O nás

Každý má své problémy a snažíme se všichni, jak to jen jde, abychom je úspěšně řešili. Někdy to ale drhne a jeden začne pochybovat, jestli to všechno zvládne sám. Někdy pomohou rodiče,  jindy kamarádi. Pro případ, že se ti právě nedaří a na dohled není nikdo, kdo by ti zrovna teď mohl pomoci, máš možnost obrátit se na nás - na Krizové centrum pro děti a dospívající.  
 
Umíme trpělivě naslouchat, povídat si, poradit. Máme zkušenosti s řešením rodinných, vztahových a osobních krizí. Dokážeme ti pomoci v situacích, kdy se neočekávaně setkáš s nějakou závažnou životní událostí (fyzickým nebo psychickým týráním, zanedbáváním, sexuálním zneužitím, znásilněním, šikanou, rozvodem rodičů, rozchodem s partnerem, když se staneš svědkem nebo obětí trestného činu, závažné nehody nebo přírodní katastrofy). Jsme připraveni respektovat tě jako celého člověka, jehož starosti nejsou menší kvůli jeho věku. 

Dále nabízíme osobní, telefonickou nebo emailovou spolupráci s psychology (máme v týmu muže i ženy), pomoc sociální pracovnice, přechodné a bezplatné ubytování přímo v zařízení, kde jsou non-stop k dispozici „krizová lůžka". Zprostředkujeme kontakt na další odborníky, specializovaná zařízení a instituce. 

Poslání

Krizové centrum je zařízení pro děti a dospívající, kteří potřebují okamžitou pomoc. Poskytuje ochranu a pomoc dítěti a dospívajícímu, který se ocitl bez jakékoliv péče či bez péče přiměřené jeho věku nebo je-li jeho život či příznivý vývoj vážně ohrožen. Dále pak, jde-li o dítě nebo dospívajícího tělesně nebo duševně týraného, zneužívaného a ocitnutého v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Takovému dítěti či dospívajícímu je poskytnuta ochrana a pomoc, která spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, zajištění zdravotní péče (zdravotním zařízením) a v psychologické a jiné nutné péči. 

Cílová skupina 

Fyzicky nebo psychicky týrané děti a dospívající. Zařízení je určeno dětem a dospívajícím od 0 do 18 let., které potřebují okamžitou pomoc. 

Krizové centrum zahrnuje ambulantní a lůžkovou část:

Ambulantní část

Nabízíme  krizovou intervenci v akutních situacích i poradenskou pomoc dětem a rodinám při řešení dlouhodobějších problémů. Poskytujeme psychologickou diagnostiku, terapii i prevenci dítěte postiženého nebo ohroženého jakoukoliv formou deprivace, zanedbávání, týrání či zneužívání.

Samozřejmou součástí terapie je navázání úzké spolupráce s rodinou takto postiženého dítěte. Po domluvě s ní je stanoven optimální postup řešení problému - např. je dohodnuta frekvence a délka dalších konzultací s psychologem.

Lůžková část

Děti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou umístěny po dobu, která je nezbytně nutná do vyřešení krizové situace. Příjemná atmosféra a „rodinný" přístup vychovatelek umožňují dítěti rychlou adaptaci na pobyt v zařízení. Je dbáno na to, aby dítě mohlo nadále navštěvovat školu, do které je přihlášené. V rámci komplexní péče zajišťujeme také pomoc dítěti při přípravě do školy, doprovod k lékaři, do zájmových kroužků apod.

Hlavní náplň činnosti organizace:

- Zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte a dospívajícího spočívající v poskytování ubytování a stravování,
- poskytuje výchovnou péči,
- zajišťuje poskytnutí zdravotní péče zdravotnickým zařízením,
- poskytuje poradenství dítěti a dospívajícímu, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za jejich výchovu,
- zajišťuje pomoc při přípravě dětí a dospívajícím na školní vyučování a doprovod do školy,
- vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí a dospívajících,
- poskytuje odbornou péči prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa,
- poskytuje psychoterapeutickou péči ambulantním uživatelům a uživatelům přijatým k pobytu do zařízení, tj. psychoterapii individuální, rodinnou a párovou,
- poskytuje psychologické služby uživatelům ambulantně (denně od 8 do 20 hodin),
- provádí mediaci, tj. asistované setkávání uživatelů na neutrální půdě Krizového centra pro děti a dospívající, případně na svém detašovaném pracovišti - Minská 160/102, Brno - Žabovřesky
- vypracovává zprávy pro OSPOD, soudy, soudní znalce a polici České republiky,
- provádí propagační a osvětovou činnost,
- poskytuje svědecké výpovědi v soudním řízení,
- spolupracuje s organizacemi OSPOD, soudy, manželskými a rodinnými poradnami, pedagogicko-psychologickými poradnami, školami a školskými zařízeními, dětskými domovy, zařízeními poskytující náhradní rodinnou péči aj.,
- aktivně spolupracuje se supervizorem krizového centra pro děti a dospívající, provádí intervizi,
- provoz zařízení je nepřetržitý, není vybaven bezbariérovostí,
- kapacita: 12 lůžek.

Krizové centrum pro děti a dospívající
Hapalova 1642/4, 1643/4a, 1644/4b, 621 00 Brno

Telefon: 549 272 850

E-mail: kchapalova@cssbrno.cz

Dnes je Wednesday 22. 03. 2023, svátek má Leona, počasí polojasno 19 °C