Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání

Naším posláním je podpora a pomoc osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením díky kombinaci zdravotního postižení a nevhodného bydlení. Poskytujeme jim důstojnou malokapacitní pobytovou službu a podporujeme v řešení jejich nepříznivé sociální situace. Plně s respektem k soukromí a individuálním potřebám se snažíme vytvářet podmínky pro seberealizaci a důstojný život.

Cílem služby je uživatel:

a)      který má uspokojeny základní životní potřeby,

b)      který je soběstačný v sebeobsluze v maximální možné míře,

c)      který využívá podporu služby ve své seberealizaci,

d)     který dokáže udržet přirozené sociální vztahy a vazby,

e)      který zná svoje práva a umí v případě potřeby využít nabídku dalších služeb.

Okruh osob

Službu poskytujeme plnoletým osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo prodělané závislosti na návykových látkách, jsou bez přístřeší nebo mají bydlení nejisté či nevyhovující a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Službu nemůžeme poskytnout:

 • lidem s diagnostikovaným agresivním chováním,
 • lidem s poruchami autistického spektra,
 • lidem, kteří potřebují specializovanou asistenci při komunikaci nebo tlumočníka,
 • lidem v akutní fázi onemocnění
 • lidem v akutní závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách,
 • lidem s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. 

Dále službu nemůžeme poskytnout z důvodu:

 • naplnění kapacity služby,
 • zdravotního stavu žadatele, který vylučuje poskytnutí tohoto typu sociální služby,
 • pokud osobě žádající o poskytnutí sociální služby byla vypovězena smlouva téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců.

Základní činnosti služby:

a)      základní sociální poradenství,

b)      poskytnutí ubytování,

c)      poskytnutí stravy,

d)     pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

e)      pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

f)       výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

g)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

h)      sociálně-terapeutické činnosti,

i)        pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Kapacita, místní a časová dostupnost služby

Kapacita zařízení je 15 uživatelů. Zařízení je umístěno na ulici Mostecká 974/10, v části Brno - Sever, 614 00. Domov se nachází ve středu města v lokalitě s dobrou dopravní dostupností. Z centra města se přímo k nám lze dostat tramvají č. 4 z Hlavního nádraží.

Zásady práce s uživatelem

✔        Profesionalita, odbornost poskytované služby

✔        Individuální přístup k uživatelům,

✔        Respektování svobodné vůle uživatele,

✔        Respektování práva na soukromí, zachování důstojnosti a diskrétnosti

✔        Respektování práva na přiměřené riziko

✔        Posílení vlastní vůle uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace

✔        Vytváření podmínek pro naplňování práv uživatelů a úcty k člověku

✔        Podpora samostatnosti a sociálního začleňování uživatele

Vstup uživatele do služby

Žádosti o přijetí do sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením přijímá sociální pracovník Domova MOST, v jeho nepřítomnosti vedoucí služby. Aby žádost mohla být zaevidována a následně posouzena, je nutné, aby obsahovala: vyplněný formulář Žádost
o zahájení poskytování služby, vyplněný formulář Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce, případně další dokumenty – aktuální zprávu od psychiatra/psychologa (pokud ho zájemce navštěvuje), kopii soudního usnesení o ustanovení opatrovníka. Zdravotní způsobilost zájemce je posuzována posudkovým lékařem CSS. Pokud lékař stanoví, že zájemce z hlediska zdravotního stavu splňuje okruh osob, kterým je služba poskytována, je tento vyzván k jednání se sociálním pracovníkem. V průběhu jednání je podrobně seznámen s informacemi o poslání, okruhu osob, jimž je služba poskytována, cílech a zásadách sociální služby. Sociální pracovnice také zjišťuje, co zájemce vede k využití sociální služby Domova MOST, jaká je jeho současná situace, jaká má od služby očekávání, jaká jsou jeho přání, potřeby a plány, které osobní cíle by mu mohla služba pomoci naplnit. Sociální pracovnice pak sděluje zájemci, co může on od nabízené služby očekávat a stručně mu nastiňuje průběh procesu individuálního plánování. Zájemce se dále dozví podrobnosti ohledně chodu DOZP MOST, ceník úhrad za poskytované služby a postup podání stížnosti v případě nespokojenosti s kvalitou poskytované služby. Na základě získaných relevantních informací od zájemce pro sociální službu je jeho žádost buď zařazena do evidence schválených žádostí (ze zájemce se stává žadatel), nebo evidence odmítnutých žádostí dle § 91 odst. 3. V případě uvolnění místa v DOZP MOST jsou sociální pracovnicí služby osloveni všichni žadatelé z evidence schválených žádostí. Pokud mají

