Denní stacionář

Poslání
Posláním denního stacionáře Gaudium je zkvalitnění života osob s mentálním postižením a zároveň jejich začlenění do široké společnosti, aby mohli vést plnohodnotný, radostný život v demokratické společnosti.

Při poskytování výchovné, kulturní, zájmové činnosti a rehabilitační péči vycházíme z individuálních přání a potřeb našich uživatelů s přihlédnutím k nejnovějším speciálně pedagogickým, psychologickým a sociálně pedagogickým poznatkům.

Cíl
Cílem stacionáře je poskytnout uživatelům otevřenou komunikaci mezi sebou a okolím, rozšiřováním poznávání a vědomostí potřebných k plnohodnotnému životu a tím začlenění se do společnosti.

Naším cílem je umožnit co nejkvalitnější způsob života všech uživatelů stacionáře.
A to v rámci:
•    maximální možné podpory uživatelů v soběstačnosti a zvládání úkonů péče o vlastní osobu,
•    podpory při zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím, pomoc při orientaci ve společenském životě,
•    zlepšování kontaktu s rodinou a s blízkým okolím, podpora rodiny v jejich nelehké situaci,
•    pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, vedoucích ke zplnohodnotňování života, který by jim přinášel radost a uspokojení,
•    sociálně terapeutických a výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností,
•    zvyšování odbornosti zaměstnanců pro zkvalitnění našich služeb účastí na odborných kurzech a samostudiem

Cílová skupina
Cílovou skupinou je mládež a dospělí s mentálním postižením ve věku 16 – 64 let z Brna a okolí. Stacionář je umístěn ve čtyřpodlažní budově a vzhledem k charakteru stavby lze přijímat pouze uživatele mobilní.

Podle klasifikace ICDH – 10 se jedná o jedince:
•    s lehkou mentální retardací (F70)
•    se středně těžkou mentální retardací (F71)
•    s těžkou mentální retardací (F72)
•    s přidruženým zdravotním, smyslovým i tělesným oslabením, které je však neomezuje natolik, že by byli imobilní
•    s mentálním postižením s poruchou sociální adaptace na širší společnost za předpokladu, že nebudou ohrožovat sebe, ostatní uživatele a zaměstnance stacionáře (F78)
•    s trvalým nebo přechodným bydlištěm v Brně nebo v jeho okolí, z důvodu denní docházky do stacionáře

Principy poskytované služby
Prvotní jsou vždy potřeby a zájmy uživatelů. Klademe důraz na individuální přístup ke každému uživateli s respektováním jeho zdravotního stavu, individuálních potřeb a možností vycházejících z jeho zdravotního postižení.

Při poskytování sociálních služeb vychází naše zařízení z principů obsažených v takzvané Bílé knize v sociálních službách, která je k nahlédnutí v pracovně pro vychovatele.

1 – Nezávislost a autonomie – Respektujeme uživatele našich sociálních služeb, podporujeme jejich individualitu, nezávislost, učíme je vyjádřit vlastní názory a přání a zároveň přijímat i odpovědnost za vlastní rozhodnutí.
Princip zachování nezávislosti předpokládá nejen vysoký morální standart všech zaměstnanců, kteří přicházejí s uživateli denně do styku, ale i jejich pozitivní lidský přístup k uživatelům, k sobě navzájem i ke všem ostatním lidem, což jsou důležité hodnoty, které chceme našim uživatelům předávat.

2 – Začlenění a integrace – Už sama povaha našeho zařízení dává najevo, za jak důležitý považujeme princip integrace. Docházka do denního stacionáře umožňuje našim uživatelům být nedílnou součástí jejich přirozených komunit, netrpět sociální izolací.
Ve snaze podpořit je v co možná nejvyšší míře umožnit zapojeni do běžného života, navštěvujeme s uživateli nejrůznější divadelní představení, výstavy, ale i zajímavé instituce, jako jsou například pošta, specializované obchody, kostely, volnočasové aktivity konající se mimo rámec stacionáře. To napomáhá uživatelům našich služeb zorientovat se ve spoustě oblastí, rozhodnout se, jakým způsobem života chtějí žít, čeho jsou schopni samostatně a čeho pouze s dopomocí, aniž by byli nuceni natrvalo, či na delší časový úsek, opouštět svoje domovy a rodiny. Rovněž nácvik sebeobsluhy, probíhající denně v rámci výchov v našem stacionáři, napomáhá celkové sociální rehabilitaci a integraci našich uživatelů.

