O nás

 

Poslání

Posláním AD je podpora osob, které se z důvodu ztráty bydlení ocitly v krizové životní situaci a rozhodly se aktivní formou tento problém řešit. Podporujeme a respektujeme individualitu jedinců v jejich aktivitě při hledání nové životní cesty. Osobám v krizi nabízíme bydlení, prostřednictvím kterého si upevňují své schopnosti při samostatném vedení domácnosti. Pomoc při řešení bytové otázky, hledání vhodného bydlení. Aktivní poradenství při hledání stálého zaměstnání včetně jeho udržení.

Vytváříme bezpečný prostor a zázemí při naplňování základních životních potřeb (místo pro přípravu stravy a možnost hygieny). Společně s uživateli se snažíme hledat řešení jejich krizové situace prostřednictvím plnění osobních cílů a vedením k zodpovědnosti za své jednání. Motivujeme uživatele k získání nezávislosti a k dosažení vhodného bydlení, aby tak došlo k jejich návratu do běžného života.

Cíl

- Posílení uživatelovy orientace při jednání s úřady včetně zvýšení právního vědomí

- Snížení zadluženosti, schopnost uživatele hospodařit s penězi

- Opětovnému naučení a upevnění schopností a dovedností při udržování pořádku, řádů, dodržování léčebného režimu či abstinence

- Udržení či obnovení kontaktů s rodinou

- Uživatele, který je schopen kontaktu se společenským prostředím či s institucemi, které poskytují odbornou pomoc

Okruh osob

Plnoleté, soběstačné osoby, muži i ženy, které se ocitly v nepříznivé životní situaci z důvodu ztráty bydlení a chtějí tuto krizi aktivně řešit.

Osoby, kterým nemůžeme službu poskytnout (negativní okruh osob)

- Osobám, jejichž soběstačnost je z důvodů zdravotního stavu snížena a nejsou schopny základní sebe obsluhy ve smyslu samostatného uspokojování základních životních potřeb a vykonávání všedních denních činností (schopnost hygieny, výkon fyziologické potřeby, oblékání, příprava jídla a stravování).

- Osobám cizojazyčně mluvícím, které nejsou schopny domluvit se v českém jazyce.

- Osobám vyžadující speciální potřeby, pro které nemá Azylový dům kvalifikovaný personál.

 

V ubytovacích jednotkách poskytujeme ubytování společným žadatelům, kteří jsou svázáni rodinnými či partnerskými vztahem i jednotlivcům.

  

Zásady poskytované služby

Dodržování práv uživatelů

Zaměstnanci AD respektují práva uživatele a jednají tak, aby nedošlo k jejich porušení. Na druhou stranu přihlíží k tomu, aby uživatel neprosazoval svá práva na úkor porušování práv ostatních (nadměrný hluk ve večerních hodinách, apod.).

Zaměstnanci jsou si vědomi toho, že v nepříznivé sociální situaci se může ocitnout každý,

a proto vylučují jakékoli porušování základních práv a svobod vůči uživateli sociální služby. Zaručují tak všem uživatelům stejná práva bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, jazyka, sexuální orientace, náboženského vyznání a příslušnosti k národnostní etnické menšině.

Nezávislost a autonomie 

Zaměstnanci podporují individualitu uživatele. Snaží se o to, aby uživatel uměl vyjádřit vlastní názor, přání a přijímal odpovědnost za vlastní rozhodnutí a činy a byl součástí společnosti prostřednictvím vazeb v přirozeném prostředí.

Služba se zaměřuje na to, aby uživatel byl schopen vrátit se do běžného života a stal se nezávislým na sociální službě.

Začlenění a integrace 

Uživateli zařízení umožňujeme být nedílnou součástí běžného života, netrpět sociální izolací.

Zaměstnanci motivují uživatele k zapojení do většinové společnosti, k vyřízení nutných záležitostí na úřadech, k získání zaměstnání, ke zdokonalování komunikačních dovedností a také ke smysluplnému využití volného času.

