Odborné sociální poradenství

Poslání
Posláním Manželské a rodinné poradny je poskytovat odbornou pomoc a poradenství lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci s negativním dopadem na partnerské, rodinné a mezilidské vztahy. Poradna se zaměřuje na posílení a podporu kvality těchto vztahů.

Cíle poradny
1. Posílení psychického stavu jednotlivce, nabytí vnitřní stability osobnosti. 
2. Stabilizace manželského a partnerského života, nebo vyrovnání se se situací z psychologického a sociálně-právního hlediska v případě rozchodu.
3. Posílení a stabilizace rodinných vztahů, pomoc při řešení rodinných problémů v celé mezigenerační šíři. 
4. Pomoc při řešení sociálních problémů jednotlivce, páru, rodiny, či jiného společenství, a to v kontextu širší sociální situace.

Okruh osob
Obrátit se na nás mohou jednotlivci starší 18 let, páry či rodiny, kteří jsou v nepříznivé životní situaci, vnímají své partnerské či rodinné vztahy jako neuspokojivé a aktuálně nejsou schopni si sami pomoci. 
Jsme tu pro:
osoby v krizi
rodiny s dítětem nebo dětmi

Osoby, kterým nemůžeme službu poskytnout (negativní okruh osob)
-    Osoby nacházející se aktuálně pod vlivem alkoholu a drog
-    Osoby, které svým agresivních chováním ohrožují přítomné
-    Osoby s jazykovou bariérou bez tlumočníka

Zásady poskytované služby
Zachování lidské důstojnosti
Respektování svobodné volby klienta
Individuální přístup ke klientovi
Podpora samostatnosti v řešení problémové situace
Odborný přístup pracovníků
Dodržování lidských práv
Sociální začleňování

Vstup uživatele do služby
Uživatel se v převážné většině případů rozhoduje pro spolupráci s poradnou dobrovolně v situaci, kdy se ocitl v obtížné životní situaci v souvislosti s problémy osobními či problémy vztahovými. Části klientů je spolupráce uložena jinou institucí – soudem či OSPODem.
Klient má možnost objednat se buď osobně na adrese pracoviště, nebo telefonicky či elektronickou cestou. Kontakt na MRP je možno získat na webových stránkách poradny: www.manzelskaporadna-brno.cz nebo webových stránkách Centra sociálních služeb, příspěvková organizace: www.css.brno.cz.
Standardním zahájením práce v poradně je vstupní pohovor, tj. setkání se sociální pracovnicí, která zjistí základní anamnestická data a jiné skutečnosti důležité pro další spolupráci s poradnou, vyjasní se zájemcem o službu jeho očekávání od poradny a doporučí mu další postup (př. poradenský rozhovor s manželským a rodinným poradcem, pohovor se sociální pracovnicí v rámci základního poradenství, apod.). Přeje-li si klient vystupovat anonymně, sdělí mu bližší informace o režimu anonymních klientů.
Pracovníci poradny projednávají od prvního kontaktu se zájemcem o sociální službu jeho představy, očekávání a osobní cíle, které by bylo možno shrnout do tzv. zakázky. Zakázka je souhrn představ a požadavků klienta kladených na poradnu a následně zpřesněných v rozhovoru s poradcem dle reálných možností poradenského procesu. Zakázka je během poradenského procesu průběžně zpřesňována a dle potřeb modifikována. 

Metody práce s uživatelem 
Poradna poskytuje odborné sociální poradenství dle §37, odst. 3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách formou poradenského rozhovoru, terapie, krizové intervence, poskytnutí informace a doporučení, psychodiagnostiky,  psychologického vedení a doprovázení, v případě potřeby zprostředkuje další navazující služby. 
Uživatelům jsou dle potřeby poskytovány konzultace individuální, párové, rodinné a skupinové.

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby 
Činnost MRP důsledně respektuje svobodné rozhodnutí klienta ke spolupráci s poradnou. Respektuje jeho výběr pracoviště a konkrétního odborníka. To vše v mezích kapacity poradny, pracoviště a pracovního času zvoleného konkrétního odborníka.
Je respektováno přání klienta věnovat se konkrétnímu problému. Právem poskytovatele však je odmítnout klientovu zakázku za podmínek, specifikovaných Standardy sociální služby (standard č. 1 a 2) a Etickým kodexem MRP.
Uživatel má právo žádat změnu poradce, měnit zakázku, spolupodílet se na obsahové náplni a časovém rozvrhu konzultací a ukončit poradenský proces, a to i bez udání důvodu.