3 – Respektování potřeb – Svojí činností se snažíme naplňovat nejen potřeby uživatelů, na něž jsme zaměřeni, ale i jejich rodin. Těm, de facto, nabízíme existencí našeho provozu jistou formu odlehčení při péči o jejich blízké postižené, možnost nebýt rovněž vyloučen z běžného života jen proto, že jsem se rozhodl pečovat o své dítě, sourozence, příbuzného …
Dalším naším úhlem pohledu na princip respektování potřeb je vědomí, že pouze soustavnou prací s uživateli, jejich morálním a praktickým rozvojem, je můžeme naučit své potřeby vyjádřit, specifikovat, uvědomit si dosah svých přání a jejich reálnou možnost splnitelnosti. Snažíme se nejen pečovat o naše uživatele v oblastech, v nichž nezvládají se o sebe postarat sami, ale především zvyšovat jejich vlastní kompetence, tak aby se jejich potřeby rozvíjely, byly stále rozmanitější, a zároveň, aby je uživatelé dokázali po průpravě v našem zařízení a nácviku, uspokojovat sami.

4 - Kvalita – Kvalita poskytovaných sociálních služeb se snažíme průběžně zvyšovat jak zajištěním materiálním našeho stacionáře, tak i personálním složením našich zaměstnanců. Pracují zde speciální pedagogové, kteří se uživatelům věnují po odborné stránce, zdravotní sestra zajišťující vysoký standart rehabilitační a zdravotní péče a dozorující úroveň hygieny stacionáře a pracovníci sociální péče, napomáhající uživatelům ve všech oblastech jejich činnosti a zajišťující celkový komfort jejich pobytu ve stacionáři.
Všichni zaměstnanci se vzdělávají samostudiem či se účastní školení a kurzů dle svojí kvalifikace. Součástí poskytování kvalitních sociálních služeb je i přijímání podnětů od uživatelů a jejich blízkých. Podněty mohou přijímat všichni zaměstnanci buď ústně a dle jejich povahy je řešit sami na místě, či odeslat s nimi dotyčného za vedoucí stacionáře. Rovněž přijímáme podněty písemnou formou – a to buď osobně či anonymně do takzvané schránky přání a podnětů. Na anonymně podané podněty budeme reagovat písemně do 30 dnů a budou veřejně vyvěšeny v přízemí budovy stacionáře u vstupu, kde se s nimi mohou seznámit všichni případní zájemci. Takto se snažíme zajišťovat nejen kvalitu, ale i objektivitu a transparentnost služeb námi poskytovaných.

5 - Rovnost – Naše zařízení samozřejmě respektuje i princip rovnosti přístupu k sociálním službám. V žádném případě nediskriminujeme žadatele o sociální služby či jejich uživatele. Nehledíme na víru, pohlaví, sexuální orientaci, způsob života – jsme omezeni pouze určením cílové skupiny a parametry budovy, jež nám neumožňuje přijímat imobilní žadatele. Vědomí rovnosti, spravedlnosti a rovnoprávnosti udržujeme rovněž mezi našimi uživateli – jak ve vztahu mezi sebou navzájem, ve vztahu k nám, zaměstnancům, tak i k intaktní populaci.

6 – Partnerství – I na princip partnerství lze pohlížet z více stran – Především se jedná o partnerství mezi námi (poskytovatelem – zařízením – zaměstnanci) a uživateli (jejich rodinami), to je neužší vztah v rámci sociálních služeb. Do tohoto vztahu se ovšem dle povahy sociálních služeb zapojují další nejrůznější subjekty, jako například školy provozující praxi v našem zařízení, zájmová sdružení atd…(viz. standard č.8)

Vstup uživatele do služby
O stacionáři se uživatelé mohou dovědět na letácích umístěných ve zvláštní škole na Sekaninově ul., ve Sdružení pro pomoc mentálně postižených, na webových stránkách Centra sociálních služeb, příspěvkové organizaci – www.css.brno.cz

Zájemce o poskytovanou službu pozveme k prohlídce stacionáře, seznámíme ho s činnostmi a službami, které stacionář nabízí. Pokud se rozhodne využít služeb stacionáře, vyzvedne si žádost o umístění ve stacionáři nebo na Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, vyplní a doplní o lékařskou zprávu, potvrzení o výši důchodu. Písemnou žádost se všemi potřebnými náležitostmi si žadatel podá u pověřeného pracovníka Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno. O výběru a přijetí žadatele do stacionáře rozhoduje komise Centra sociálních služeb, příspěvková organizace, která se schází 1x za měsíc. Zájemce o službu nelze uspokojit v případě naplnění kapacity nebo nesplnění kritérií pro cílovou skupinu uživatelů. V případě kladného vyřízení žádosti je uživatel kontaktován sociální pracovnicí Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace a smluven termín nástupu do Stacionáře. Uživatel je při podpisu Smlouvy seznámen s vnitřními pravidly zařízení a s obsahem Smlouvy. Smlouva o poskytování služby je podepsána uživatelem a poskytovatelem.

