O nás

Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR o rozpočtu Jihomoravského kraje

Poslání 
Posláním Domova pro matky s dětmi Společná cesta je nabízet ubytování, podporu a pomoc zletilým těhotným ženám a ženám s dítětem nebo dětmi ve své péči, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Snahou je, aby se prostřednictvím naší služby uživatelka naučila samostatně hospodařit, zajistit si práci a poskytovat dětem kvalitní výchovu. 
Služba se zaměřuje na to, aby se uživatelka v budoucnu byla schopna vrátit do běžného života a stala se nezávislou na sociálních službách.

Cíl
Cílem Domova pro matky s dětmi je nabízet podporu a pomoc uživatelkám tak, aby se pokud možno zlepšila jejich situace po sociální a bytové stránce. Pomocí individuálně stanovených osobních cílů se snažíme pomoci uživatelkám, aby se mohly co možná nejdříve vrátit do běžného života, do společnosti a staly se nezávislými na sociálních službách. 
- poskytnout individuální podporu a pomoc, která umožní uživatelce rozpoznat svoji situaci a zorientovat se v ní
- přijmout odpovědnost za svoji situaci
- nalézt a realizovat řešení své situace

• podpora při řešení bytové otázky, hledání vhodného bydlení
• aktivní poradenství při hledání zaměstnání, orientace na trhu práce
• rozvoj dovedností při hospodaření s penězi a vedením domácnosti
• podpora v péči o dítě, pomoc při zvládání výchovných problémů
• podpora při snižování zadluženosti, formulování splátkového kalendáře
• posílení orientace v právním vědomí uživatelek

Služba se podílí na snižování sociálních a zdravotních rizik, souvisejících s dosavadním způsobem života.
Přispívá k minimalizaci předsudků a negativního hodnocení u veřejnosti /dny otevřených dveří, společenské akce na veřejnosti v okolí domova/.
Přispívá na minimalizaci šíření sociálně patologických jevů ve společnosti

Okruh osob
Plnoleté ženy s dítětem nebo dětmi ve věku 0 – 18 (v případě soustavné přípravy na zaměstnání studiem až do věku 26let) ve své péči a těhotné ženy, které jsou osamělé, žijí v nefunkčním manželství a zvažují odchod od partnera nebo jsou oběťmi domácího násilí.
Jedná se o ženy, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, bez přístřeší, bez možnosti jiného bydlení než je azylový dům.

Negativní vymezení okruhu osob: 
• osobám se smyslovým postižením /nevidomé, neslyšící/
• cizinkám, které se nedorozumí česky

Podmínkou je zvládnutí českého jazyka slovem i písmem, jelikož personál není schopen komunikovat v jiném jazyce než je jazyk český. 
Pro průběh služby a plnění jejího rozsahu je běžná komunikace podstatná.

Podmínky přijetí žadatelky o sociální službu 
• podaná žádost o poskytování služby u sociální pracovnice Domova pro matky s dětmi 
• splnění okruhu osob daného zařízení, ve kterém o službu žádá;
• zájem a vlastní iniciativa žadatelky aktivně řešit a zlepšovat svoji současnou sociální a bytovou situaci;

Zásady poskytované služby
Zásada nezávislosti a autonomie
Zásada začlenění a integrace
Zásada dodržování práv uživatelek 
Zásada rovnosti a nestrannosti 
Zásada respektování potřeb (svobodné rozhodování uživatelek)
Zásada individualizace podpory
Zásada partnerství
Zásada interakce, zpětná vazba
Zásada diskrétnosti 
Zásady kvality

Vstup uživatelek do služby
Domov pro matky s dětmi – Společná cesta poskytuje informace o způsobu přijetí do služby, o průběhu služby, místě a čase poskytované služby, o výši úhrad a způsobu jejich hrazení, o ukončení služby.
Zájemkyně o sociální službu získá informace o službě z informačního letáčku, na webových stránkách Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno www.css.brno.cz. 
Může se taktéž informovat přímo na místě, nebo prostřednictvím spádových pracovníků OSPODu, nebo u sociálních kurátorů, Křenová 20, Brno.
Služba nabízí informace také prostřednictvím Dne otevřených dveří.
Nově lze možno kontaktovat socio-info centrum - přízemí budovy MMB Koliště 19, Brno.

Zájemkyně o sociální službu si domluví telefonicky schůzku se sociální pracovnicí. Sociální pracovnice provede se zájemkyní vstupní pohovor, prohlídku domova, poskytne informační leták o službě a zájemkyně má možnost vyplnit si žádost o poskytování sociální služby.
Pokud je žádost o poskytování sociální služby kompletní, je zaevidována a po schválení bytové komise zařazena do sociálního pořadníku.
Sociální pořadník je předmětem jednání bytové komise, jejíž členky zasedají jednou měsíčně na Centru sociálních služeb v Brně. Žadatelka je povinna sama projevit aktivitu a informovat se na výsledky jednání komise každý měsíc do doby, než je jí přidělena ubytovací jednotka.
Po schválení žádosti a uvolnění ubytovací jednotky je žadatelka přijata do služby dle pořadníku. 
Zájemkyni o službu není možno uspokojit v případě naplněné kapacity nebo nesplnění kritérií pro okruh osob, kterým je služba určena.
Pokud je zájemkyně uspokojena dle sociálního pořadníku, je s ní dohodnut termín pro uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby. Pokud souhlasí s jejím obsahem a doloží lékařské potvrzení o způsobilosti ke kolektivnímu soužití, může být Smlouva uzavřena.