o volné místo zájem, sociální pracovnice zmapuje jejich aktuální nepříznivou situaci, přání
a potřeby. V případě potřeby vykoná sociální pracovnice sociální šetření v místě pobytu žadatele (zdravotnické zařízení, jiný poskytovatel sociální služby). O výběru konkrétního žadatele na volné místo v domově pro osoby se zdravotním postižením poté rozhoduje komise CSS na základě aktuálních podkladů a v souladu s Pravidly pro jednání komise CSS. Z tohoto jednání je vypracován zápis a o výsledku rozhodnutí informuje žadatele sociální pracovnice.

Metody práce s uživatelem

Služba je poskytována individuální i skupinovou formou, vždy však s přihlédnutím k možnostem a potřebám uživatele. Jednotlivé úkony a činnosti jsou přizpůsobovány osobním cílům v rámci individuálního plánu, který uživatel vede ve spolupráci s jím vybraným klíčovým pracovníkem. V DOZP MOST se uživatelům dále nabízejí i volnočasové
a aktivizační činnosti, relaxační aktivity, společenské hry, účast na pohybových aktivitách, vycházky atp.

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojováni do rozhodování o využití sociální služby

Spolurozhodování uživatele lze zaznamenat při vstupu uživatele do sociální služby, a to při uzavírání smlouvy, stanovování si osobních cílů v rámci individuálního plánování, stanovení rozsahu a průběhu sociální služby – tedy toho, co a jak bude uživatel ve službě využívat.  Dojednaný osobní cíl, rozsah a průběh sociální služby na počátku pobytu si uživatel v průběhu poskytování sociální služby dále přizpůsobuje aktuální přáním, zájmům
a potřebám.

Uživateli je umožněno otevřeně projevovat své postoje, pocity, potřeby a přání
v každodenních běžných situacích (výběr z nabídky výchovných, vzdělávacích
a aktivizačních činností, jídla, oblečení apod.) a tím vytvářet jedinečný ráz každého dne poskytované služby.

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Uživatelé, jejich opatrovníci, rodinní příslušníci, zaměstnanci a veřejnost si mohou na kvalitu a způsob poskytování sociální služby stěžovat vedoucímu zařízení, sociální pracovnici, pracovníkovi v přímé péči.

Stížnost řeší zpravidla vedoucí zařízení nebo jeho zástupce.

Stížnost může být podána ústně (osobně či telefonicky), nebo písemně. Stěžovatel může podat stížnost anonymně. Všechny stížnosti jsou evidovány, projednány a o výsledku je stěžovatel vždy informován. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů od podání stížnosti.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel dále právo obrátit se na:

1) Ředitele Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, Brno 636 00

2) Vedoucího odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno 602 00

3) Veřejného ochránce práv – ombudsmana, se sídlem na Údolní 39, Brno 602 00

Stížnost je vždy chápána jako informace o spokojenosti s poskytovanou službou a v žádném případě nesmí být důvodem pro ukončení služby nebo diskriminačního jednání ze strany poskytovatele.

Ukončení poskytování služby

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou může zaniknout jedním z následujících způsobů:

a)      písemnou dohodou obou smluvních stran,

b)      písemnou výpovědí,

c)      úmrtím uživatele,

d)     zánikem poskytovatele.

