Týdenní stacionář

Poslání
Posláním pobytové sociální služby týdenního stacionáře v Domově Nojmánek je zabezpečit od PO do PÁ včetně svátků potřebnou péči a podporu osobám starším 16ti let s mentálním i kombinovaným postižením, kteří nemají možnost v průběhu pracovního týdne žít ve svém domácím prostředí. Domov se jim snaží umožnit prožití důstojného a plnohodnotného způsobu života s důrazem na udržení a využívání přirozených vztahových vazeb s jejich rodinami, příbuznými a přáteli. 
Prostřednictvím skupinové či individuální podpory v zájmových kroužcích, rozvojem samostatnosti v oblasti hygienických, pracovních a sociálních kompetencí se zařízení snaží o integraci uživatelů do běžné společnosti. Všechny aktivity jsou vykonávány s důrazem na respektování individuality každého uživatele, to vše při samozřejmé akceptaci jejich práv, osobních přání i potřeb a respektování způsobu života v rámci přirozeného sociálního prostředí.

Cíle
- Podpora zájmů a koníčků uživatelů služby v zařízení, individuální rozvoj zájmové činnosti;
- Nabídka a pořádání individuální a skupinové zájmové činnosti v oblasti společenské, kulturní a sportovní pořádané mimo zařízení, rozvoj nabídky těchto činnosti dle individuální potřeby;
- Zdokonalování rozumových, manuálních a pohybových dovedností uživatelů;
- Získávání soběstačnosti v oblasti rozšíření znalostí a dovedností pro praktický život;
- Nácvik samostatnosti v sociálních dovednostech, rozvoj sociálních kompetencí;
- Udržování, upevňování a navazování přátelských vztahů v zařízení i mimo něj.

Okruh osob
Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jež potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba je určena uživatelům:
• pro muže a ženy;
• s věkovou strukturou od 16 – 64 let; 
• s lehkým, středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení;
• s mentálním postižením a přidruženými vadami – tělesným postižením (částečně imobilní nebo imobilní), smyslovým postižením (zrakově postižení, sluchově postižení);
• z Brna a blízkého okolí.

Negativní vymezení okruhu osob, jimž nelze službu v Domově Nojmánek poskytovat:
Služby nemohou být určeny osobám:
- s duševním onemocněním;
- s poruchami chování;
- s autismem;
- jejichž zdravotní stav vyžaduje vysoce odbornou zdravotnickou péči, trvalý lékařský dohled či stálou péči odborného zdravotnického pracoviště;
- s agresivními sklony ohrožujícími sebe nebo své okolí;
- se závislostí na alkoholu či drogách.

Zásady poskytování sociální služby
• dodržování práv uživatelů;
• nabízení pocitu bezpečí, zázemí a sounáležitosti;
• podporování a poskytování nezbytné míry péče – poskytovaná služba je pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si neporadí sám; úplná péče je poskytována pouze v situacích, kdy spoluúčast uživatele není možná;
• individualizace podpory – individuální plánování, klíčový pracovník + uživatel = partnerství;
• podporování a udržování stávající sociální sítě – doprovod, samostatná návštěva uživatelů služby na úřad, apod.;
• respektování volby a potřeb uživatele – ve výběru volnočasových aktivit (nabídku stále rozšiřujeme), stravě, odpočinku, soukromí, v partnerských vztazích, pracovních aktivitách, apod.;
• zaměřování na situaci v souvislostech;
• přizpůsobování se potřebám uživatelů služby – spojování osobních potřeb a zájmů uživatelů služeb se společenskými potřebami a normami, vnitřními pravidly zařízení;
• podporování a budování nezávislosti na službě;
• nástin a pomoc v přibližování se způsobu života věkově srovnatelné populace;
• vytváření podmínek pro aktivní život uživatelů, využívání nabídky a možností okolního společenského prostředí;
• respektování rozdílů mezi uživateli služby;
• podpora samostatnosti;
• omezování míry rizika, ale také jeho podstoupení na přijatelné úrovni – vycházky, docházka do TS, nákupy, zaměstnání, apod.;
• respektování současné emocionální vazby uživatelů k zařízení;
• autonomie a respektování hranic a prostorů – partnerské vztahy, soukromí;
• podporování tvorby hodnot běžného lidského života;
• nabízení prožití stejné kvality života, jakou se snažíme žít sami a která je rovněž uživatelům poskytována v jejich přirozeném rodinném prostředí;
• ochrana osobních údajů, dat a informací ze služby;
• omezování předsudků a negativního hodnocení v obecné rovině a na veřejnosti vůbec;
• týmová profesionální spolupráce;
• odpovědnost poskytovatele – role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociální služby jsou jasně definovány včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucí odpovědnosti;
• odbornost v poskytování služby – vzdělávání zaměstnanců, supervize a pravidelné hodnocení zaměstnanců poskytované služby;
• transparentnost při poskytování služby – dostatečná informovanost, průhlednost služby;
• otevřenost zařízení širokému okolí.