Rovnost a partnerství

Zaměstnanci respektují rovnost přístupu. Každému uživateli služby je zaručeno rovné zacházení a stejný přístup pracovníků. Zaměstnanci zachovávají lidskou důstojnost uživatele, a vyvarují se jakéhokoliv náznaku diskriminace z pohledu vyznání, pohlaví, sexuální orientace, či způsobu života.

Vědomí rovnosti a partnerství udržujeme rovněž mezi našimi uživateli - jak ve vztahu mezi sebou navzájem, ve vztahu k nám, zaměstnancům, tak i k ostatní populaci. Všechny uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně.

Kvalita

Kvalitu sociální služby se snažíme průběžně zvyšovat materiálním zajištěním zařízení, přijímáním podnětů, připomínek či stížností od uživatelů, jejich blízkých a jiných fyzických osob a zdokonalováním odborných znalostí našich zaměstnanců.

Všichni zaměstnanci se účastní školení, kurzů, stáží a zároveň porad AD, kde probíhá výměna teoretických znalostí i praktických dovedností.

Samostatnost a aktivita

Uživatel je veden zaměstnanci PSS ve spolupráci se sociálním pracovníkem k samostatnosti a je podporován k aktivitě v jednotlivých krocích vedoucích k řešení jeho sociální situace a k nezávislosti na sociální službě.

Zaměstnanci dávají pouze doporučení, konečné rozhodnutí zůstává na uživatelích.

Standardizace a flexibilita

Vytváříme a rozvíjíme standardy kvality v souvislosti s vývojem a potřebami našeho uživatele.

Zachováváme flexibilitu služby, náš tým pracovníků se snaží přizpůsobovat a reagovat na nové situace a přání uživatele. Jsou písemně zpracována vnitřní pravidla a metodické pokyny, se kterými jsou seznamováni uživatelé i pracovníci, aby průběh služby byl hladký a bezproblémový.

Respektování potřeb

Prostřednictvím individuálního plánování podporujeme uživatele v tom, aby uměl své potřeby vyjádřit, specifikovat, uvědomit si dosah svých přání a jejich reálnou možnost splnitelnosti.

Snažíme se, aby si uživatel uvědomil, že ne vždy a za každých okolností je možné danou potřebu v tu chvíli uspokojit, je potřeba přemýšlet o důsledcích svých činů při uspokojování potřeb a znát hranice, kam je možné zajít.

Oslovování uživatelů

Používáme vykání a uživatele oslovujeme příjmením. Uživatel je respektován jako plnohodnotná osobnost i vzhledem k jeho duševnímu stavu.

 

Vstup uživatele do služby

Naši budoucí uživatelé se o nás mohou dozvědět na webových stránkách www.css.brno.cz , z letáků, které jsou distribuovány na místech, kde se naši potencionální uživatelé nacházejí nejvíce (hlavní nádraží, střed města), a také i od sociálních kurátorů MMB.

Zájemce o sociální službu se informují telefonicky, elektronicky, písemně a osobně. Zájemce si domluví schůzku se sociálním pracovníkem. V případě, že zájemce při osobním kontaktu projeví zájem vyplnit písemnou žádost, odehrává se toto jednání v kanceláři sociálního pracovníka. Zájemce musí vykazovat známky soběstačnosti ve smyslu dodržování základních hygienických návyků, komunikace a způsobilosti k běžným úkonům.

Sociální pracovník zjistí časové možnosti zájemci a dohodnou se na průběhu a délce jednání. Sociální pracovník provede se zájemcem vstupní pohovor, prohlídku AD, poskytne informační leták o službě a zájemce má možnost vyplnit si žádost o poskytování sociální služby. Pracovník stručně představí sociální službu AD a podá zájemci základní informace týkající se účelu zařízení. Forma a způsob předávání informací jsou na základě individuálního přístupu přizpůsobovány komunikačním schopnostem zájemce.