2. Tuto smlouvu je oprávněn vypovědět:

a)      uživatel, a to i bez udání důvodu,

b)      poskytovatel, pokud došlo k takové dlouhodobé nebo trvalé změně zdravotního stavu uživatele, že poskytovatel není schopen zajistit náležitou sociální nebo zdravotní péči, kterou v důsledku této změny uživatel potřebuje nebo požaduje,

c)      poskytovatel, pokud došlo k takové změně stavu uživatele, že již poskytovanou sociální službu nadále nepotřebuje

d)     poskytovatel, pokud v průběhu poskytování služby zjistí, že uživatel zatajil důležité informace o svém zdravotním stavu, které by měly za následek odmítnutí uzavření smlouvy ze strany poskytovatele z důvodu nesplnění podmínek stanovených pro okruh osob sociální služby typu Domov pro osoby se zdravotním postižením,

e)      poskytovatel, pokud prokazatelně zjistí, že uživatel, který má sjednanou sníženou úhradu za poskytované sociální služby, uvedl nepravdivé údaje o výši svého příjmu nebo neoznámil takovou změnu ve svých příjmech, která by měla vliv na změnu sjednané výše úhrady,

f)       poskytovatel, pokud je uživatel v prodlení s úhradou sjednanou za poskytovanou sociální službu nejméně tři měsíce,

g)      poskytovatel, v případě uživatelem opakovaného porušování Domácího řádu DOZP nebo jiných povinností a závazků vyplývajících z této smlouvy za podmínky vyčerpání jiných způsobů nápravy situace (projednání situace s uživatelem) a předchozího písemného upozornění na toto porušování, vč. uvedení následků dalšího porušení (výpověď),

h)      poskytovatel, v případě hrubého porušování Domácího řádu DOZP, či v případě prokázané trestné činnosti v prostorách služby,

i)        poskytovatel, pokud uživatel odmítne změnu výše úhrady v souladu s ustanovením článku VII. odst. 5 smlouvy,

j)        poskytovatel, pokud uživatel i přes upozornění předem překročí podmínku nevyužívání pobytové sociální služby nad hranici 90 dní v roce (včetně nocí).

3. Pokud se poskytovatel a uživatel nedohodnou jinak, bude výpovědní lhůta pro poskytovatele i uživatele sjednána na 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

4. V případě hrubého porušení Domácího řádu DOZP MOST bude smlouva ukončena nejbližší pracovní den. 

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Budovu, ve které sídlí služba, představuje bezbariérově třípodlažní budova, s celkovým počtem 8 pokojů s celkem 15 - ti lůžky. Bezbariérovost budovy je zajištěna výtahem, který umožňuje přepravu po veškerých prostorách zařízení i uživatelům na invalidním vozíku. V přízemí je pracovna pracovníků v sociálních službách, ošetřovna pro zdravotnický personál kancelář sociální pracovnice, prádelna, šatny pro personál, skladové místnosti a dále pak ve dvorním traktu místnost pro aktivizační a volnočasové činnosti, bezbariérové WC, zázemí pro výdej a přípravu stravy, jídelna a společenská místnost ze které je možno přejít na terasu a dále pak do zahrady. V prvním patře se nachází 3 dvoulůžkové pokoje, terasa, pro patro společná bezbariérová koupelna, 2x WC a čajová kuchyňka. Druhé patro je totožné s prvním.

Ve třetím patře jsou pro klienty dva pokoje (jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový), které mají každý svoji čajovou kuchyňku, dále je pro klienty na patře bezbariérová koupelna s WC a terasa. Pro personál se v tomto patře nachází úklidová místnost, šatny, sprchy, WC a denní místnost. Na tomto podlaží se dále nachází ještě místnost pro regulaci vzduchotechniky a kotelna  

Personální obsazení

 • vedoucí organizační složky
 • referent majetkové zprávy
 • sociální pracovník
 • pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče
 • pracovníci v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost 
 • všeobecné sestry
 • údržbář

Domov pro osoby se zdravotním postižením Most
Mostecká 974/10, 614 00 Brno

Telefon: 778 746 611
soc. prac.: 778 747 028

E-mail: most@cssbrno.cz

Dnes je Sunday 3. 07. 2022, svátek má Radomír, počasí skorojasno 31 °C