Metody práce s uživatelem
Ve Stacionáři pracuje tým pracovníků složených ze speciálních pedagogů, pracovníků sociální péče a SZP. Pracovníci stacionáře pracují na podkladě metodiky. Uživatelé jsou ve čtyřech skupinách. V každé skupině je jim zprostředkované získávání nových poznatků v rozumové výchově – poznávání okolí, používání peněz, orientace ve svém okolí, ve smyslové výchově – rozvíjení jednotlivých smyslových analyzátorů, koncentrace, pozornosti, prostorové a časové orientace. Jednou z nejvýznamnějších složek výchovy je výchova řeči – vyvolávání zájmu o prostředí a komunikaci s prostředím, na vyvozování schopnosti užívat nonverbálních a verbálních komunikačních schopností při sdělování a dorozumívání. Hudební výchova – zde je hudba nepostradatelnou pomocí na probouzení vnitřního citového života – procvičuje postřeh, soustředění, pohotovost, zlepšuje celkovou reakci. Výtvarná výchova působí na citovou oblast a praktickou možnost seberealizace, pěstuje vkus i schopnost vidět krásu, upevňuje pracovní návyky. Tělesná výchova přispívá k tělesnému a duševnímu rozvoji, zlepšuje obratnost, koordinaci pohybů. Pracovní výchova napomáhá rozvoji motoriky – individuálně v dílně stacionáře, práce v keramické a grafické dílně v centru volného času v Lužánkách, pěstování rostlin v naši užitkové zahradě.

Zájmová činnost je možná v kroužcích: hudební, trivium, pěvecký, diskotéka. Ve spolupráci se SPMP navštěvují kurzy plavání, taneční, večerní školu. Navštěvují výstavy, kina, Arboretum, 1x ročně mají možnost se účastnit rekreace v různých lokalitách naši republiky. Ve cvičné kuchyňce ve stacionáři se učí připravovat jednoduchá jídla, mají možnost si denně vařit kávu, čaj. Ve stacionáři je 3x denně podávána strava – přesnídávka, oběd, svačina.

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby
Uživatelé mají možnost si vybrat skupinu, ve které chtějí pracovat, pod vedením kterého pracovníka. Mají možnost po domluvě s pracovníkem určit činnost, které se chtějí věnovat. Můžou se volně pohybovat po celém zařízení, mohou se samostatně navštěvovat ve skupinách, slavit svoje svátky, narozeniny. Samostatně si uvařit kávu, čaj, udělat si libovolné přestávky. Ve skupinách mají každý svoje hrníčky a místo pro své záliby. V šatnách má každý klient svoji skříňku. Mají možnost sledovat DVD nebo CD, které mají rádi a které si do stacionáře mohou přinést. Můžou se přihlásit do zájmových kroužků, využívat pobytu na zahradě stacionáře, kde jsou houpačky, hřiště, venkovní krb. Všechny činnosti jsou na základě dobrovolnosti.

Způsob vyřizování stížností uživatelů
Uživatelé, jejich zákonní zástupci i veřejnost si může stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, podávat náměty a připomínky, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi.  O možnosti podání stížnosti jsou všichni uživatelé (i zákonní zástupci) pravidelně informováni na individuálních schůzkách.

Zařízení má za tímto účelem stanovena vnitřní pravidla, se kterými jsou seznámeni uživatelé i pracovníci. Stížnost na kvalitu poskytovaných služeb, náměty, připomínky může uplatnit kterýkoliv uživatel, zákonný zástupce, nebo kdokoliv jiný.

Stížnost uživatele může být podána:
•    Anonymně
•    Adresně
•    Ústně
•    Telefonicky
•    Písemně, vložena do schránky k tomu určené, do sešitu „Stížností“, poštou, elektronicky
Dle závažnosti situace je evidována, eviduje se druh stížnosti, na koho byla podána, pořadové číslo s datem stížnosti a její vyřízení.

Dle druhu stížnosti je reagováno buď okamžitě, nebo dle stupně závažnosti v maximální lhůtě 28 dnů. V případě nepřítomnosti vedoucí zařízení vyřizuje veškeré stížnosti zástupce vedoucí zařízení. V případě, že skutečná lhůta překročí daný termín, příjemce stížnosti uvědomí stěžovatele o této skutečnosti a důvodech písemně. Stěžovatel musí být písemně vyrozuměn, a to způsobem, aby odpověď byla stěžovateli srozumitelná. Při vyřizování stížností bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele. Stížnost není důvodem pro ukončení služby ani k diskriminujícímu jednání ze strany poskytovatele. Na žádost stěžovatele bude zachována mlčenlivost o jeho totožnosti. Pokud není uživatel sám schopen podat stížnost, může tak učinit zákonný zástupce nebo uživatelem pověřená osoba, k níž má důvěru. Dále má možnost využít služby tlumočníka (viz vnitřní pravidla jednání se zájemcem o sociální službu).