Způsob vyřizování stížností uživatelů
Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností MRP vycházejí ze směrnice ředitele CSS Pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování stížností.
Podávání stížnosti:
Každá fyzická osoba má v případě nespokojenosti s poskytovanou službou možnost podat stížnost, a to ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně. Písemně je možné podat stížnost, připomínku či podnět vhozením do schránky, umístěné pro tento účel v čekárně pracoviště, zasláním poštou či emailem nebo předáním zaměstnanci poradny. Klient si také může zvolit zástupce pro podání a vyřizování stížnosti. Stížnost lze podat i anonymně.

Adresování stížnosti: 
-    Vedoucímu organizační složky, Manželská a rodinná poradna, Buzkova 2133/43, 615 00, tel.: 548 538 338 
-    Řediteli Centra sociálních služeb, příspěvková organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, tel. 541 421 911
-    Vedoucímu odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19,60200 Brno, tel.: 542 173 221
-    Veřejnému ochránci práv – ombudsmanovi, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, 602 00, tel.: 542 542 777
-    Asociaci manželských a rodinných poradců ČR, prezidentu AMRP: Manželská a rodinná poradna Bethesda, Starobrněnská 289/7, 602 00 Brno, tel.: 542 214 547
Vyřizování stížnosti:
Přijaté stížnosti MRP jsou evidovány chronologicky podle data přijetí a zakládány do zvláštního pořadače.
Vedoucí poradny (ředitel CSS) stížnost prošetří a nejpozději do 30 dnů buď a) stěžovatel obdrží písemnou zprávu o vyřízení stížnosti, nebo b) v odůvodněných případech nebo v případě zájmu stěžovatele vyzve téhož k osobní schůzce. O výsledku tohoto jednání je pořízen záznam s podpisy účastníků a založen do pořadače. V případě anonymní stížnosti bude odpověď zveřejněna na viditelném místě /nástěnka/.
Stížnost je vyřízena přiměřenou a dostatečně srozumitelnou odpovědí na všechny její části včetně informace o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad.
Při vyřizování stížnosti bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele. Stížnost nesmí být důvodem pro ukončení služby nebo k diskriminačnímu jednání proti stěžovateli.

Ukončení poskytování služby
Poskytování služby je ukončeno splněním zakázky. Kromě toho může klient ukončit spolupráci s poradnou kdykoliv podle vlastního uvážení, a to i bez udání důvodu. I v tom případě se může klient kdykoliv opět objednat. Není-li klient spokojen se svým terapeutem, má možnost zvolit jiného.
Pracovník ukončuje spolupráci v případech,  vymezených ve Standardech sociální služby (Standard č. 4).

Spoluúčast uživatele na službě 
Klient nemá žádnou finanční spoluúčast, služby MRP jsou bezplatné. Při dosahování dojednaného cíle spolupráce je nutná klientova aktivní spolupráce. Klient je rovnocenným účastníkem poradenského procesu. Manželská a rodinná poradna podporuje klienty v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím, klientovy vazby v jeho přirozeném prostředí mohou samy o sobě být předmětem poradenských služeb. Pokud to vyžaduje charakter problému, mohou být k jeho pochopení a řešení se souhlasem klienta přizváni i rodinní příslušníci.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby
Manželská a rodinná poradna se nachází ve čtyřpatrové budově s výtahem, která není bezbariérová, a která se nalézá v centru města Brna na ulici Bratislavská 183/2 nedaleko Malinovského náměstí s dobrou dopravní dostupností.

MRP má pronajaté kanceláře ve 4. patře o rozloze 144,77m², jehož součástí je čekárna vybavená křesly, stolkem s informačními letáky, časopisy a denním tiskem. Dále je zde místnost pro skupinové aktivity a čtyři od sebe oddělené kanceláře, které slouží pro sociálního pracovníka a psychology. Prostory dále disponují dětským koutkem a odděleným WC pro klienty i personál.

Pracovní doba MRP je:
PO 7.30 – 17.30
ÚT 8.00 – 18.30
ČT 7.30 – 17.30
PÁ 7.30 – 15.00

Kontakty na MRP jsou:
-    Telefon: 548 426 611
-    Mobil: 725 896 456
-    Email: poradnabrno@volny.cz
               mrpbratislavska@cssbrno.cz

Personální obsazení
vedoucí organizační složky
sociální pracovník
psycholog
pracovník úklidu

Kalendář akcí

Předchozí Srpen 2018 Následující
Po Út St Čt So Ne
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Zobrazit vše

Dnes je Středa 15. 08. 2018, svátek má Hana, počasí skorojasno 28 °C