Pracovník si ověřuje porozumění kladením otevřených otázek. Není-li v možnostech nebo schopnostech zájemce, aby mu bylo předáno více informací, je sjednán termín další schůzky.

Pokud je žádost o poskytování sociální služby kompletní, je zaevidována a zařazena do Evidence žádosti o ubytování.

V případě více žádostí a uvolnění kapacity v zařízení, z žádostí uložených v Evidenci žádostí o ubytování vybírá tým pracovníků AD,na základě uvedených kritérií a postupů.

Zájemce o službu není možno uspokojit v případě naplněné kapacity nebo nesplnění kritérií pro okruh osob, kterým je služba určena.

Žadatel je povinen sám projevit aktivitu a informovat se na výsledky jednání výběrového týmu a každý měsíc do doby, než je mu přidělen ubytovací pokoj či jednotka.

Po schválení žádosti a uvolnění ubytovací jednotky je žadatel přijat do služby dle Evidence žádostí o ubytování.

Pokud je žadatel uspokojen dle Evidence žádosti o ubytování, je s ní dohodnut termín pro uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby. Pokud souhlasí s jejím obsahem a doloží Potvrzení praktického lékaře, může být Smlouva uzavřena.

Metody práce s uživatelem

Základní poradenství

Neoddělitelnou součástí činností Azylového domu je základní sociální poradenství, prostřednictvím kterého získávají uživatelé potřebné informace, přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Nemůže-li zařízení pokrýt rozsahem, odborností, či kompetentností potřeby uživatelů, zprostředkovává služby jiných odborníků nebo jiných institucí.

Plánování služby

Při poskytování sociální služby jsou využívány především metody individuální práce s uživateli. S každým uživatelem sestaví sociální pracovník individuální plán krátkodobých a dlouhodobých cílů, který se snaží uživatel naplňovat.

Úkolem sociální služby je působit na uživatele aktivně a motivovat je k řešení jejich nepříznivé sociální situace, podpořit jejich psychickou stabilizaci a poskytnout osobní přiměřenou podporu.

Uplatněné postupy sociální práce s uživateli mají zejména podpůrný charakter, podporují postupnou nezávislost uživatelů na sociálních službách a jejich integraci do společnosti.

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Zařízení má stanovena vnitřní pravidla, jejichž součástí je metodika vyřizování konkrétních druhů stížností, se kterými jsou seznámeni uživatelé i pracovníci. V písemné podobě jsou vyvěšena na hlavní nástěnce u vchodových dveří do části domu, ve které je sociální služba Azylový dům poskytována.

Stížnosti jsou poskytovatelem chápány jako informace o spokojenosti s poskytovanou službou a o tom, zda služba odpovídá potřebám uživatelů. Je to důležitý zdroj informací o možnostech, jak zlepšit službu. Současně jde o nástroj kontroly uživatele nad službou, která je mu poskytována. Stížnost je brána jako přirozená obrana proti neoprávněnému zásahu do práv a chráněných zájmů uživatele sociální služby.

Stížnost na kvalitu poskytování sociální služby může uplatnit kterýkoliv uživatel.

Stížnosti lze podat kdykoliv ústně nebo písemně pracovníkům v sociálních službách nebo vedoucímu organizační složky. Písemně je možné taktéž podat stížnost do schránky stížností, připomínek a podnětů, umístěné při vstupu do azylového domu.

Předání stížnosti k zaevidování má na starosti pracovník, který stížnost převzal a v případě ústní stížnosti o ní učinil zápis. Jejich shromažďování a evidenci zajišťuje vedoucí organizační složky.

