Denní stacionář


Poslání

Posláním denního stacionáře Domino je všestranný rozvoj uživatelů, a to s ohledem na jejich individuální schopnosti a možnosti. Služba usiluje o co nejvyšší míru samostatnosti uživatelů, 

o smysluplné využití volného času, podporuje a rozvíjí jejich zájmy, praktické dovednosti a pomáhá jim lépe se začlenit do společnosti.

Cílem služby je s ohledem na individuální potenciál uživatele:

 • rozvoj rozumových, manuálních a pohybových dovedností pro běžný život,
 • začlenění a kontakt uživatele s vrstevníky a s přirozeným sociálním prostředím,
 • zachování a rozvoj samostatnosti a soběstačnosti uživatele,
 • seberealizace uživatelů, rozvoj kompetencí a uplatnění vlastní vůle.

Okruh osob

Osoby se zdravotním postižením ve věku 16-64 let, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti vlivem lehkého, středně těžkého či těžkého stupně mentálního postižení, s vícenásobným tělesným postižením (částečně mobilní, s dopomocí druhé osoby nebo kompenzačních pomůcek), či s přidruženými vadami, záchvatovým onemocněním (epilepsie) nebo s poruchou autistického spektra (pervazivní vývojová vada).

Kapacita, místní a časová dostupnost služby

Denní stacionář Domino má kapacitu 20 uživatelů. Provozní doba služby je v pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin.

Domino se nachází v pěkném, čistém a klidném prostředí v městské části Brno-Žabovřesky na ulici Ostrá 1. Objekt je označen informační tabulí. Je dobře dostupný městskou hromadnou dopravou; trolejbus č. 34 jede na konečnou zastávku Vychodilova, dále pak asi 5 minut chůze. Po cestě ze zastávky jsou pro lepší orientaci umístěny na sloupech veřejného osvětlení informační tabule s označením Denní stacionář Domino. Kromě již zmíněného spoje je možné využít i trolejbusů č. 36 a č. 30 nebo autobusů č, č. 44, č. 84, č. 67 a vystoupit na zastávce Přívrat a dojet trolejbusem
č. 34 na konečnou zastávku Vychodilova. V okolí je zástavba rodinných domků, nedaleko, asi 15 minut chůze jsou již lesy, cca 5-10 minut chůze je nákupní centrum.

Uživatelům poskytujeme stravování, které je zajištěno vlastní kuchyní. Kvalitní strava je připravována pod vedením nutričního terapeuta, který dohlíží na dodržování zásad zdravé výživy. 

Službu nemůžeme poskytnout těmto osobám:

 • s chronickým onemocněním, které vyžaduje dlouhodobou odbornou lékařskou péči
 • a jejichž zdravotní stav se neslučuje s návštěvou denního stacionáře,
 • s prvky agresivního chování ohrožující sebe a okolí,
 • s duševním onemocněním,
 • které mají infekční nebo parazitární onemocnění,
 • závislým na alkoholu nebo drogově závislým,
 • požadujícím jiný typ sociální služby, než kterou nabízíme.

Dále službu nemůžeme poskytnout z důvodu:

 • naplnění kapacity služby,
 • zdravotního stavu zájemce, který vylučuje poskytnutí tohoto typu sociální služby,
 • pokud osobě žádající o poskytnutí sociální služby byla vypovězena smlouva téže sociální služby, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců.

Zásady poskytované služby

 • Zachování lidské důstojnosti
 • Respektování svobodné volby klienta
 • Individuální přístup ke klientovi
 • Podpora samostatnosti v řešení problémové situace
 • Odborný přístup pracovníků
 • Dodržování lidských práv
 • Sociální začleňování

Vstup uživatele do služby

Zájemci o přijetí do Denního stacionáře Domino mohou získat informace o službě na internetových stránkách Centra sociálních služeb, v informačním letáku Denního stacionáře Domino, který je rozesílán do zdravotnických zařízení, škol, místních úřadů a jiných veřejných institucí. Zájemce
se může o sociální službě dozvědět rovněž na dnech otevřených dveří, besídkách pořádaných pro uživatele, rodinné příslušníky a blízkou veřejnost nebo na veřejných akcích, kterých se denní stacionář účastní. Informace může veřejnost získávat také z jiných zdrojů jako např. komunitní plánování, média, tisk atp.

