Denní stacionář


Poslání

Posláním ambulantní sociální služby denního stacionáře v Domově Nojmánek je poskytovat kvalitní naplnění volného času během pracovního dne osobám starším 16ti let s mentálním i kombinovaným postižením z Brna a jeho nedalekého okolí. Nabídka volnočasových aktivit vychází z individuálních potřeb uživatelů dle jejich zájmu.

Prostřednictvím skupinové či individuální podpory v zájmových kroužcích a pomocí dalších různorodých aktivit se zařízení zaměřuje na zdokonalování znalostí a dovedností vedoucí k seberealizaci, soběstačnosti v sociálním a pracovním začlenění. Služba je zaměřena na podporu samostatnosti při uplatňování vlastní vůle uživatele vedoucí k prožití plnohodnotného a kvalitního života v rámci přirozené komunity.

Cíle

 • Podpora zájmů a koníčků uživatelů služby v zařízení, individuální rozvoj zájmové činnosti;
 • Nabídka a pořádání individuální a skupinové zájmové činnosti v oblasti společenské, kulturní a sportovní pořádané mimo zařízení, rozvoj nabídky těchto činností dle individuální potřeby;
 • Zdokonalování rozumových, manuálních a pohybových dovedností uživatelů;
 • Získávání soběstačnosti v oblasti rozšíření znalostí a dovedností pro praktický život;
 • Nácvik samostatnosti v sociálních dovednostech, rozvoj sociálních kompetencí;
 • Seberealizace při vyhledání možností pracovního uplatnění pro uživatele služby;
 • Udržování, upevňování a navazování přátelských vztahů v zařízení i mimo něj.

Okruh osob

Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jež potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba je určena uživatelům:

 • pro muže a ženy;
 • s věkovou strukturou od 16 – 64 let;
 • s lehkým, středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení;
 • s mentálním postižením a přidruženými vadami – tělesným postižením (částečně imobilní nebo imobilní), smyslovým postižením (zrakově postižení, sluchově postižení);
 • z Brna a blízkého okolí.

Negativní vymezení okruhu osob, jimž nelze službu v Domově Nojmánek poskytovat:

Služby nemohou být určeny osobám:

 • s duševním onemocněním;
 • s poruchami chování;
 • s autismem;
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje vysoce odbornou zdravotnickou péči, trvalý lékařský dohled či stálou péči odborného zdravotnického pracoviště;
 • s agresivními sklony ohrožujícími sebe nebo své okolí;
 • se závislostí na alkoholu či drogách.

Zásady poskytování sociální služby

 • dodržování práv uživatelů;
 • respektování volby a potřeb uživatele – ve výběru volnočasových aktivit (nabídku stále rozšiřujeme), v docházce do DS, stravě, odpočinku, soukromí, partnerských vztazích, pracovních aktivitách, apod.;
 • individualizace podpory – individuální plánování, klíčový pracovník + uživatel = partnerství;
 • zaměřování na situaci v souvislostech;
 • přizpůsobování se potřebám uživatelů služby – spojování osobních potřeb a zájmů uživatelů služeb se společenskými potřebami a normami, vnitřními pravidly zařízení;
 • podporování a budování nezávislosti na službě;
 • nástin a pomoc v přibližování se způsobu života věkově srovnatelné populace;
 • vytváření podmínek pro aktivní život uživatelů, využívání nabídky a možností okolního společenského prostředí;
 • respektování rozdílů mezi uživateli služby;
 • podpora samostatnosti;
 • omezování míry rizika, ale také jeho podstoupení na přijatelné úrovni – vycházky, docházka do DS, nákupy, zaměstnání, apod.;
 • autonomie a respektování hranic a prostorů – partnerské vztahy, soukromí;
 • podporování tvorby hodnot běžného lidského života;
 • ochrana osobních údajů, dat a informací ze služby;
 • omezování předsudků a negativního hodnocení v obecné rovině a na veřejnosti vůbec;
 • týmová profesionální spolupráce;
 • odpovědnost poskytovatele – role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociální služby jsou jasně definovány včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucí odpovědnosti;
 • odbornost v poskytování služby – vzdělávání zaměstnanců, supervize a pravidelné hodnocení zaměstnanců poskytované služby;
 • transparentnost při poskytování služby – dostatečná informovanost, průhlednost služby;
 • otevřenost zařízení širokému okolí.

Vstup uživatele do služby

Žádosti o přijetí do sociální služby DS přijímá sociální pracovník Domova Nojmánek, v jeho nepřítomnosti vedoucí zařízení.

