Odborné sociální poradenství

Poslání

Posláním Manželských a rodinných poraden Brno je poskytovat odbornou pomoc a poradenství lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci s negativním dopadem na partnerské, rodinné a mezilidské vztahy. Poradna se zaměřuje na posílení a podporu kvality těchto vztahů.

 Cíle služby

Cílem MRP je podpora člověka, který se ocitl v obtížné sociální situaci tak, aby mohl využívat všech zdrojů ve společnosti dostupných k  prospěchu své vlastní osoby i společnosti samotné. Konečným cílem služeb MRP je posílit člověka natolik, aby služby MRP přestal potřebovat anebo je potřeboval jen v nezbytně nutném rozsahu.

 1. Klient s posíleným psychickým stavem a vnitřně vyrovnaný.
 2. Stabilizovaný manželský a partnerský život, nebo v případě rozchodu restrukturalizovaný rodinný život z psychologického a sociálně-právního hlediska.
 3. Posílené a stabilizované rodinné vztahy v celé mezigenerační šíři.
 4. Klient, pár, rodina, či jiné společenství dostatečně kompetentní k řešení sociálních problémů vlastními silami, a to v kontextu širší sociální situace.

Okruh osob

Služba je určena osobám starším 18 let, jednotlivcům nebo párům, dále rodině s dítětem nebo dětmi, kteří jsou v nepříznivé životní situaci, vnímají své partnerské či rodinné vztahy jako neuspokojivé a aktuálně nejsou schopni si sami pomoci. 

Osoby, kterým nemůžeme službu poskytnout (negativní vymezení okruhu osob):

 • osoby, které nejsou schopny pod vlivem návykové látky přijímat poskytovanou službu,
 • osoby, které svým agresivním chováním ohrožují okolí,
 • osoby s jazykovou bariérou bez doprovodu tlumočníka.

Zásady poskytované služby

Zachování lidské důstojnosti

Respektování svobodné volby klienta

Individuální přístup ke klientovi

Podpora samostatnosti v řešení problémové situace

Odborný přístup pracovníků

Dodržování lidských práv

Sociální začleňování

Vstup klienta do služby

Zájemce se v převážné většině případů rozhoduje pro spolupráci s poradnou dobrovolně v situaci, kdy se ocitl v obtížné životní situaci v souvislosti s problémy osobními či problémy vztahovými. Části klientů je spolupráce uložena jinou institucí – soudem či OSPODem.

Klient má možnost objednat se buď osobně na adrese pracoviště, nebo telefonicky či elektronickou cestou. Kontakt na MRP je možno získat na webových stránkách Centra sociálních služeb, příspěvková organizace: www.css.brno.cz.

Standardním zahájením práce v poradně je vstupní pohovor, tj. setkání se sociální pracovnicí, která zjistí základní anamnestická data a jiné skutečnosti důležité pro další spolupráci s poradnou, vyjasní se zájemcem o službu jeho očekávání od poradny a doporučí mu další postup (př. poradenský rozhovor s manželským a rodinným poradcem, pohovor se sociální pracovnicí v rámci základního poradenství, apod.). Přeje-li si zájemce vystupovat anonymně, sdělí mu bližší informace o režimu anonymních klientů.

Pracovníci poradny projednávají od prvního kontaktu se zájemcem o sociální službu jeho představy, očekávání a osobní cíle, které by bylo možno shrnout do tzv. zakázky. Zakázka je souhrnem jeho představ a požadavků kladených na poradnu a následně zpřesněných v rozhovoru s poradcem dle reálných možností poradenského procesu. Zakázka je během poradenského procesu průběžně zpřesňována a dle potřeb modifikována.

Metody práce s klientem

Poradna poskytuje odborné sociální poradenství dle §37, odst. 3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách formou poradenského rozhovoru, terapie, krizové intervence, poskytnutí informace a doporučení, psychodiagnostiky, psychologického vedení a doprovázení, v případě potřeby zprostředkuje další navazující služby.

Klientům jsou dle potřeby poskytovány konzultace individuální, párové, rodinné a skupinové. 

Způsob, jakým jsou klienti zapojeni do rozhodování o využití služby

Činnost MRP důsledně respektuje svobodné rozhodnutí klienta ke spolupráci s poradnou. Respektuje jeho výběr pracoviště a konkrétního odborníka. To vše v mezích kapacity poradny, pracoviště a pracovního času zvoleného konkrétního odborníka.

