Odborné sociální poradenství

 

Poslání

Posláním Manželské a rodinné poradny je poskytovat odbornou pomoc a poradenství lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci s negativním dopadem na partnerské, rodinné a mezilidské vztahy. Poradna se zaměřuje na posílení a podporu kvality těchto vztahů.

Cíle poradny

Cílem MRP je podpořit člověka, který se ocitl v obtížné sociální situaci tak, aby mohl využívat všech zdrojů ve společnosti dostupných k prospěchu své vlastní osoby i společnosti samotné. KOnečým cílem služeb MRP je posílit člověka natolik, aby služby MRP přestal potřebovat anebo je potřeboval jen v nezbytně nutném rozsahu.

  1. Posílení psychického stavu jednotlivce, nabytí vnitřní stability osobnosti.
  2. Stabilizace manželského a partnerského života, nebo vyrovnání se se situací z psychologického a sociálně-právního hlediska v případě rozchodu.
  3. Posílení a stabilizace rodinných vztahů, pomoc při řešení rodinných problémů v celé mezigenerační šíři.
  4. Pomoc při řešení sociálních problémů jednotlivce, páru, rodiny, či jiného společenství, a to v kontextu širší sociální situace.

Okruh osob

Obrátit se na nás mohou jednotlivci starší 18 let, páry či rodiny, kteří jsou v nepříznivé životní situaci, vnímají své partnerské či rodinné vztahy jako neuspokojivé a aktuálně nejsou schopni si sami pomoci. 

Jsme tu pro:

 - osoby v krizi

 - rodiny s dítětem nebo dětmi

 Osoby, kterým nemůžeme službu poskytnout (negativní okruh osob)

-          Osoby nacházející se aktuálně pod vlivem alkoholu a drog

-          Osoby, které svým agresivních chováním ohrožují přítomné

-          Osoby s jazykovou bariérou bez tlumočníka

Zásady poskytované služby

Zachování lidské důstojnosti

Respektování svobodné volby klienta

Individuální přístup ke klientovi

Podpora samostatnosti v řešení problémové situace

Odborný přístup pracovníků

Dodržování lidských práv

Sociální začleňování

Vstup uživatele do služby

Uživatel se v převážné většině případů rozhoduje pro spolupráci s poradnou dobrovolně v situaci, kdy se ocitl v obtížné životní situaci v souvislosti s problémy osobními či problémy vztahovými. Části klientů je spolupráce uložena jinou institucí – soudem či OSPODem.

Klient má možnost objednat se buď osobně na adrese pracoviště, nebo telefonicky či elektronickou cestou. Kontakt na MRP je možno získat na webových stránkách Centra sociálních služeb, příspěvková organizace: www.css.brno.cz.

Standardním zahájením práce v poradně je vstupní pohovor, tj. setkání se sociální pracovnicí, která zjistí základní anamnestická data a jiné skutečnosti důležité pro další spolupráci s poradnou, vyjasní se zájemcem o službu jeho očekávání od poradny a doporučí mu další postup (př. poradenský rozhovor s manželským a rodinným poradcem, pohovor se sociální pracovnicí v rámci základního poradenství, apod.). Přeje-li si klient vystupovat anonymně, sdělí mu bližší informace o režimu anonymních klientů.

Pracovníci poradny projednávají od prvního kontaktu se zájemcem o sociální službu jeho představy, očekávání a osobní cíle, které by bylo možno shrnout do tzv. zakázky. Zakázka je souhrn představ a požadavků klienta kladených na poradnu a následně zpřesněných v rozhovoru s poradcem dle reálných možností poradenského procesu. Zakázka je během poradenského procesu průběžně zpřesňována a dle potřeb modifikována.

Metody práce s uživatelem

Poradna poskytuje odborné sociální poradenství dle §37, odst. 3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách formou poradenského rozhovoru, terapie, krizové intervence, poskytnutí informace a doporučení, psychodiagnostiky,  psychologického vedení a doprovázení, v případě potřeby zprostředkuje další navazující služby.

Uživatelům jsou dle potřeby poskytovány konzultace individuální, párové, rodinné a skupinové. 

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

Činnost MRP důsledně respektuje svobodné rozhodnutí klienta ke spolupráci s poradnou. Respektuje jeho výběr pracoviště a konkrétního odborníka. To vše v mezích kapacity poradny, pracoviště a pracovního času zvoleného konkrétního odborníka.

Je respektováno přání klienta věnovat se konkrétnímu problému.

Uživatel má právo žádat změnu klíčového pracovníka, měnit zakázku, spolupodílet se na obsahové náplni a časovém rozvrhu konzultací a ukončit poradenský proces, a to i bez udání důvodu.

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností MRP vycházejí ze směrnice ředitele CSS Pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování stížností. 

Podávání stížností:

Každá fyzická osoba má v případě nespokojenosti s poskytovanou službou možnost podat stížnost, a to ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně. Písemně je možné podat stížnost vhozením do schránky, umístěné pro tento účel v čekárně pracoviště, zasláním poštou či emailem nebo předáním zaměstnanci poradny. Klient si také může zvolit zástupce pro podání a vyřizování stížnosti. Stížnost lze podat i anonymně.

