Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání
Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je vytvoření stabilního zázemí, které uživatelům poskytne plnohodnotnou náhradu rodinného prostředí. Snahou domova je zajistit uživatelům prožití takového života, který se co nejvíce blíží životu jejich vrstevníků v přirozeném prostředí. 

Cíl
-    Seberealizace v rámci pracovních dílen a práce na zahradě
-    Podpora smysluplné využití volného času
-    Rozvíjet a zachovávat schopnosti a dovednosti díky sportovním, hudebním, výtvarným a společenským činnostem v zařízení
-    Začleňování se do širokého okolí – návštěva kulturních a sportovních akcí
-    Zachování, případně prohloubení kontaktu s rodinou, příbuznými, kamarády, přáteli a s blízkým okolím

Okruh osob
Osoby s lehkou, středně těžkou a těžkou mentální retardací a kombinovaným postižením ve věku 16 – 64 let.

Negativní vymezení okruhu osob
Služby nemůžeme poskytnout tomuto okruhu osob:
•    Žadatel je agresivní
•    Žadatelův zdravotní stav vyžaduje péči specializovaného zdravotnického zařízení
•    Žadatel má psychické onemocnění znemožňující jeho soužití v kolektivu 
•    Žadatel má infekční nebo parazitární onemocnění
•    Žadatel je závislý na alkoholu nebo jiných toxických látkách
•    Žadatel je plně imobilní /upoutaný na lůžko, jeho stav vyžaduje zdravotní lůžko/
•    Žadatelům s autismem 
•    Osobám hluchoněmým
•    Osobám nevidomým

Zásady poskytované služby
•    zásada individuálního přístupu
•    zásada důstojnosti
•    zásada dodržování práv uživatelů
•    zásada respektování svobodné volby
•    zásada rovnosti a partnerství
•    zásada názornosti
•    zásada kritického hodnocení
•    zásada přiměřené podpory

Vstup uživatele do služby  
Základní informace o námi poskytované službě lze získat z informačních letáků, které jsou k dis-
pozici přímo v Domově, umístěné také v Základní škole na Sekaninově ulici, ve Sdružení pro pomoc mentálně postiženým a na Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno (ředitelství). Dále je možné se o zařízení dozvědět na webových stránkách Centra sociálních služeb (www.css.brno.cz).
Zájemce o poskytovanou službu pozveme k prohlídce zařízení, seznámíme ho s činnostmi a aktivitami, které Domov nabízí. Pokud se rozhodne využít služeb Domova, je mu předána žádost o přijetí a tiskopis pro vyjádření lékaře (tiskopisy lze získat i na webových stránkách. Písemnou žádost se všemi potřebnými náležitostmi žadatel podá u sociálního pracovníka Domova. Vyjádření lékaře je ještě předáno k posouzení závodnímu lékaři Centra. O přijetí žadatele do služby rozhoduje komise centra sociálních služeb, která se schází minimálně l x za dva měsíce. Zájemce o službu nelze uspokojit v případě naplnění kapacity nebo nesplnění kritérii pro cílovou skupinu uživatelů. V případě kladného vyřízení žádosti je uživatel kontaktován sociální pracovnicí a je domluven termín nástupu do Domova.

Metody práce s uživatelem
Domov Gaudium poskytuje svým uživatelům, zákonným zástupcům, opatrovníkům a rodinným příslušníkům základní sociální poradenství, podporu a pomoc při řešení tíživých situací souvisejících s daným uživatelem či službou. 
V Domově pracuje tým kvalifikovaných pracovníků složených z vedoucí zařízení, sociální pracovnice, speciálních pedagogů, pracovníků sociální péče a zdravotních sester. Díky jejich kvalitní práci mají uživatelé možnost zapojit se do aktivizačních činností a činností zajišťující jejich sebeobsluhu v každodenním životě.
Práce všech zaměstnanců je založena zejména na individuálním přístupu k uživatelům, je respektováno jejich právo na svobodnou volbu, zjišťovány jejich potřeby a přání.
Pracovníci zařízení jsou při své práci vázáni etickým kodexem, ke všem uživatelům přistupují s úctou, s respektem jejich důstojnosti bez známek jakékoliv diskriminace.

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby 
Při naplňování cílů služby je vždy brán ohled na podněty a potřeby ze strany uživatele. Zařízení umožní uživateli formulovat osobní cíl a stanoví konkrétní podobu plnění, podmínky a rozsah služby. Uživatel se podílí na plánování a výběru aktivit dle nabídky zařízení. 
V rámci potřeb uživatele je uživateli zprostředkována pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Uživatelé jsou vedeni k využívání veřejných služeb a zdrojů, spolupracujeme s různými institucemi a organizacemi, abychom uživatelům zprostředkovali kontakt se širokým okolím.