Prvotní informace může zájemce o sociální službu získat i telefonickým či osobním kontaktem s pracovníkem Denního stacionáře Domino, popřípadě se sociálními pracovníky Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace. V případě kontaktování Denního stacionáře Domino sociální pracovnice zařízení zjišťuje, zda zájemce o umístění odpovídá okruhu osob, kterým může být služba poskytována. Zájemci je doporučena návštěva služby, při které proběhne prohlídka stacionáře. Zájemci je nabídnuta žádost k vyplnění a sociální pracovnice mu předává informace nezbytné pro posouzení možnosti zařazení žádosti do evidence. Zároveň se ujistí, že zájemce (či zákonný zástupce, opatrovník) všemu porozuměl, a že mu typ a rozsah poskytovaných služeb vyhovuje. Po přijetí vyplněné žádosti se ze zájemce o službu stává žadatel.

Nedílnou součástí posuzování žádosti je vyjádření ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele. Na základě lékařských zpráv poté posudkový lékař posuzuje, zda diagnóza a zdravotní stav žadatele odpovídá okruhu osob Denního stacionáře Domino.

Žadatelé, kteří mají zájem o službu, splňují podmínky pro přijetí, a kteří nemohli být uspokojeni z kapacitních důvodů, jsou zařazeni do evidence schválených žadatelů. O zařazení či vyřazení z evidence je žadatel vždy písemně informován. V případě uvolnění místa ve stacionáři se sejde sociální komise CSS, která vyhodnotí informace získané z jednání se žadatelem a dle stanovených kritérií hodnotí (bodují) jednotlivé žádosti dle akutní potřebnosti služby. Žadatel, který obdržel nejvíce bodů, je sociální pracovnicí vyzván k jednání o smlouvě o poskytnutí služby.

Služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem. Ve smlouvě je stanovena mimo jiné i úhrada za službu dle vyhlášky č. 505/2006 a aktuálního znění Vnitřní směrnice o úhradách v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením.

Základní činnosti služby:

a)      základní sociální poradenství

b)      poskytnutí stravy

c)      pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

d)      pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

e)      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f)       zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g)      sociálně terapeutické činnosti

h)      pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Metody práce s uživatelem

Služby poskytované DS Domino vždy vychází z osobních cílů, z přání a potřeb uživatele. Osobní cíl uživatele by měl přispívat k jeho celkovému rozvoji, k maximální soběstačnosti a spokojenosti. Osobní cíle uživatele jsou písemně zpracovány v jeho individuálním plánu, za který zodpovídá jeho klíčový pracovník. Klíčový pracovník individuální plán sestavuje spolu s uživatelem, který se aktivně účastní jeho vytváření a naplňování.

Při práci s uživatelem se snažíme o jejich maximální kontakt se společenským prostředím prostřednictvím vycházek, společenských a kulturních akcí (divadlo, výstavy, cukrárna atd.), využíváme obecné zdroje – cestování MHD, vlakem, parníkem, návštěva obchodů, solné jeskyně atd.

Uživatelům je poskytována sociálně terapeutická a rehabilitační péče, která vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností – canisterapie, metoda bazální stimulace, snoezelen, hipoterapie, vodoléčba, perličkové koupele, kraniosakrální terapie, plavání, ozdravné pobyty. Výchovně vzdělávací činnost uživatelů s poruchou autistického spektra se provádí prostřednictvím Denního programu – strukturovaný systém (tranzitní karty, konkrétní a komunikační symboly, prvky alternativní a augmentativní komunikace).

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

Při každodenních činnostech s našimi uživateli se snažíme v rámci možností vytvářet příležitosti k tomu, aby naši uživatelé mohli uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí. Uživatelé se aktivně podílí na stanovení svých osobních cílů, k jejichž naplňování prostřednictvím služby dochází.

Abychom mohli vyjít uživatelům vstříc při uplatňování jejich vlastní vůle, je nezbytné, abychom byli schopni s nimi komunikovat. Vzhledem k mentálnímu a zdravotnímu postižení našich uživatelů je v rámci komunikace s nimi nutno hledat různé formy a způsoby dorozumívání (alternativní
a augmentativní komunikace či speciální komunikace pro uživatele s poruchou autistického spektra). Snažíme se, aby byl uživatel vždy aktivním účastníkem při naplňování sociální služby.