Metody práce s uživatelkou
1/ Základní poradenství 
Neoddělitelnou součástí činností domova pro matky s dětmi je základní sociální poradenství, prostřednictvím kterého získávají uživatelky potřebné informace, přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Nemůže-li zařízení pokrýt rozsahem, odborností, či kompetentností potřeby uživatelek, zprostředkovává služby jiných odborníků nebo jiných institucí.

2/ Plánování služby
Při poskytování sociální služby jsou využívány především metody individuální práce s uživatelkami. Uživatelky si stanoví při vstupu do služby osobní cíle, které by chtěly prostřednictvím služby dosáhnout. Osobní cíle si formulují do svého Individuálního plánu.

Úkolem sociální služby je působit na uživatelky aktivně a motivovat je k řešení jejich nepříznivé sociální situace, podpořit jejich psychickou stabilizaci a poskytnout osobní přiměřenou podporu. 
Uplatněné postupy sociální práce s uživatelkou mají zejména podpůrný charakter, podporují zejména postupnou nezávislost uživatelek na sociálních službách a jejich integraci do společnosti.

Způsob vyřizování stížností uživatelek

Uživatelky si mohou stěžovat na kvalitu služby a způsob jejího poskytování, aniž by tím byly jakýmkoli způsobem ohroženy. Zařízení má stanovena vnitřní pravidla, jejichž součástí je metodika vyřizování stížností, se kterými jsou seznámeny uživatelky i pracovníci. 
V písemné podobě jsou pravidla vyvěšena na nástěnce u vchodových dveří do budovy a na hlavní chodbě u dveří do kanceláře vedoucí Domova.
Stížnosti jsou poskytovatelem chápány jako informace o nespokojenosti s poskytovanou službou a o tom, zda služba odpovídá jejich potřebám a jestli přispívá k naplňování osobních cílů. Poskytovatel je chápe jako důležitý zdroj informací o možnostech, jak zlepšit kvalitu poskytované sociální služby. 
Stížnost je považována jako přirozená obrana proti neoprávněnému zásahu do práv a oprávněných zájmů uživatelek sociální služby v Domově pro matky s dětmi.
Stížnost může mít formu ústní, písemnou či telefonickou, v zařízení je také zřízena schránka pro podávání stížností. Stížnost může být i anonymní. Shromažďování a evidenci a vyřizování stížností zajišťuje vedoucí domova.
O vyřízení stížnosti obdrží uživatelka písemnou zprávu do 30 dnů od podání stížnosti, která jí bude předána osobně, nebo zaslána poštou. Zpráva bude napsána tak, aby byla pro stěžovatelku dostatečně srozumitelná. 
V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se může uživatel domáhat svých práv, či se odvolat u: 

1) Ředitel Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, tel: 541421911 

2) Vedoucí odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 602 00 Brno, dveře č. 420, tel.: 542 173 721, nebo sekretariát vedoucího odboru 542 173 722

3) Veřejný ochránce práv - ombudsman, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542542777

Ukončení poskytování služby
Dohodou – obě strany se dohodnou na ukončení smlouvy

Výpovědí – ze strany uživatelky
Uživatelka může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživatelkou činí 14 dnů a počíná běžet dnem, kdy byla poskytovateli doručena.
- ze strany poskytovatele může být smlouva vypovězena s výpovědní lhůtou v délce 14dnů, jestliže uživatelka porušila své povinnosti vyplývající ze smlouvy a Ubytovacího řádu

Výpovědí okamžitou - v případě podstatného porušení smlouvy či Ubytovacího řádu ze strany uživatelky, které jsou v těchto dokumentech konkrétně definovány.
Všechny dodatky ke smlouvě o poskytnutí sociální služby a formy jejího ukončení jsou podávány písemnou formou oběma stranami.
V případě nepřítomnosti uživatelky jsou zaslány na adresu jejího trvalého bydliště.
Při ukončení smlouvy uživatelka opustí vyklizenou ubytovací jednotku do 12.00hod. a odstěhuje si z domova všechny osobní věci.

