Denní stacionář


Poslání služby

Denní stacionář Gaudium umožňuje uživatelům trávit část dne ve stimulujícím prostředí, udržovat a rozvíjet jejich dovednosti a s ohledem na specifické individuální potřeby uživatelů navazovat kontakt s vrstevníky a přirozeným sociálním prostředím.

Cílem služby je uživatel, který:

 • zvládá každodenní situace v běžném životě spojené s využíváním veřejných služeb dostupných v městě Brně a jeho okolí,
 • je v kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • má své záliby, koníčky a má rozvinuté specifické dovednosti a návyky,
 • aktivně tráví volný čas se svými vrstevníky.

Okruh osob

Službu poskytujeme osobám od 16 let s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s kombinovanými vadami a případně s autismem, které potřebují podporu v péči o vlastní osobu a nabídku aktivizačních činností. Tato péče jim nemůže být celodenně poskytnuta v domácím prostředí.

Kapacita, místní a časová dostupnost služby

V současné době je kapacita služby 32 uživatelů. Služba je poskytována v Brně na Schodové ulici, a to v pracovní dny od pondělí do pátku od 6:30 do 17:00 hodin.

Budova je třípodlažní, podsklepená. Je umístěna v klidné obytné zóně s rodinnými domy v okolí a obklopena zahradou. Její prostory využívá taktéž domov pro osoby se zdravotním postižením. Uživatelé obou služeb se denně potkávají při společných aktivitách.   

Vlastníkem budovy je Magistrát města Brna, správa budovy spadá pod Centrum sociálních služeb, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno.

Službu nemůžeme poskytnout těmto osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči specializovaného zdravotnického zařízení,
 • imobilním nebo s kompenzační pomůckou, neboť prostředí je výrazně bariérové,
 • s psychickým onemocněním znemožňujícím jejich soužití v kolektivu,
 • které mají infekční nebo parazitární onemocnění,
 • závislým na alkoholu nebo drogově závislým,
 • plně imobilním (upoutaným na lůžko či vyžadujícím zdravotní lůžko),
 • hluchoněmým,
 • požadujícím jiný typ sociální služby, než kterou nabízíme.

Dále službu nemůžeme poskytnout z důvodu:

 • naplnění kapacity služby,
 • zdravotního stavu zájemce, který vylučuje poskytnutí tohoto typu sociální služby,
 • pokud osobě žádající o poskytnutí sociální služby byla vypovězena smlouva téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců.

Zásady poskytované služby

 • Zachování lidské důstojnosti
 • Respektování svobodné volby klienta
 • Individuální přístup ke klientovi
 • Podpora samostatnosti v řešení problémové situace
 • Odborný přístup pracovníků
 • Dodržování lidských práv
 • Sociální začleňování

Vstup uživatele do služby

O stacionáři se mohou zájemci o službu dozvědět na webových stránkách Centra sociálních služeb, p. o. www.css.brno.cz, na portálu www.socialnipece.brno.cz a z informačních letáčků a brožur rozmístěných po různých institucích a zdravotnických zařízení v Brně, popřípadě jeho nedalekém okolí. Informace může zájemce o sociální službu rovněž získat na Dnech otevřených dveří pořádaných Gaudiem, popřípadě v médiích či tisku.

Zájemce o službu (popř. jeho zákonný zástupce či opatrovník) kontaktuje sociálního pracovníka, případě jeho nepřítomnosti ho zastupuje vedoucí či zástupce vedoucího služby. Zájemci je nabídnuta osobní schůzka a prohlídka stacionáře. Při té je následně seznámen s posláním, cíli, s okruhem osob, kterým je služba poskytována, s nabídkou aktivizačních činností, které se prostřednictvím služby realizují. Získá informace o právech a povinnostech uživatelů a o výši a způsobech úhrady za poskytnutí služby.

Při jednání se zájemcem se zjišťují jeho přání, potřeby a představy o nabízené službě. Jestliže dojde k dohodě a zájemce má o poskytovanou službu zájem, je mu předána k vyplnění žádost o zahájení poskytování služby. Vyplněnou žádost včetně příloh odevzdá zájemce pověřenému pracovníkovi, který dále žádost předává na posouzení posudkovému lékaři Centra sociálních služeb, p. o. a dále k projednání sociální komisi, která rozhoduje o přijetí či odmítnutí žádosti.