Je respektováno přání klienta věnovat se konkrétnímu problému.

Klient má právo žádat změnu klíčového pracovníka, měnit zakázku, spolupodílet se na obsahové náplni a časovém rozvrhu konzultací a ukončit poradenský proces, a to i bez udání důvodu.

Způsob vyřizování stížností klientů

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností MRP vycházejí ze směrnice ředitele CSS Pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování stížností.

Podávání stížnosti:

Každá fyzická osoba má v případě nespokojenosti s poskytovanou službou možnost podat stížnost, a to ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně. Písemně je možné podat stížnost, připomínku či podnět vhozením do schránky, umístěné pro tento účel v čekárně každého pracoviště, zasláním poštou či emailem nebo předáním zaměstnanci poradny. Klient si také může zvolit zástupce pro podání a vyřizování stížnosti. Stížnost lze podat i anonymně.

Adresování stížnosti:

-        Vedoucímu organizační složky,  Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., Minská 160/102, Brno 616 00, tel.: 775 913 023

-        Řediteli Centra sociálních služeb, příspěvková organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, tel. 541 421 911

-        Vedoucímu odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19,60200 Brno, tel.: 542 173 221

-        Veřejnému ochránci práv – ombudsmanovi, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, 602 00, tel.: 542 542 777

-        Asociaci manželských a rodinných poradců ČR, prezidentu AMRP: Manželská a rodinná poradna Bethesda, Starobrněnská 289/7, 602 00 Brno, tel.: 542 214 547

Vyřizování stížnosti:

Přijaté stížnosti MRP jsou evidovány chronologicky podle data přijetí a zakládány do zvláštního pořadače.

Vedoucí poradny (ředitel CSS) stížnost prošetří a nejpozději do 30 dnů buď a) stěžovatel obdrží písemnou zprávu o vyřízení stížnosti, nebo b) v odůvodněných případech nebo v případě zájmu stěžovatele vyzve téhož k osobní schůzce. O výsledku tohoto jednání je pořízen záznam s podpisy účastníků a založen do pořadače. V případě anonymní stížnosti bude odpověď zveřejněna na viditelném místě /nástěnka/.

Stížnost je vyřízena přiměřenou a dostatečně srozumitelnou odpovědí na všechny její části včetně informace o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad.

Při vyřizování stížnosti bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele. Stížnost nesmí být důvodem pro ukončení služby nebo k diskriminačnímu jednání proti stěžovateli. 

Ukončení poskytování služby

Poskytování služby je ukončeno splněním zakázky. Kromě toho může klient ukončit spolupráci s poradnou kdykoliv podle vlastního uvážení, a to i bez udání důvodu. I v tom případě se může klient kdykoliv opět objednat. Není-li klient spokojen se svým klíčovým pracovníkem, má možnost požádat o změnu.

Možnosti ukončení služby jsou následující:

 1. Dohodou – dojde-li k naplnění stanovených cílů.
 2. Výpovědí ze strany klienta – s udáním nebo bez udání důvodu.
 3. Výpovědí ze strany poskytovatele:
 • v případě, že se klient bez omluvy opakovaně nedostaví na dohodnutou konzultaci;
 • klient je intoxikován nebo se vůči pracovníkovi chová agresivně či jiným závažným způsobem překračuje společenské normy;
 • pokud jsou vyčerpány všechny možnosti poskytované služby. V případě, že klient nesouhlasí s návrhem na ukončení spolupráce, klíčový pracovník nabídne možnost změny klíčového pracovníka v rámci MRP. V případě, že klient využije možnost jiného pracovníka v rámci pracoviště a ten dospěje ke stejnému závěru, jako předchozí klíčový pracovník, je poskytování služby s uživatelem ukončeno a o tomto ukončení je proveden zápis ve spise klienta. V tomto případě je nutné o této skutečnosti informovat vedoucí organizační složky;
 • klient naruší vzájemnou důvěru (např. pořízením audiovizuální nahrávky z konzultace, což je možné pouze se souhlasem všech účastníků konzultace).

Ukončení spolupráce musí být provedeno tak, aby bylo zřejmé, že v budoucnu se uživatel může v případě potřeby a změny situace, která vedla k úvahám o ukončení, na MRP obrátit.

