Denní stacionář

Poslání
Posláním Denního stacionáře Domova Srdíčko, je podpora smysluplného a plnohodnotného života lidí s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a s přidruženými vadami. Nabízíme denní podporu lidem s mentálním postižením tak, aby jejich závislost na rodině a okolí byla co možná nejnižší. Podporujeme samostatnost, soběstačnost a prosazování vlastní vůle uživatelů na základě individuálních potřeb a možností, zájmů a zálib. Učíme uživatele chápat svět kolem nás a společně v něm žít.

Cíl
• Podpora a rozvoj zájmů a koníčků uživatelů pomocí individuální a skupinové zájmové činnosti v oblasti kulturní a sportovní / hudební kroužek, taneční kroužek, kurz tanečních, stolní tenis, plavání, kuželky, lyžování, atletika/
• Seberealizace a zdokonalování manuálních dovedností uživatelů prací v textilní, košíkářské, keramické, dřevařské dílně a na výrobě papučí
• Získávání a zdokonalování dovedností za účelem možné prezentace /účast na hudebních festivalech, speciálních olympiádách, výstavách a kulturních akcích/
• Zapojení rodinných příslušníků do života zařízení, podpora vztahů uživatelů s rodinou a přáteli / společné pobytové akce, výstavy /
• Rozvoj sociálních kompetencí uživatelů /zvládnutí sebeobsluhy, vhodné využití volného času, znát svá práva/ 

Okruh osob
Osoby se zdravotním postižením ve věku 16-64 let se sníženou soběstačností z důvodu lehkého a středního stupně mentálního postižení a s přidruženými vadami, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby.

Osoby, kterým nemůžeme službu poskytnout
• Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči specializovaného zdravotnického zařízení
• Osoby s psychickým onemocněním znemožňujícím jejich soužití v kolektivu
• Osoby, které mají infekční nebo parazitární onemocnění
• Osoby závislé na alkoholu nebo jiných toxických látkách
• Osoby plně imobilní /upoutaným na lůžko, vyžadujícím zdravotní lůžko/
• Osoby s autismem
• Osobám hluchoněmým

Zásady poskytované služby
• Zásada důstojnosti
• Zásada práva na soukromí
• Zásada svobodné volby
• Zásada individuálního přístupu
• Zásada rovnosti a partnerství
• Zásada názornosti
• Zásada flexibility
• Zásada kritického hodnocení
• Zásada samostatnosti
• Zásada integrace

Pracovníci Domova pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko dodržují při své práci s uživateli zásady etického kodexu.

Vstup uživatele do služby 
Informace může veřejnost, uživatelé a jejich zákonní zástupci i budoucí zájemci o službu nalézt na informačním letáčku, internetových stránkách Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, www.css.brno.cz nebo se mohou informovat přímo na místě.
Pokud projeví zájemce na základě získaných informací zájem o námi poskytovanou službu,
domluví si se sociální pracovnicí nebo vedoucí zařízení informativní schůzku. Při této schůzce sdělí zájemce své potřeby a zájmy, které od služby očekává, a je mu umožněna prohlídka zařízení. Jestliže se zájemce rozhodne využít námi poskytovanou službu, podá si písemnou žádost o přijetí, a to přímo na zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko, Šelepova 2231/5, Brno 602 00, kde je jeho žádost zaevidována. 
Vyplněnou žádost, doloženou potřebnými dokumenty, postoupí sociální pracovnice k posouzení posudkovému lékaři a následně Komisi CSS. Komise na základě údajů uvedených v Žádosti o přijetí, stanoviska posudkového lékaře a aktuální volné kapacity rozhodne o přijetí zájemce do sociální služby, o zařazení jeho žádosti do sociálního pořadníku nebo o vyřazení žádosti.
Zájemce o službu nelze uspokojit v případě naplnění kapacity nebo nesplnění kritérií pro cílovou skupinu uživatelů. Pokud je zájemci o službu vyhověno, je s ním dohodnut termín ohledně uzavření smlouvy o poskytování sociální služby.

Metody práce s uživatelem
Domov Srdíčko nabízí uživatelům, rodinným příslušníkům i zájemcům o službu základní
sociální poradenství a pomoc při řešení životních situací.
Plánování služby je důležitou součástí poskytované služby, pomáhá zpřehlednit a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Každý uživatel žádá o službu s určitým cílem, kterého chce prostřednictvím služby dosáhnout. Obsah služby je proto přizpůsoben osobním cílům uživatele. Všichni zaměstnanci zařízení podporují uživatele při formulování a plnění jeho osobního plánu a tím dosažení svého cíle. Jednání o cílech uživatele by mělo předběžně probíhat již při jednání se zájemcem o službu a konkretizovat a realizovat v průběhu poskytování služby.
Při práci s uživateli se snažíme o maximální začlenění do rodiny, rozvoj a udržení kulturního, estetického a sociálního cítění, které se realizuje formou kroužků, exkurzí, vycházek, návštěv kulturních zařízení, kurzů tanečních, nabídkou vlastních akcí realizovaných v rámci Domova Srdíčko.
Uživatelům je poskytována zdravotní, rehabilitační a výchovně vzdělávací péče. Na základě stanovení osobního cíle klienta se uplatňuje individuální přístup a stanoví míra podpory, která je
uživateli potřebná. Je vypracován individuální plán, rovněž se využívá skupinová forma práce.
Umožňuje se pracovní seberealizace uživatelů v dílnách – dřevařské, textilní, keramické a košíkářské. Podporují se poznávací dovednosti uživatelů (rozumová výchova, věcné učení, opakování školních znalostí, apod.). Rozvíjení a udržování tělesné kondice, pohybových dovedností - skupinová TV, individuální LTV, plavání, kuželky, ozdravné pobyty, účast na speciálních olympiádách. Rehabilitační péče – cvičení na přístrojích, perličková koupel a jiné. Uživatelé jsou zapojováni do sebeobslužných činností týkajících se každodenního života, např. drobné nákupy, nácvik vaření, vyřizování na úřadech za pomoci jiné osoby, seznámení se s jednoduššími pracemi na zahradě.