Aby žádost mohla být zaevidována a následně posouzena, je nutné, aby obsahovala: vyplněný formulář „Žádost o přijetí“, vyplněný formulář „Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele“, případně další dokumenty – aktuální zprávu od psychiatra/psychologa (pokud ho žadatel navštěvuje), kopii soudního usnesení o nařízené ústavní výchově (pokud je).

Žádost je posuzována závodním lékařem CSS, který dle doloženého lékařské posudku případně dalších zpráv posoudí, zda dotyčný žadatel splňuje okruh osob služby s ohledem na negativní vymezení okruhu osob.

Pokud lékař stanoví, že žadatel splňuje okruh osob, je žadatel vyzván k jednání se sociálním pracovníkem. V průběhu tohoto jednání je zájemce podrobně seznámen zejména s veřejným závazkem sociální služby, o kterou projevil zájem. Jsou mu podávány konkrétnější informace o poslání, okruhu osob, jimž je sociální služba poskytována, cílech sociální služby, zásadách sociální služby. Zájemce je dále seznámen s podrobnostmi ohledně chodu Domova Nojmánek, s nabízenými službami a s možnostmi úhrady za poskytované služby. Sociální pracovnice seznamuje zájemce také s tím, že v případě nespokojenosti s kvalitou poskytované služby má právo podat stížnost. Během jednání se zájemcem o službu sociální pracovnice od zájemce také zjišťuje, co ho k zájmu o využití sociální služby Domova Nojmánek přimělo, jaká je jeho současná situace, jaká má od služby očekávání, jaká jsou jeho přání, potřeby a plány, které osobní cíle by mu mohla služba pomoci naplnit. Sociální pracovnice pak sděluje zájemci, co může on od nabízené služby očekávat a stručně mu nastiňuje průběh procesu individuálního plánování v zařízení.

Na základě získaných relevantních informací od žadatele pro sociální službu, dle Pravidla pro jednání komise CSS, je buď žádost žadatele zařazena do evidence schválených žádostí nebo evidence odmítnutých žádostí dle § 91 odst. 3.

V případě uvolnění místa v DS jsou sociálním pracovníkem Domova Nojmánek osloveni všichni žadatelé z evidence schválených žádostí. V případě zájmu žadatele o uvolněné místo jsou znovu zjišťovány aktuální přání a potřeby a aktualizovány dle stávající situace. Žadatel je opět proveden zařízením a jsou mu předány veškeré potřebné materiály a informace. V případě potřeby vykoná sociální pracovnice sociální šetření v místě bydliště žadatele.

O umístnění žadatele, který má zájem nastoupit a s nímž byly uskutečněny výše uvedené kroky rozhoduje komise CSS dle Pravidla pro jednání komise CSS a z této komise CSS je vypracován zápis. O rozhodnutí komise CSS informuje žadatele sociální pracovnice Domova Nojmánek.

Spoluúčast uživatele na sociální službě

Spolurozhodování uživatele lze zaznamenat při vstupu uživatele do sociální služby, a to při uzavírání smlouvy a stanovování si osobních cílů v rámci individuálního plánování. Uživatel se také účastní rozhodování o ukončení smlouvy a o způsobu poskytování sociální služby.

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojováni do rozhodování o využití sociální služby

Uživatel (u uživatelů s potížemi v komunikaci zákonný zástupce/opatrovník) si na počátku docházení do denního stacionáře stanovuje osobní cíle, které jsou i dále v průběhu docházky do denního stacionáře obsahem individuálního plánování sociální služby, jež navštěvuje.  

Uživatelům je umožněna pomoc při uplatňování jejich práv, při řešení jejich osobních záležitostí, při nácviku dovedností o zvládání péče o vlastní osobu a pomoc při soběstačnosti, podpora při získávání soběstačnosti v oblasti rozšíření znalostí a dovedností pro praktický život, při vyhledávání možností pracovního uplatnění apod.

Zařízení přizpůsobuje čas k poskytování služeb, potřebám cílové skupiny uživatelů, respektuje jejich přání, zájmy a potřeby.

Metody práce s uživatelem

V Domově Nojmánek se uskutečňují a klientům nabízejí volnočasové a aktivizační činnosti: keramická dílna, dřevařská dílna, pracovní dílna, práce na tkalcovském stavu, počítačový koutek, muzikoterapie a relaxační aktivity, canisterapie, kuželky, pétanque, míčové a společenské hry, táboráky, výlety, exkurze, účast na sportovních a pohybových aktivitách, vycházky po okolí, hipoterapie a další. Činnosti probíhají na základě spolupráce kolektivu zaměstnanců Domova Nojmánek, formou individuální i skupinovou, s přihlédnutím k individuálním možnostem a potřebám uživatelů.

