

Jednou ze základních činností Denního stacionáře Domino je poskytování základního sociálního poradenství. Sociální pracovnice zařízení pomáhá uživatelům a zákonným zástupcům uživatelů orientovat se v problematice sociálních otázek, informuje o možnostech, které mohou uživatelé využívat.

Při všech činnostech ve stacionáři se postupuje dle metodik, se kterými jsou seznámeni všichni pracovníci v přímé péči. Tyto metodiky přispívají k jednotnému systému práce s uživateli se zachováním individuálního přístupu. Těmito postupy se zvyšuje kvalita poskytované služby.

Služby poskytované DS Domino vždy vychází ze zásad práce s uživatelem (viz. výše uvedeno) a z osobních cílů, z přání a potřeb uživatele. Osobní cíl uživatele by měl přispívat k jeho celkovému rozvoji, k maximální soběstačnosti a spokojenosti. Vychází především ze schopností a možností uživatele, kdy respektujeme individuální tempo každého z uživatelů. Osobní cíle uživatele jsou písemně zpracovány v jeho individuálním plánu, za který zodpovídá jeho klíčový pracovník. Klíčový pracovník individuální plán sestavuje spolu s uživatelem, který se aktivně účastní jeho vytváření a naplňování. Uživatel, zákonný zástupce/opatrovník uživatele, se účastní také aktualizování a vyhodnocování osobního plánu. Naplňování osobního plánu uživatele se pravidelně zaznamenává. Zařízení má vypracována písemná vnitřní pravidla, kterými se řídí plánování procesu poskytování služeb.

Při práci s uživatelem se snažíme o jejich maximální kontakt se společenským prostředím prostřednictvím vycházek, společenských a kulturních akcí (divadlo, výstavy, cukrárna atd.), využíváme obecné zdroje – cestování MHD, vlakem, parníkem, návštěva obchodů, solné jeskyně atd. Uživatelům je poskytována sociálně terapeutická a rehabilitační péče, která vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností – canisterapie, metoda bazální stimulace, snoezelen, hipoterapie, vodoléčba, perličkové koupele, kraniosakrální terapie, plavání, ozdravné pobyty. Výchovně vzdělávací činnost uživatelů s poruchou autistického spektra se provádí prostřednictvím Denního programu – strukturovaný systém (tranzitní karty, konkrétní a komunikační symboly, prvky alternativní a augmentativní komunikace)

Způsob jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

Při každodenních činnostech s našimi uživateli se snažíme v rámci možností našeho stacionáře vytvářet příležitosti k tomu, aby naši uživatelé mohli uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí. Uživatelé se aktivně podílí na stanovení svých osobních cílů, k jejichž naplňování prostřednictvím služby dochází. Abychom mohli vyjít uživatelům vstříc při uplatňování jejich vlastní vůle, kterou vyjadřují svá přání, potřeby a požadavky je nezbytné, abychom byli schopni s nimi komunikovat. Vzhledem k mentálnímu a zdravotnímu postižení našich uživatelů je v rámci komunikace s nimi nutno hledat různé formy a způsoby dorozumívání (alternativní a augmentativní komunikace, speciální komunikace pro uživatele s poruchou autistického spektra). Snažíme se, aby byl uživatel vždy aktivním účastníkem při naplňování sociální služby.

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Každý uživatel, jeho zákonný zástupce/opatrovník a každá jiná fyzická osoba má právo, v případě nespokojenosti s námi poskytovanou sociální službou, podávat stížnosti. Všichni uživatelé a jejich zákonní zástupce/opatrovníci jsou informováni o možnosti podávat stížnosti, o způsobu jejich podávání a postupu při jejich vyřizování. Stížnost je možno podat u jakéhokoli zaměstnance stacionáře ústně, telefonicky nebo písemnou formou – poštou, e-mailem, či prostřednictvím schránky stížností (umístěna u šaten uživatelů). Při podávání stížnosti lze uvést své jméno nebo zůstat v anonymitě. Všechny stížnosti jsou evidovány v Knize stížností a výsledek jejich vyjádření je vždy písemný (v případě anonymní stížnosti vyvěšen na nástěnce), nejpozději do 30 kalendářních dnů. Při vyřizování stížností je plně respektováno právo soukromí stěžovatele, všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí.

Při řešení stížností se řídíme Směrnicí Centra sociálních služeb č. 9/2014 - Pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování stížností a stacionářem vypracovanými vnitřními pravidly pro podávání a vyřizování stížností.