Vyřizování stížností uživatelů
Uživatelé, jejich zákonní zástupci, opatrovníci i rodinní příslušníci si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytovaní sociální služby. Stížnosti lze uplatnit ústně nebo písemně, a to i anonymně.
Uživatelé se mohou se svými stížnostmi obrátit na pracovníka, kterému důvěřují, přímo na vedoucí domova, nebo ji zaslat na adresu zařízení či jeho emailovou adresu. Pro podání stížnosti je také možnost využít skříňky ve vstupní části zařízení. 
Všechny stížnosti jsou zapsány do Knihy stížností a vedoucí zařízení se jimi musí zabývat. O výsledku projednání stížnosti je vždy stěžovatel písemně informován, odpověď na anonymní stížnost je vyvěšena na nástěnce ve vstupní části zařízení.
Na všechny stížnosti se snažíme reagovat a projednat je v co nejkratší době, maximální lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů od jejího podání.
V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel možnost odvolat se k:

1/ Řediteli Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno
2/ Vedoucímu odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 602 00, Brno
3/ Veřejnému ochránci práv – ombudsmanovi, Údolní 39, 602 00, Brno

Způsob poskytování služby a spoluúčast na službě
Služba je poskytována celoročně, 24 hodin denně 365 dní v roce. Služba je sjednána na předem dohodnutou dobu, která je stanovena individuálně ve smlouvě. Služba je poskytována na základě písemné smlouvy uživatele s poskytovatelem.    
V Domově je poskytováno ubytováni, 5x denně strava a přiměřená péče. Úhrada za tyto služby se stanoví smluvně dle vyhlášky č.505/2006 a vnitřní směrnice Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace.  

Ukončení poskytování služby 
Poskytovatel uzavírá s uživatelem smlouvu na dobu určitou, na předem stanovenou dobu, i tak je ovšem možné poskytování služby zkrátit. 

1)    Uplynutím platnosti smlouvy
2)    Dohodou – obě strany se domluví na přesném termínu ukončení pobytu, forma je písemná
3)    Výpovědí - výpovědní důvody a výpovědní lhůty jsou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí služby sociální péče 
4)    Úmrtí uživatele

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Domov Gaudium se nachází ve čtyřpodlažní vilce ve čtvrti Brno - Černá Pole, je obklopen krásnou zahradou. Sídlí v blízkosti Zemědělské fakulty, Dětské nemocnice a Zdravotnického zařízení Delta.

Do zařízení se lze dostat bez problémů autem, MHD – tramvajemi č. 3, 5, 9, 11, autobusem č. 67, trolejbusem č. 25, 26, a to ze čtyř přístupových směrů.

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením je umístěna v přízemí, pro tuto službu zde jsou k dispozici 4 dvoulůžkové pokoje a dvě sociální zařízení (zvlášť pro muže a ženy) – WC, umývárna a sprcha. V přízemí, hned u vchodu, je místnost pro zaměstnance vykonávající nepřetržitou službu.

V ostatních patrech jsou prostory pro uživatele denního stacionáře – 3 místnosti pro skupinové činnosti, cvičná kuchyňka, dílna pro práci se dřevem, keramická dílna, místnost pro rehabilitaci a prostorná jídelna s kuchyňkou. V podkroví má kancelář vedoucí zařízení, sociální pracovnice a kancelář a zázemí a pro ostatní zaměstnance.
Pro zabezpečení kulturní a zájmové činnosti je zařízení vybaveno materiálně technickým zařízením – TV, DVD a CD přehrávačem a vybranými hudební nástroji.
Na zahradě zařízení je hřiště, houpačky, venkovní krb. Část zahrady je užitková, kde se pěstují bylinky, květiny, zelenina.

Zastavěná plocha zařízení je 135 m2.

Stacionář není bezbariérový.

Sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována nepřetržitě. V současné době využívá službu 8 uživatelů.

Personální obsazení

  • vedoucí organizační složky
  • sociální pracovník
  • vychovatelé
  • všeobecné sestry
  • pracovní v sociálních službách

Domov pro osoby se zdravotním postižením Gaudium
Schodová 1292/18, 602 00 Brno

Telefon: 545 211 568

E-mail: gaudium@cssbrno.cz

Dnes je Monday 5. 12. 2022, svátek má Jitka, počasí zatazeno 7 °C