V případě kladného vyřízení žádosti je tato zařazena do evidence žadatelů. Pokud má služba volnou kapacitu, je zájemce kontaktován sociálním pracovníkem Centra sociálních služeb, p. o. a smluven termín k projednání smlouvy.  Služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem. Ve smlouvě je stanovena mimo jiné i úhrada za službu dle vyhlášky č. 505/2006 a aktuálního znění Vnitřní směrnice o úhradách v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením.

Základní činnosti služby:

a)      základní sociální poradenství

b)      poskytnutí stravy

c)      pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

d)      pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

e)      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f)       zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g)      sociálně terapeutické činnosti

h)      pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Metody práce s uživatelem

Aktivizace

Uživatelé denního stacionáře si mohou vybrat z pestré nabídky aktivizačních činností: keramika, výtvarné činnosti, zpívání, pétanque, jízda na kole, zahradničení, půjčování knih v městské knihovně, solné jeskyně, plavání, kuželky, práce se dřevem či občasná dobrovolná pomoc v kuchyni, vycházky a výlety. Navíc individuální výrobky uživatelů zhotovené v rámci pracovně-terapeutických aktivit lze odprodat.

Podpora kontaktu s vrstevníky a přirozeným prostředím

Uživatele podporujeme při využívání institucí (kulturní, sportovní…) v Brně a okolí s přihlédnutím k jejich sociálním podmínkám a zdravotnímu stavu.  Individuální podpora a pomoc má aktivizační charakter a podporuje rozvoj či udržení jejich samostatnosti.

Zdravotně ošetřovatelská a rehabilitační péče

Všeobecné sestry podávají uživatelům v případě potřeby léky, konzultují s rodinnými příslušníky či opatrovníky uživatelů změny zdravotního stavu či medikace. Po domluvě nebo při nutném lékařském ošetření doprovázejí uživatele k lékaři. Všeobecné sestry zodpovídají také za průběžnou aktualizaci zdravotnické dokumentace uživatelů.

Každé ráno probíhá skupinové cvičení pod vedením všeobecné sestry nebo některého vychovatele. Dále mají uživatelé k dispozici cvičební místnost s posilovacími, protahovacími a rehabilitačními přístroji a pomůckami. Aktivity s uživateli zde provádí opět všeobecná sestra, masér nebo pověřený zaměstnanec. Mezi pravidelné aktivity patří také masáže, další formou rehabilitace je plavání a relaxace v bazéně a pravidelný pobyt v solných jeskyních.

Sociální poradenství

Sociální pracovník denního stacionáře poskytuje uživatelům a opatrovníkům základní sociální poradenství, které přispívá k řešení nebo předcházení dalšího prohlubování nepříznivé sociální situace. Sociální pracovník podporuje rozvoj sociálních dovedností uživatelů a pomáhá jim při uplatňování jejich práv. Každý uživatel či opatrovník se mohou na sociálního pracovníka kdykoli obrátit o radu nebo pomoc.

 Způsob, jakým jsou uživatelé zapojováni do rozhodování o využití sociální služby

Individuální plánování služby vychází z individuálních potřeb a možností uživatelů. Přistupujeme ke každému s ohledem na jeho zdravotní stav, potřeby a možnosti vycházející z jeho způsobu života (př. respektování jeho názorů a rozhodnutí, projevů, tempa, přizpůsobení komunikace…).

Na prvním místě jsou vždy potřeby a zájmy uživatelů v souladu s dodržováním lidských práv a základních svobod osob. Služba je poskytována jen v oblastech, ve kterých uživatel opravdu potřebuje a požaduje pomoc. Snažíme se předcházet jeho úplné závislosti na sociální službě.

Každý uživatel denního stacionáře spolupracuje se svým klíčovým pracovníkem, vytyčuje si cíle, které od poskytované služby očekává a za podpory týmu zaměstnanců se je snaží naplňovat. Potřeby a zájmy uživatelů a individuální přístup jsou vždy na prvním místě, a to v souladu s dodržováním lidských práv a základních svobod osob. Koordinátorem individuálního plánování je sociální pracovník.

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Zájemci o službu, uživatelé i jejich zákonní zástupci či jiné fyzické osoby si mohou na kvalitu a způsob poskytování sociální služby stěžovat kterémukoliv zaměstnanci zařízení, a ten je povinen postoupit stížnost vedoucímu. Stížnost může být podána ústně, písemně i anonymně přímo v denním stacionáři Gaudium.