Způsob vyřizování stížností uživatelů
Zájemci o službu, uživatelé i jejich zákonní zástupci si mohou na kvalitu a způsob poskytování sociální služby stěžovat kterémukoliv zaměstnanci zařízení, a ten je povinen postoupit stížnost
vedoucímu. Stížnost může být podána ústně, písemně i anonymně přímo v Domově pro osoby se
zdravotním postižením- Srdíčko.
Ústní stížnosti jsou zaznamenávány na knize stížnosti, písemné stížnosti jsou dodány k zápisu v knize stížností ve formě, v jaké byly podány. Všechny stížnosti jsou evidovány, projednány a o výsledku je stěžovatel vždy písemně informován. Anonymní stížnosti jsou projednány a výsledek jednání je zveřejněn na viditelném místě (nástěnka ve vstupní hale) a je evidován. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů od podání stížnosti.
Jestliže stěžovatel není spokojený s vyřízením stížnosti, má možnost se odvolat k:

1/ Řediteli Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, 63600 Brno
- proti vyřízení stížnosti vedoucí zařízení
2/ Vedoucímu odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 60200 Brno
- proti vyřízení stížnosti ředitelem Centra sociálních služeb
3/ Veřejnému ochránci práv – ombudsmanovi, Údolní 39, 60200 Brno
- proti vyřízení stížnosti vedoucím odboru sociální péče Magistrátu města Brna

Stížnost je chápána jako informace o spokojenosti s poskytovanou službou a v žádném případě nesmí být důvodem pro ukončení služby nebo diskriminačního jednání ze strany poskytovatele. 

Ukončení poskytování služby 
1/ Uživatel může službu ukončit bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď uživatele činí jeden kalendářní měsíc.

2) Poskytovatel může uživateli službu ukončit, jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti a to zejména:
a) zamlčení výše nebo změny Příspěvku na péči
b) neuhrazení úhrady za poskytovanou službu
c) pokud uživatel zamlčel důležité údaje a skutečnosti podmiňující přijetí do zařízení  

3) Pobyt je možné ukončit vzájemnou dohodou stran.

Spoluúčast uživatele na službě

Uživatel si sám vyjádří své přání, zájmy a cíle, kterých chce dosáhnout. K uskutečnění stanoveného cíle využívá maximálně svého potenciálu, svých schopností a dovedností, vlastní samostatnosti a zájmu. Pracovníky je mu poskytnuta vhodná míra podpory pro dosažení cíle. Při naplňování služby je vždy brán ohled na podněty a potřeby ze strany uživatele. Zařízení umožní uživateli formulovat osobní cíl a stanoví konkrétní podobu plnění, podmínky a rozsah služby. Uživatel se podílí na plánování, výběru aktivit dle nabídky zařízení. Má možnost změnit své osobní cíle, může zvolit kteréhokoliv pracovníka v přímé péči ke stanovení a dosažení osobního cíle. 
V případě, že uživatel nemůže nebo nedokáže formulovat osobní cíl, jednáme se zástupcem, který uživatele dobře zná (rodič, zákonný zástupce, příbuzný).

Finanční spoluúčast uživatele je sjednána ve smlouvě o poskytnutí sociální služby.

Služba je poskytována na základě písemné dohody uživatele s poskytovatelem. Úhrada za službu se stanoví dohodou mezi uživatelem a poskytovatelem dle vyhlášky č. 505/2006. 

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby
Sociální služba je poskytována v Brně na Šelepově ulici, ve dvoupodlažní podsklepené budově s dobrou dopravní dostupností /tramvají č. 12, 13 od hlavního vlakového nádraží směr Královo Pole, zastávka Klusáčkova/. Budova je umístěna v hlukově chráněném vnitrobloku obklopená zahradou. Vlastníkem budovy je Magistrát města Brna, správa budovy spadá pod Centrum sociálních služeb, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno. Celková výměra pozemku činí 3016 m2. 
Budova je částečně bezbariérová, vybavena výtahem. V prvním patře se nacházejí dvě křídla pro lůžkovou část (zvlášť pro muže a ženy) s jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji. Dále je zde sociální zařízení, dvě společenské místnosti, kuchyňka pro uživatele, pracovna sester a kancelář sociální pracovnice. V přízemí jsou dvě šatny, společná jídelna, kuchyně, cvičná kuchyňka, dílny – textilní, dřevařská a keramická, školní třída a sociální zařízení. V přízemí je také umístěna kancelář vedoucí zařízení. V suterénu jsou umístěny šatny se sociálním zařízením pro zaměstnance, prádelna, rehabilitace s tělocvičnou a košíkářská dílna.

Provoz denního stacionáře je v pracovní dny pondělí – pátek od 6.30 do 16.30 hodin.
Službu denního stacionáře v současné době využívá 21 uživatelů.

Personální obsazení

  • 1 vedoucí organizační složky
  • 1 sociální pracovník
  • 1 účetní
  • 1 fyzioterapeut
  • 3 všeobecné sestry
  • 4 vychovatelé
  • 11 pracovníků v sociálních službách
  • 1 dělnice prádelny

Domov pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko
Šelepova 2231/5, 602 00 Brno

telefon: 549 240 496

e-mail: srdicko@cssbrno.cz

Dnes je Pátek 19. 07. 2019, svátek má Čeněk, počasí document.write('Pátek'); document.write('');