Spoluúčast klienta na službě

Klient nemá žádnou finanční spoluúčast, služby MRP jsou bezplatné. Při dosahování dojednaného cíle spolupráce je nutná klientova aktivní spolupráce. Klient je rovnocenným účastníkem poradenského procesu. Manželská a rodinná poradna podporuje klienty v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím, klientovy vazby v jeho přirozeném prostředí mohou samy o sobě být předmětem poradenských služeb. Pokud to vyžaduje charakter problému, mohou být k jeho pochopení a řešení se souhlasem klienta přizváni i rodinní příslušníci.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Manželská a rodinná poradna Táborská 533/198, 615 00 Brno – Židenice se nachází v rodinném domku v řadové zástavbě. Je jasně označeno tabulí na stěně domu. V přízemí světlá čekárna, dále místnost sociální pracovnice a pracovna psychologa, za pracovnou sociální pracovnice volná místnost s kartotéčními boxy a skartovacím strojem, v suterénu jsou dvě pracovny a za terasou jedna pracovna psychologů. V jedné suterénní pracovně je možnost realizovat i skupinová terapeutická sezení. Součástí nemovitosti je dvorek a terasa.

Manželská a rodinná poradna Buzkova 2133/43, 615 00 Brno – Židenice, se nachází v rodinném domku v řadové zástavbě, který není bezbariérový, a který je jasně označen tabulí na stěně domu.

V suterénu MRP je světlá čekárna pro klienty, vybavená nejen stolky a židlemi, ale i hračkami pro děti. Dále se zde nalézá knihovna, archiv, kotelna a sklípek V přízemí je místnost sociálního pracovníka a pracovna psychologa. V prvním patře jsou další dvě pracovny psychologů. V půdním prostoru je další pracovna psychologa. Prostory dále disponují toaletami, koupelnou s WC a kuchyňským koutem. Součástí nemovitosti je malá předzahrádka a okrasná zahrádka.

Manželská a rodinná poradna sídlící na ulici Minská 160/102, 616 00 Brno, se nachází ve dvoupatrové budově, která není bezbariérová. Dopravní dostupnost v bezprostřední blízkosti centra města Brna je prostřednictvím tramvajových linek číslo 3 a 11, zastávka Burianovo náměstí. Poradna má pronajaté kanceláře ve 2. nadzemním podlaží o rozloze 93m², jehož součástí jsou 4 kanceláře, chodba, sociální zařízení a kuchyňka.

Manželská a rodinná poradna sídlící na ulici Starobrněnská 7, 602 00 Brno, je umístěna v mezipatře nájemního domu, čímž je minimalizováno riziko stigmatizace klientů v souvislosti s využitím naší služby. Ulice Starobrněnská je v centru města, dostupná několikaminutovou chůzí jak z hlavního nádraží, tak z ulice Česká, což jsou hlavní dopravní uzly MHD; nejbližší zastávky MHD jsou tramvajové zastávky Zelný trh a Šilingrovo náměstí (Pekařská). Dům je vybaven výtahem, v němž je možné přepravovat dětský kočárek nebo ruční invalidní vozík. Bezbariérová WC zde nejsou.

Celková provozní doba MRP Brno:

PO 7.30 – 18.00

ÚT 7.30 – 18.00

ST 7.30 – 18.00

ČT 7.30 – 18.00

PÁ 7.30 – 15.30

 

Kontakty na jednotlivé MRP Brno jsou: 

Manželská a rodinná poradna Táborská

tel.:     725 896 455; 778 746 713

email:  mrptaborska@cssbrno.cz

Manželská a rodinná poradna Minská

tel.: 775 913 023; 725 896 456

email: mrpminska@cssbrno.cz 

Manželská a rodinná poradna Buzkova:

tel.: 724 837 833; 778 747 031

email: mrpbuzkova@cssbrno.cz

Manželský a rodinná poradna Bethesda:

tel.: 724 837 831; 731 402 724

email: mrpbethesda@cssbrno.cz


Personální obsazení

vedoucí organizační složky

sociální pracovník

manželský a rodinný poradce

pracovník úklidu

Manželská a rodinná poradna
Buzkova 2133/43, 615 00 Brno

Telefon: 724 837 833
Telefon: 778 747 031

E-mail: mrpbuzkova@cssbrno.cz

Dnes je Wednesday 22. 03. 2023, svátek má Leona, počasí polojasno 19 °C