Vstup uživatele do služby
Pokud zájemce projeví zájem o službu, naváže telefonický nebo osobní kontakt se sociální pracovnicí nebo s vedoucí zařízení a domluví si osobní schůzku v Domově Nojmánek. Zájemce může také kontaktovat sociální pracovnici Centra sociálních služeb v Brně, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, která mu poskytne základní informace o zařízení a poskytovaných službách a důležité kontakty.
Při osobní schůzce je zájemci o sociální službu umožněno prohlédnout si celé zařízení. Po prohlídce zařízení následuje osobní jednání se zájemcem, které vede sociální pracovnice. 
V průběhu tohoto jednání je zájemce podrobně seznámen zejména s veřejným závazkem sociální služby, o kterou projevil zájem. Jsou mu podávány konkrétnější informace o poslání, okruhu osob, jimž je sociální služba poskytována, cílech sociální služby, zásadách sociální služby. Zájemce je dále seznámen s podrobnostmi ohledně chodu Domova Nojmánek, s nabízenými službami a s možnostmi úhrady za námi poskytované služby. Sociální pracovnice seznámí zájemce také s tím, že v případě nespokojenosti s kvalitou námi poskytované služby má právo podat stížnost.
Během jednání se zájemcem o službu sociální pracovnice od zájemce také zjišťuje, co ho k zájmu o využití sociální služby Domova Nojmánek přimělo, jaká je jeho současná situace, jaká má od služby očekávání, jaká jsou jeho přání, potřeby a plány, které osobní cíle by mu mohla služba pomoci naplnit. Sociální pracovnice pak sdělí zájemci, co může on od nabízené služby očekávat a stručně mu nastíní průběh procesu individuálního plánování v zařízení.
V případě, že zájemce projeví o nabízenou službu ihned zájem, sociální pracovnice mu předá formulář Žádosti o přijetí, projde s ním jednotlivé body žádosti a upozorní ho zejména na dokumenty, které je nutné k žádosti připojit a vysvětlí zájemci, z jakého důvodu dané dokumenty potřebuje.
Vyplněnou žádost, doloženou potřebnými dokumenty, postoupí sociální pracovnice k posouzení posudkovému lékaři a následně Komisi CSS, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno. Komise na základě údajů uvedených v Žádosti o přijetí, stanoviska posudkového lékaře a aktuální volné kapacity rozhodne o přijetí zájemce do sociální služby, o zařazení jeho žádosti do evidence žadatelů o sociální službu (v případě, že je kapacita zájemcem požadované služby momentálně naplněna) nebo o vyřazení žádosti (v případě, že zájemce z nějakého důvodu nespadá do cílové skupiny dané služby).
O výsledném rozhodnutí Komise CSS (přijetí, zařazení do evidence nebo jeho případného vyřazení z evidence žádostí) pak sociální pracovnice Domova Nojmánek zájemce o službu písemně informuje a zůstává s ním i nadále v kontaktu. 

Spoluúčast uživatele na sociální službě
Spolurozhodování uživatele lze zaznamenat při vstupu uživatele do sociální služby, a to při uzavírání smlouvy a stanovování si osobních cílů individuálního plánu. Uživatel se také účastní rozhodování o ukončení smlouvy a o způsobu poskytování sociální služby.

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojováni do rozhodování o využití sociální služby
Uživatel (u uživatelů s potížemi v komunikaci zákonný zástupce/opatrovník) si na počátku pobytu stanovuje osobní cíle, které jsou zahrnuty v jeho individuálním plánu.
Uživatelům je umožněna pomoc při uplatňování jejich práv, při řešení jejich osobních záležitostí, při nácviku dovedností o zvládání péče o vlastní osobu a pomoc při soběstačnosti, podpora při získávání soběstačnosti v oblasti rozšíření znalostí a dovedností pro praktický život, při vyhledávání možností pracovního uplatnění apod.
Zařízení přizpůsobuje čas k poskytování služeb, potřebám cílové skupiny uživatelů, respektuje jejich přání, zájmy a potřeby.