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Zájemci o službu, uživatelé i jejich zákonní zástupci či jiné fyzické osoby si mohou na kvalitu a způsob poskytování sociální služby stěžovat kterémukoliv zaměstnanci zařízení, a ten je povinen postoupit stížnost vedoucímu. Stížnost může být podána ústně, písemně i anonymně přímo v denním stacionáři Domino.

Ústní stížnosti jsou zaznamenávány v knize stížností, písemné stížnosti jsou dodány k zápisu v knize stížností ve formě, v jaké byly podány. Všechny stížnosti jsou evidovány, projednány a o výsledku je stěžovatel vždy písemně informován. Anonymní stížnosti jsou projednány, výsledek jednání je zveřejněn na viditelném místě. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů od podání stížnosti.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel dále právo obrátit se na:

1)Ředitele Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, Brno 636 00

2) Vedoucího odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno 602 00

3) Veřejného ochránce práv – ombudsmana, se sídlem na Údolní 39, Brno 602 00

Stížnost je vždy chápána jako informace o spokojenosti s poskytovanou službou a v žádném případě nesmí být důvodem pro ukončení služby nebo diskriminačního jednání ze strany poskytovatele.

Ukončení poskytování služby

1) Uživatel může Smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Uživatelem činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce, v němž byla tato výpověď doručena Poskytovateli, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

 • prodlení s úhradou za poskytnutí sociální služby delší než 30 dnů.
 • jestliže uživatel zamlčel při uzavírání Smlouvy důležité údaje a skutečnosti podmiňující přijetí do denního stacionáře, např. zdravotní údaje apod.
 • jestliže uživatel využívá sociální službu v rozsahu menším než 100 dnů za kalendářní rok, přičemž do tohoto počtu dnů se nezahrnují dny, kdy je uživateli poskytnutá péče ve zdravotnickém zařízení.
 • jestliže uživatel přestane splňovat podmínky stanovené pro cílovou skupinu Denního stacionáře (zejména při změně psychického nebo fyzického stavu Uživatele apod.).
 • porušení čl. V. odst. 4 Smlouvy.
 • odmítnutí uzavření dodatku ke Smlouvě dle čl. IV. odst. 4.

Výpověď musí být podána písemně a výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato výpověď doručena uživateli.

3) Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit z důvodů hrubého porušení Smlouvy a vnitřních pravidel denního stacionáře ze strany uživatele, a to zejména v těchto případech:

 • jestliže je uživatel fyzicky agresivní vůči jinému uživateli nebo zaměstnancům Denního stacionáře či v případě agresivně verbálního vyhrožování fyzickým napadením
  či agresivního chování pod vlivem návykové látky
 • prokázaná krádež uživatele v Denním stacionáři
 • zatajení infekční choroby uživatele
 • kouření v prostorách denního stacionáře

Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

4) Smlouvu je možné ukončit také vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Uživatelé mají k dispozici zahradu, která jim slouží k odpočinku, různým hrám a pracovní činnosti. Za pěkného počasí jsou k těmto činnostem využívány i terasy s bezbariérovými vstupy.

Denní stacionář Domino je přízemní budova s terasou a zahradou. Budova byla v roce 1978 postavena pro potřeby mateřské školky, v roce 1986 zde byl zřízen Ústav sociální péče – denní pobyt pro mentálně postiženou mládež a dospělé.

Prostory a vstupy do budovy byly postupně upraveny a nyní jsou bezbariérové. Celková plocha vnitřních prostor 655 m², je účelově rozdělena na jednotlivé místnosti, které slouží zájmům a potřebám uživatelů.

Personální obsazení

 • vedoucí zařízení
 • sociální pracovnice
 • referent majetkové správy
 • všeobecná sestra
 • fyzioterapeut
 • vychovatel
 • pracovníci v sociálních službách

Denní stacionář Domino
Ostrá 2898/1, 616 00 Brno

Telefon: 541 213 164

E-mail: domino@cssbrno.cz

Dnes je Monday 5. 12. 2022, svátek má Jitka, počasí zatazeno 7 °C