Stížnost je vždy vyřízena v nejbližší možné lhůtě maximálně do 30 dnů s ohledem na charakter stížnosti. O vyřízení stížnosti obdrží uživatel písemnou zprávu, která mu bude předána osobně, nebo zaslána poštou. Zpráva bude napsána tak, aby byla pro stěžovatele dostatečně srozumitelná. V případě, že skutečná lhůta vyřizování stížnosti překročí výše uvedený termín pro vyřízení, příjemce uvědomí stěžovatele písemně o této skutečnosti a důvodech o překročení maximální lhůty vyřízení.

Při vyřizování stížností bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele.

Stížnost není důvodem pro ukončení služby nebo k diskriminačnímu jednání ze strany poskytovatele služby. Na žádost stěžovatele bude zachována mlčenlivost o jeho totožnosti, stížnost také může podat anonymně. V případě anonymní stížnosti je odpověď zveřejněna na viditelném místě /nástěnka u vchodových dveří/.

Stížnost může být také podána níže uvedeným osobám, nebo je možné se k nim odvolat při nespokojenosti s vyřízením stížnosti:

1)      Ředitel Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, tel: 541 421 911

2)      Vedoucí odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 602 00 Brno, tel.: 542 173 721

3)      Veřejný ochránce práv - ombudsman, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 777

Ukončení poskytování služby        

Může mít několik forem:

- ukončení Smlouvy uplynutím sjednané doby

- Dohodou - ukončení ubytování vzájemnou dohodou obou stran

- Výpovědí - ze strany uživatele nebo ze strany poskytovatele v případě hrubého porušení Smlouvy, ubytovacího a domácího řádu.

Spoluúčast uživatele na službě

Spolurozhodování uživatele lze zaznamenat při počátečním vstupu uživatele do sociální služby, zejména při jednání o uzavírání smlouvy, sestavování individuálního plánu.

Uživatelé se spoluúčastní na úhradě nákladů za ubytování dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a Směrnice CSS o úhradách.

Materiální, personální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Azylový dům se nachází ve středu města v těsné blízkosti hlavního nádraží na ulici Křenová 20.

Jedná se o 5 podlažní dům v majetku MmB, kde jsou v 1., 2., 3. podlaží vyčleněny prostory pro sociální kurátory Magistrátu města Brna a ve 4. a 5. podlaží se nachází Azylový dům.

Kapacita: 36 lůžek

– z toho 18 v ubytovacích pokojích se společným sociálním zařízením (oddělené muži, ženy) a společnými kuchyňskými kouty, prádelnou a sušárnou

Pokoje: 6 pokojů – 2-4 lůžkové – vybavenost: postel, skříňka, skříň, stůl, židle, lednice, možnost zapůjčení lůžkovin, ložního prádla, ručníku

- dalších 18 lůžek v ubytovacích jednotkách, ve kterých je k dispozici vlastní sociální zařízení včetně pračky a s kuchyňským koutem

Jednotky: 9 jednotek – 1-3 lůžkové – vybavenost: postel, skříň, noční stolek, stůl, židle, lednice, mikrovlnná trouba

- k dispozici je Společenská místnost s TV a kuřárna

- částečná bezbariérovost – v budově je k dispozici výtah a jedna bytová jednotka je uzpůsobena pro tělesně postiženou osobou na invalidním vozíku

- celkem 769 m²

Azylový dům je otevřen nonstop – nepřetržitý provoz.

Personální zabezpečení:

- vedoucí organizační složky

- sociální pracovník

- pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče

- referent majetkové správy

Žádost o poskytnutí sociáolní služby Azylový dům - viz příloha níže, doručená do zařízení, musí být následně doplněna osobním pohovorem zájemce o sociální službu AD se sociálním pracovníkem zařízení.

Azylový dům
Křenová 296/20, 602 00 Brno

Telefon: 544 502 628
Telefon: 724 837 835

E-mail: adkrenova@cssbrno.cz

Dnes je Wednesday 22. 03. 2023, svátek má Leona, počasí polojasno 19 °C