Činnosti a aktivity uživatele jsou přizpůsobovány jeho osobním cílům v rámci individuálního plánování, který uživatel vytváří ve spolupráci s jím vybraným klíčovým pracovníkem.

Způsob vyřizování stížností

Každý uživatel může podat stížnost, námět či připomínku na kvalitu a způsob poskytované sociální služby osobně nebo prostřednictvím svého opatrovníka či jiného zástupce, kterého si sám zvolí.

Uživatel má možnost stěžovat si formou písemnou, ústní či telefonickou.

Zodpovědnou osobu při vyřizování všech stížností je vedoucí zařízení.

Dle druhu stížnosti je reagováno buď okamžitě, nebo dle stupně závažnosti v maximální lhůtě 30 dnů.

Při posuzování stížnosti se spravedlivě zjišťují okolnosti, které vedly k podání stížnosti, bere se ohled na lidské vztahy, citlivě se vše posuzuje, aby byly ochráněny oprávněné zájmy uživatelů, jedná se v mezích slušnosti a důstojnosti.

Ukončení poskytování služby

Uživatel může smlouvu ukončit kdykoli, bez udání důvodů. Výpovědní lhůta pro výpověď uživatelem činí jeden měsíc.

Poskytovatel může vypovědět smlouvu z těchto důvodů:

 • prodlení s úhradou za poskytnutí sociální služby delší než 30 dnů;
 • zamlčení důležitých údajů a skutečnosti podmiňující přijetí do denního stacionáře, např. zdravotní údaje;
 • jestliže uživatel využívá sociální službu v rozsahu menším než 100 dnů za kalendářní rok;
 • jestliže uživatel přestane splňovat podmínky stanovené pro cílovou skupinu;
 • jestliže uživatel zamlčí informace o změnách týkajících se jeho zdravotního stavu, zejména o skutečnostech týkajících se ohrožení života uživatele v průběhu poskytování sociální služby;
 • odmítnutí uzavření dodatku ke smlouvě.

Výpovědní lhůta pro výpověď poskytovatelem činí jeden měsíc.

Poskytovatel může od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:

 • jestliže je uživatel fyzicky agresivní vůči jinému uživateli nebo zaměstnancům či v případě agresivně verbálního vyhrožování fyzickým napadením či agresivního chování pod vlivem návykové látky;
 • prokázaná krádež;
 • zatajení infekční choroby;
 • kouření v prostorách zařízení.

Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Smlouvu je možné ukončit také vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Zařízení je umístěno v klidné části města Brna, v Masarykově čtvrti, na ulici Neumannova 251/11. Domov se nachází ve středu města v lokalitě s dobrou dopravní dostupností. Z centra města se k nám lze dostat z Mendlova náměstí trolejbusy č. 25 a 26, tramvají č. 1. Po výstupu na zastávce Lipová je však zapotřebí vystoupat do poměrně prudkého kopce, ve kterém náš Domov leží. Druhou možností, jak se k nám dostat, je využít trolejbusy č. 38 a 39 ze zastávky Komenského náměstí a vystoupit na zastávce Pavlíkova (č. 38) nebo Vaňkovo náměstí (č. 39). Z těchto zastávek vede cesta z kopce směrem k oplocenému areálu Domova, který je v horní části označen směrovou cedulí. Samotná budova Domova je rovněž viditelně označena cedulí s názvem zařízení.

Samotný Domov představuje bezbariérově upravená čtyřpodlažní vila ze začátku minulého století o velikosti půdorysu cca 650 m², umístěná v rozsáhlé – rovněž bezbariérově upravené – oplocené zahradě o rozloze cca 4000 m². Součástí areálu zahrady je hřiště a velký altán. Bezbariérovost budovy byla zajištěna vybudováním výtahu, který umožňuje přepravu po veškerých prostorách zařízení i uživatelům na invalidním vozíku.

Provozní doba dwnního stacionáře je v pracovní dny od 6.30 do 17.00 hodin.

Kapacita zařízení je 16 uživatelů.

Personální obsazení

 • vedoucí organizační složky
 • sociální pracovník
 • pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče
 • pracovníci v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost
 • vychovatelé
 • všeobecné sestry
 • fyzioterapeut

Domov pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek
Neumannova 251/11, 602 00 Brno

telefon: 543 245 450

e-mail: css_nojmanek@centrum.cz

Dnes je Úterý 28. 01. 2020, svátek má Otýlie, počasí snih-dest 2 °C