Metody práce s uživatelem
V Domově Nojmánek se uskutečňují volnočasové a aktivizační činnosti: keramický kroužek, výtvarný kroužek, batikování, ruční práce, práce na tkalcovském stavu, počítačový kroužek, muzikoterapie, tanec, canisterapie, individuální terapie, kuželky, pétanque, míčové a společenské hry, táboráky, výlety, exkurze, účast na sportovních a pohybových aktivitách, vycházky po okolí, hipoterapie a další. Činnosti probíhají na základě spolupráce kolektivu zaměstnanců Domova Nojmánek, formou individuální i skupinovou, s přihlédnutím k individuálním možnostem a potřebám uživatelů.
Činnosti a aktivity uživatele jsou přizpůsobovány jeho individuálnímu plánu, který uživatel vytváří ve spolupráci s jím vybraným klíčovým pracovníkem. Individuální plán uživatele obsahuje konkrétní kroky, které směřují k naplnění stanovených osobních cílů uživatele.

Způsob vyřizování stížností
Každý uživatel může podat stížnost, námět či připomínku na kvalitu a způsob námi poskytované sociální služby osobně nebo prostřednictvím svého opatrovníka či jiného zástupce, kterého si sám zvolí. 
Uživatel má možnost stěžovat si formou písemnou, ústní či telefonickou.
Zodpovědnou osobu při vyřizování všech stížností je vedoucí zařízení. 
Dle druhu stížnosti je reagováno buď okamžitě, nebo dle stupně závažnosti v maximální lhůtě 30 dnů. 
Při posuzování stížnosti se spravedlivě zjišťují okolnosti, které vedly k podání stížnosti, bere se ohled na lidské vztahy, citlivě se vše posuzuje, aby byly ochráněny oprávněné zájmy uživatelů, jedná se v mezích slušnosti a důstojnosti.

Ukončení poskytování služby
Uživatel i poskytovatel mohou od smlouvy odstoupit kdykoli v průběhu adaptačního období uživatele, tj. během prvních 3 měsíců od podpisu Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
Po uplynutí adaptačního období může uživatel smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď uživatelem činí jeden měsíc.
Poskytovatel může odstoupit od smlouvy po uplynutí adaptačního období pouze z těchto důvodů:
- neoznámení výše nebo změn příjmů uživatele;
- nezaplacení úhrady za služby (ani v poskytnuté náhradní lhůtě);
- odmítnutí uzavření dodatku ke smlouvě, jímž se mění výše úhrady za službu;
- zamlčení důležitých údajů a skutečností při uzavírání smlouvy podmiňujících přijetí;
- závažná změna zdravotního stavu uživatele;
- užívání násilí vůči druhým osobám nebo jejich vážné ohrožování, dopouštění se alkoholismu, toxikomanie, krádeží nebo jiné trestné činnosti.
Výpovědní lhůta pro výpověď poskytovatelem činí jeden měsíc.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby
Zařízení je umístěno v klidné části města Brna, v Masarykově čtvrti, na ulici Neumannova 251/11. Domov se nachází ve středu města v lokalitě s dobrou dopravní dostupností. Z centra města se k nám lze dostat z Mendlova náměstí trolejbusy č. 25 a 26. Po výstupu na zastávce Lipová je však zapotřebí vystoupat do poměrně prudkého kopce, ve kterém náš Domov leží. Druhou možností, jak se k nám dostat, je využít trolejbusy č. 38 a 39 ze zastávky Komenského náměstí a vystoupit na zastávce Pavlíkova (č. 38) nebo Vaňkovo náměstí (č. 39). Z těchto zastávek vede cesta z kopce směrem k oplocenému areálu Domova, který je v horní části označen směrovou cedulí. Samotná budova Domova je rovněž viditelně označena cedulí s názvem zařízení. 
Samotný Domov představuje bezbariérově upravená čtyřpodlažní vila ze začátku minulého století o velikosti půdorysu cca 650 m2, umístěná v rozsáhlé – rovněž bezbariérově upravené – oplocené zahradě o rozloze cca 4000 m2. Součástí areálu zahrady je hřiště a velký altán. Bezbariérovost budovy byla zajištěna vybudováním výtahu, který umožňuje přepravu po veškerých prostorách zařízení i uživatelům na invalidním vozíku.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek
Neumannova 251/11, 602 00 Brno

telefon: 543 245 450

e-mail: css_nojmanek@centrum.cz

Dnes je Úterý 28. 01. 2020, svátek má Otýlie, počasí snih-dest 2 °C