Adresování stížnosti:

-          Vedoucímu organizační složky, Minská 160/102, Brno 61600, tel. 775 913 023

-          Řediteli Centra sociálních služeb, příspěvková organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, tel. 541 421 911

-          Vedoucímu odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19,60200 Brno, tel.: 542 173 221

-          Veřejnému ochránci práv – ombudsmanovi, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, 602 00, tel.: 542 542 777

-          Asociaci manželských a rodinných poradců ČR, prezidentu AMRP

Vyřizování stížnosti:

Přijaté stížnosti MRP jsou evidovány chronologicky podle data přijetí a zakládány do zvláštního pořadače.

Vedoucí poradny stížnost prošetří a nejpozději do 30 dnů  stěžovatel obdrží písemnou zprávu o vyřízení stížnosti. O výsledku tohoto jednání je pořízen záznam s podpisy účastníků a založen do pořadače. V případě anonymní stížnosti bude odpověď zveřejněna na viditelném místě /nástěnka/.

Stížnost je vyřízena přiměřenou a dostatečně srozumitelnou odpovědí na všechny její části včetně informace o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad.

Při vyřizování stížnosti bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele. Stížnost nesmí být důvodem pro ukončení služby nebo k diskriminačnímu jednání proti stěžovateli.

Ukončení poskytování služby

Poskytování služby je ukončeno splněním zakázky. Kromě toho může klient ukončit spolupráci s poradnou kdykoliv podle vlastního uvážení, a to i bez udání důvodu. I v tom případě se může klient kdykoliv opět objednat. Není-li klient spokojen se svým klíčovým pracovníkem, má možnost požádat o změnu.

Možnosti ukončení služby jsou následující:

  1. Dohodou – dojde-li k naplnění stanovených cílů
  2. Výpovědí ze strany klienta – s udáním nebo bez udání důvodů
  3. Výpovědí ze strany poskytovatele:

-          v případě, že se klient bez omluvy opakovaně nedostaví na dohodnutou konzultaci,

-          klient je intoxikován nebo se vůči pracovníkovi chová agresivně či jiným závažným způsobem překračuje společenské normy

-          pokud jsou vyčerpány možnosti poskytované služby. V případě, že klient nesouhlasí s návrhem na ukončení spolupráce, klíčový pracovník nabídne možnost změny klíčového pracovníka v rámci MRP. V případě, že klient využije možnost jiného pracovníka v rámci pracoviště a ten dospěje ke stejnému závěru jako předchozí klíčový pracovník, je poskytování služby s uživatelem ukončeno a o tomto ukončení je proveden zápis ve spise klienta. V tomto případě je nutné o této skutečnosti informovat vedoucí organizační složky.

-          klient naruší vzájemnou důvěru (např. pořízením audiovizuální nahrávky z konzultace, což je možné pouze se souhlasem všech účastníků konzultace)

Ukončení musí být provedeno tak, aby bylo zřejmé, že v budoucnu se uživatel může v případě potřeby a změny situace, která vedla k úvahám o ukončení spolupráce na MRP obrátit.

Spoluúčast uživatele na službě

Klient nemá žádnou finanční spoluúčast, služby MRP jsou bezplatné. Při dosahování dojednaného cíle spolupráce je nutná klientova aktivní spolupráce. Klient je rovnocenným účastníkem poradenského procesu. Manželská a rodinná poradna podporuje klienty v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím, klientovy vazby v jeho přirozeném prostředí mohou samy o sobě být předmětem poradenských služeb. Pokud to vyžaduje charakter problému, mohou být k jeho pochopení a řešení se souhlasem klienta přizváni i rodinní příslušníci.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Manželská a rodinná poradna sídlí na ulici Minská 160/102, 616 00 Brno. Poradna je organizační složkou Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno.

Poradna se nachází ve dvoupatrové budově, která není bezbariérová. Nachází se v bezprostřední blízkosti centra města Brna. Dopravní dostupnost je prostřednictvím tramvajových linek číslo 3 a 11, zastávka Burianovo náměstí.

Poradna má pronajaté kanceláře ve 2. nadzemním podlaží o rozloze 93m², jehož součástí jsou 4 kanceláře, chodba, sociální zařízení a kuchyňka.

Provozní doba MRP Minská:

Pondělí

8:00

18:00

Úterý

7:30

18:00

Středa

7:30

16:30

Čtvrtek

8:00

18:00

Pátek

7:30

15:00


Kontakty na MRP:

Mobil: 725 896 456, 775 913 023

Email: mrpminska@cssbrno.cz

Personální obsazení

pověřená vedoucí - manželský a rodinný poradce

sociální pracovník

manželský a rodinný poradce

Manželská a rodinná poradna
Minská 160/102, 616 00 Brno

Telefon: 775 913 023
Telefon: 725 896 456

E-mail: mrpminska@cssbrno.cz

Dnes je Wednesday 22. 03. 2023, svátek má Leona, počasí polojasno 19 °C