Adresář:
Pokud stěžovatel není spokojen s vyřešením své stížnosti v denní stacionáři Gaudium, Schodová 18, má možnost se obrátit na přímo nadřízený orgán, kterým je:
    
        Centrum sociálních služeb,                            tel: 541421911
        příspěvková organizace
        Ing. Sedláček Ivo
        ředitel organizace
        Sejkorova 2723/6
        636 00   B r n o

Zřizovatel: 
        Magistrát města Brna                                   tel: 542173721
        odb. sociálních věcí
        vedoucí odboru
        Koliště 19
        602 00   B r n o

Nezávislé organizace:
        Kancelář veřejného ochránce práv                  tel:542542777
        Údolní  39
        602 00   B r n o

        Český helsinský výbor
        Jelní  5
        118 00   P r a h a  1

        Občanské poradny asociace OP
        Senovážné nám. 24
        116 47   P r a h a  1

        Centrum advokacie duševně postižených (MDAC)
        Bratislavská 31
        602 00   B r n o

Ukončení poskytování služby
1) Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Uživatelem činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce.

2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a)    jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než dva měsíce,
b)    zamlčení přiznaného příspěvku na péči nebo jejich změn nebo pokud Uživatel zamlčel při uzavírání smlouvy důležité údaje a skutečnosti podmiňující přijetí do Denního stacionáře, např. zdravotní údaje apod.,
c)    jestliže je uživatel opakovaně fyzicky agresivní vůči jinému klientovi nebo zaměstnancům.

3) Smlouvu je možné ukončit vzájemnou dohodou stran.

Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z výše uvedených důvodů činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Uživateli doručena.

Spoluúčast uživatele na službě
Ve stacionáři je poskytována 3x denně strava, která je hrazena uživatelem a výše uvedená služba, kterou si uživatel hradí ve výši přiznaného stupně postižení. Úhrada za jídlo a službu je zakotvena ve Smlouvě, se kterou je uživatel seznámen a kterou před nástupem do stacionáře podepisuje. 1x ročně mají možnost účastnit se rekreaci v různých lokalitách naši republiky, kterou si uživatel hradí sám. Uživatel si sjednává službu, která je jeho osobním cílem – možnosti kurzů, zájmových kroužků.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby
Provozovatelem stacionáře je Centrum sociálních služeb příspěvková organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno. Zahájení provozu: 1.1.1981.

Stacionář se nachází v pěkné vilce Černá Pole v čtyřpodlažní budově, obklopené zahradou. Sídlí v blízkosti Zemědělské fakulty, Dětské nemocnice, zdravotnického zařízení Delta. Do zařízení se lze dostat bez problémů autem, MDH – tramvají, autobusem, trolejbusem ze čtyř přístupových směrů.

V budově jsou 4 denní místnosti pro uživatele, šatny, sprchy, WC, v každém patře, cvičná kuchyňka, místnost pro rehabilitaci vybavena veslařským trenažérem, pohyblivým chodníkem, ortopedy, steppry, masážním stolem a masážními přístroji.

U každé místnosti pro uživatele je chráněná terasa se zahradním nábytkem a markýzami. Dále máme malou dílničku na individuální zácvik, prostornou a dobře vybavenou jídelnu s kuchyňkou, ve které se jídlo pouze vydává. Jídlo se přiváží 2x denně z kuchyně stacionáře na Ostré. Pro zabezpečení kulturní a zájmové činnosti je stacionář vybavený materiálně technickým zařízením – TV, DVD, CD v každé třídě, hudební nástroje -  bicí, klávesové, Orffovy nástroje. Pro zájmové činnosti je vyhrazena nově upravená místnost – pořádají se zde oslavy, besídky, divadelní představení, diskotéky pro uživatele. Na zahradě stacionáře je hřiště, houpačky, venkovní krb. Z části zahrady máme část užitkovou, kde se pěstují bylinky, květiny, zelenina.

Zastavěná plocha stacionáře je 135m2
Stacionář není bezbariérový.

Sociální služba denní stacionář je poskytována v pracovních dnech Po – Pá od 6:00 do 16:30.
Kapacita služby denního stacionáře je 32 uživatelů.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Gaudium
Schodová 1292/18, 602 00 Brno

telefon: 545 211 568

e-mail: cssgaudium@seznam.cz

Dnes je Středa 18. 09. 2019, svátek má Kryštof, počasí skorojasno 16 °C