Spoluúčast uživatelek na sociální službě
Spolurozhodování uživatelky na sociální službě lze zaznamenat již při počátečním vstupu do sociální služby, zejména při jednání o uzavírání smlouvy a stanovování si osobních cílů individuálního plánu. Pracovníci domova poskytují uživatelkám vhodnou míru podpory pro jejich dosažení.
Uživatelka se účastní také rozhodování na ukončení smlouvy o poskytnutí sociální služby.
Uživatelka má spoluúčast na úhradě nákladů za ubytování dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 
Rovněž lze účast uživatelek sociální služby spatřovat ve svobodné volbě spolupráce s návaznými organizacemi.
Uživatelky se spolupodílí na úklidu společných prostor v domově pro matky s dětmi.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Provozovatelem domova pro matky s dětmi je Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace. Svou činnost zahájil domov 1. 9. 2002. Je zbudován jako nástavba nad Základní a mateřskou školou Pramínek, o.p.s. v Brně.

Domov se nachází v příjemném a klidném prostředí městské části Brno – Bystrc, na ulici Heyrovského 11. Naproti je oplocené dětské obecní hřiště vybavené náčiním pro pohybové aktivity. Nedaleko domova se nachází známá rekreační oblast Brněnské přehrady (cca 10 – 15 min. chůze) s možností výletu na hrad Veveří lodní dopravou. Poblíž domova je Zoologická zahrada (cca 15 min. chůze) a nákupní a zdravotní středisko Javor cca (10 min chůze).  

Domov pro matky s dětmi je pro zájemkyně o sociální službu dobře dostupný. Doprava je zajištěna tramvajemi, autobusy městské i integrované dopravy, trolejbusy. Všechny zastávky jsou vzdáleny cca 5 - 10 min. chůze. Cesta k domovu je označena orientačními tabulemi. Domov je umístěný v prvním nadzemním podlaží. Bezbariérovost domova je zajištěna výtahem vhodným i pro přepravení dětských kočárků a invalidních vozíků. Vchod a hlavní chodba je bezbariérová. Domov rovněž disponuje dvěma bezbariérovými ubytovacími jednotkami, které jsou umístěny na hlavní chodbě domova.
Služba je realizována na 976,73 m2. Kromě kanceláří a pomocných provozních prostor jsou v domově společné prostory sloužící uživatelkám: 

• společenská místnost: vhodně vybavená nábytkem, pracovními stoly a židlemi, televizí, videem, DVD přehrávačem, PC, hračkami, knihovnou, společenskými hrami, atp.,
• návštěvní místnost vybavena stoly, židlemi, věšáky na kabáty,
• společenská a návštěvní místnost slouží v případě potřeby jako přednášková místnost a místnost k pravidelným schůzkám personálu s uživatelkami
• hala herna je vybavena dětským nábytkem a hračkami
• hala sportovní je vybavena posilovacím nářadím, koši na házenou, ribstoly, žíněnkami, pingpongovým stolem,
• kuřárna je vybavena stojanovými popelníky, židlemi a stolečkem.

Kapacita Domova je 17 ubytovacích jednotek, to je 50 lůžek, z toho je 15 ubytovacích jednotek, které mají sociální zařízení přímo v ubytovací jednotce a dvě ubytovací jednotky se společným sociálním zařízením na chodbě.
Domov disponuje 10 ti dětskými postýlkami, které si mohou uživatelky dle potřeby do ubytovacích jednotek zapůjčit. 

Vybavení ubytovací jednotky:
• nábytek (skříň, prádelníky, kuchyňský stůl, židle, válenda-y, patrová postel-e, stolní lampa)
• kuchyňská linka (se základním vybavením), lednička, sporák, varná konvice
• vybavená koupelna a toalety, automatická pračka
• v případě potřeby lze poskytnout dětskou postýlku, vaničku, nočník, přebalovací podložku, dětskou deku, lůžkoviny, ručníky, osušky, utěrky, apod. 
• na recepci si uživatelky mohou zdarma zapůjčit kuchyňské spotřebiče a nádobí (které není součástí stálého vybavení ubytovací jednotky), žehličku, žehlicí prkno, sušák, vysavač apod.

V domově je zajištěn nepřetržitý provoz službou na recepci, který zajišťují v rámci plnění úkolů s poskytováním sociální služby, pracovnice sociálních služeb (tel.: 546 210 763)

Úřední hodiny pro veřejnost:
vedoucí domova: Po 9:00 – 11:00 hod
                         St 12:30 – 14:30 hod

Sociální pracovnice: Po 10:00 – 11:00 hod 14:00 – 16:00 hod
                              St 10:00 – 11:00 hod 14:00 – 16:00 hod
                              Út, Čt, Pá dle domluvy

Sociální službu v Domově pro matky s dětmi Společná cesta zajišťuje:

  • vedoucí organizační složky
  • sociální pracovník
  • referent majetkové správy
  • pracovník v sociálních službách
  • pracovnice úklidu

Kalendář akcí

Předchozí Srpen 2018 Následující
Po Út St Čt So Ne
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Zobrazit vše

Dnes je Středa 15. 08. 2018, svátek má Hana, počasí skorojasno 28 °C