Ústní stížnosti jsou zaznamenávány v knize stížností, písemné stížnosti jsou dodány k zápisu v knize stížností ve formě, v jaké byly podány. Všechny stížnosti jsou evidovány, projednány a o výsledku je stěžovatel vždy písemně informován. Anonymní stížnosti jsou projednány a výsledek jednání je zveřejněn na viditelném místě a je evidován. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů od podání stížnosti.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel dále právo obrátit se na:

1) Ředitele Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, Brno 636 00

2) Vedoucího odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno 602 00

3) Veřejného ochránce práv – ombudsmana, se sídlem na Údolní 39, Brno 602 00

Stížnost je vždy chápána jako informace o spokojenosti s poskytovanou službou a v žádném případě nesmí být důvodem pro ukončení služby nebo diskriminačního jednání ze strany poskytovatele.

Ukončení poskytování služby

 

1) Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď uživatelem činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce, v němž byla tato výpověď doručena poskytovateli, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

 • prodlení s úhradou za poskytnutí sociální služby delší než 30 dnů.
 • jestliže uživatel zamlčel při uzavírání smlouvy důležité údaje a skutečnosti podmiňující přijetí do denního stacionáře, např. zdravotní údaje apod.
 • jestliže uživatel využívá sociální službu v rozsahu menším než 100 dnů za kalendářní rok, přičemž do tohoto počtu dnů se nezahrnují dny, kdy je uživateli poskytnutá péče ve zdravotnickém zařízení.
 • jestliže uživatel přestane splňovat podmínky stanovené pro cílovou skupinu denního stacionáře (zejména při změně psychického nebo fyzického stavu uživatele apod.).
 • porušení čl. V. odst. 4 smlouvy.
 • odmítnutí uzavření dodatku ke smlouvě dle čl. IV. odst. 4.

Výpověď musí být podána písemně a výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato výpověď doručena uživateli.

3) Poskytovatel může od smlouvy odstoupit z důvodů hrubého porušení smlouvy a vnitřních pravidel denního stacionáře ze strany uživatele, a to zejména v těchto případech:

 • jestliže je uživatel fyzicky agresivní vůči jinému uživateli nebo zaměstnancům denního stacionáře či v případě agresivně verbálního vyhrožování fyzickým napadením či agresivního chování pod vlivem návykové látky
 • prokázaná krádež uživatele v denním stacionáři
 • zatajení infekční choroby uživatele
 • kouření v prostorách denního stacionáře

Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

4) Smlouvu je možné ukončit také vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Budova není bezbariérová. V suterénu je aktivizační místnost (keramická) se sociálním zařízením spojena s místností pro keramickou pec a materiál. Dále sprcha, šatna, společná jídelna s kuchyňkou pouze pro výdej stravy. Technická místnost pro domovníka a sklad pro hygienický materiál.

V přízemí u vstupu je místnost pro pracovníky služby, lůžková část (zvlášť pro muže a ženy) s čtyřmi dvoulůžkovými pokoji, dvě místnosti se sociálním zařízením a sprchou (zvlášť pro muže a ženy) a dvě šatny. V přízemí a 1. patře je vstup na terasu, na zahradu s hřištěm a houpačkami, pergolou s krbem, dále je v zahradě domek pro nářadí.

V 1. patře jsou aktivizační místnosti (aktivizačně – relaxační, edukační, kreativní, textilní, výtvarná), konzultační místnost, dvě sociální zařízení (zvlášť pro muže a ženy) a úklidová místnost.

V 2. patře je kancelář vedoucího zařízení, pracovna sester, kancelář sociálního pracovníka, dílna, sociální zařízení, půdní prostory. 

Personální obsazení

 • vedoucí organizační složky
 • sociální pracovník
 • pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče
 • pracovníci v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost
 • vychovatelé
 • všeobecné sestry
 • fyzioterapeut


Domov pro osoby se zdravotním postižením Gaudium
Schodová 1292/18, 602 00 Brno

Telefon: 545 211 568

E-mail: gaudium@cssbrno.cz

Dnes je Wednesday 22. 03. 2023, svátek má Leona, počasí polojasno 19 °C