Místo podávání stížností, připomínek, podnětů: schránka stížností v zařízení

Přímé směřování stížností, připomínek, podnětů: vedoucí zařízení nebo kterýkoliv pracovník

Dále je možné si stěžovat u:

Nadřízený orgán:

                       Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno

Zřizovatel:

                        Magistrát města Brna odbor sociálních věcí
                        Koliště 19
                        602 00 Brno

Nezávislé organizace:

Kancelář veřejného ochránce práv

                        Údolní 39, 602 00 Brno
                        Český helsinský výbor
                        Štefánikova 21
                        150 00 Praha 5

Ukončení poskytování služby

Uživatel může Smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Uživatelem činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce, v němž byla tato výpověď doručena Poskytovateli, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

 • prodlení s úhradou za poskytnutí sociální služby delší než 30 dnů.
 • jestliže Uživatel zamlčel při uzavírání Smlouvy důležité údaje a skutečnosti podmiňující přijetí do Denního stacionáře, např. zdravotní údaje apod.
 • jestliže Uživatel využívá sociální službu dle této Smlouvy v rozsahu menším než 100 dnů za kalendářní rok, přičemž do tohoto počtu dnů se nezahrnují dny, kdy je Uživateli poskytnutá péče ve zdravotnickém zařízení
 • jestliže Uživatel přestane splňovat podmínky stanovené pro cílovou skupinu Denního stacionáře uvedené v čl. I. této Smlouvy (zejména při změně psychického nebo fyzického stavu Uživatele apod.)
 • odmítnutí uzavření dodatku ke Smlouvě

Výpověď musí být podána písemně a výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato výpověď doručena Uživateli.

Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit z důvodů hrubého porušení této Smlouvy a vnitřních pravidel denního stacionáře ze strany Uživatele, a to zejména v těchto případech:

 • jestliže je Uživatel fyzicky agresivní vůči jinému Uživateli nebo zaměstnancům Denního stacionáře či v případě agresivně verbálního vyhrožování fyzickým napadením či agresivního chování pod vlivem návykové látky
 • prokázaná krádež Uživatele v Denním stacionáři
 • zatajení infekční choroby Uživatele
 • kouření v prostorách Denního stacionáře

Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.
Smlouvu je možné ukončit také vzájemnou dohodou obou smluvních stran.
Při výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele jsou vždy Uživateli poskytnuty informace o jiných sociálních službách.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Denní stacionář Domino se nachází v pěkném, čistém a klidném prostředí v městské části Brno- Žabovřesky, na ulici Ostrá 1. Je označen informační tabulí s názvem:

Centrum sociálních služeb příspěvková organizace

Denní stacionář – Domino

616 00 Brno, Ostrá 2898/1

V okolí je zástavba rodinných domků, nedaleko, asi 15 minut chůze jsou již lesy, cca 5-10 minut chůze je nákupní centrum.

Stacionář je dobře dostupný městskou hromadnou dopravou. Trolejbus č. 34 jede na konečnou zastávku Vychodilova, dále pak asi 5 minut chůze směrem rovně nahoru. Po cestě ze zastávky jsou, pro lepší orientaci, umístěny na sloupu veřejného osvětlení informační tabule s označením: „Denní stacionář Domino“. Kromě již zmíněného spoje je možné využít i trolejbusů č. 36 a č. 30 nebo autobusů č, č. 44, č. 84, č. 67 a vystoupit na zastávce Přívrat a dojet trolejbusem č. 34 na konečnou zastávku Vychodilova.

Denní stacionář Domino je přízemní budova s terasou a zahradou. Budova byla v roce 1978 postavena pro potřeby mateřské školky, v roce 1986 zde byl zřízen Ústav sociální péče – denní pobyt pro mentálně postiženou mládež a dospělé. Prostory a vstupy do budovy byly postupně upraveny a nyní jsou bezbariérové. Celková plocha vnitřních prostor 655 m², je účelově rozdělena na jednotlivé místnosti, které slouží zájmům a potřebám uživatelů.

Uživatelé mají k dispozici zahradu, která jim slouží k odpočinku, různým hrám a pracovní činnosti. Za pěkného počasí jsou k těmto činnostem využívány i terasy s bezbariérovými vstupy.

Uživatelům poskytujeme stravování, které je zajištěno vlastní kuchyní. Kvalitní strava je připravována pod vedením nutričního terapeuta, který dohlíží na dodržování zásad zdravé výživy. 

Provozní doba stacionáře je v pracovní dny od 6.00 do 16.30 hodin.

Kapacita zařízení je 20 uživatelů.

Personální obsazení

 • vedoucí zařízení
 • sociální pracovnice
 • referent majetkové správy
 • všeobecná sestra
 • fyzioterapeut
 • vychovatel
 • pracovníci v sociálních službách

Denní stacionář Domino
Ostrá 2898/1, 616 00 Brno

telefon: 541 213 164

e-mail: domino@cssbrno.cz

Dnes je Středa 18. 09. 2019, svátek má Kryštof, počasí skorojasno 16 °C