Odborné sociální poradenství

Poslání

Manželská a rodinná poradna Bethesda poskytuje odbornou pomoc a poradenství lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci, jež zatěžuje jejich partnerské, rodinné a mezilidské vztahy. Poradna se zaměřuje na posílení a podporu kvality těchto vztahů.

Chceme napomáhat k tomu, aby se klient naučil svou situaci zvládat, nadále řešil problémy vlastními silami a mohl se tak plně zapojit do svého přirozeného sociálního prostředí.

Cíle

 1. Psychologická podpora schopnosti zvládat náročné situace, nabytí vnitřní stability osobnosti.
 2. Stabilizace manželského a partnerského života nebo vyrovnání se se situací z psychologického a sociálně-právního hlediska v případě rozchodu.
 3. Posílení a stabilizace rodinných vztahů, pomoc při řešení rodinných problémů v celé mezigenerační šíři.
 4. Pomoc při řešení sociálních problémů jednotlivce, páru, rodiny či jiného společenství, a to v kontextu širší sociální situace.

Co nabízíme?

Nabízíme pomoc při řešení problémů v těchto oblastech:

 • Problémová komunikace v rodině či páru
 • Manželské a partnerské krize
 • Rozvodová a porozvodová problematika
 • Obtíže ve vztazích mezi rodiči a dětmi
 • Osvojení a pěstounská péče
 • Osobní krize
 • Základní sociálně právní poradenství
 • Naše služba je bezplatná. Pracovníci poradny jsou vázáni mlčenlivostí.

Okruh osob

Obrátit se na nás mohou jednotlivci starší 18 let, páry či rodiny, kteří jsou v nepříznivé životní situaci, vnímají své partnerské či rodinné vztahy jako neuspokojivé a aktuálně nejsou schopni si sami pomoci.

Jsme tu pro:

 • osoby v krizi
 • rodiny s dítětem nebo dětmi

Osoby, kterým nemůžeme službu poskytnout (negativní okruh osob)

 • osoby nacházející se aktuálně pod vlivem alkoholu a drog
 • osoby, které svým agresivních chováním ohrožují přítomné
 • osoby s jazykovou bariérou bez tlumočníka

Zásady

 1. Respekt k lidské důstojnosti klientů
 2. Dodržování práv klientů
 3. Individuální přístup
 4. Kvalita práce, odbornost
 5. Podpora samostatnosti
 6. Důraz na sociální začlenění klientů

Vstup uživatele do služby

Uživatel - klient se v převážné většině případů pro spolupráci s poradnou rozhoduje dobrovolně, ve chvílích, kdy se ocitl v obtížné sociální situaci v  souvislosti s problémy osobními či vztahovými. Malé procento klientů je vyzváno ke spolupráci jinou institucí (OSPOD, soud).

Informace o poradně mohou zájemci o její služby získat na webových stránkách CSS, p. o., v telefonním seznamu pod hesly Manželská a rodinná poradna, Poradna manželská a rodinná a Centrum sociálních služeb, p. o., dále u spolupracujících institucí, které na nás klienty někdy odkazují. Určitá část klientů přichází na základě referencí od svých známých, kteří služeb poradny využili v minulosti.

Zájemci se k jednání o vstupu do naší služby se sociální pracovnicí (v její nepřítomnosti s poradcem) objednávají osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, na dalších setkáních se domlouvají se svým klíčovým pracovníkem. Při prvním kontaktu jsou informováni o možnosti vystupovat anonymně. Pokud o ni neprojeví zájem, podepisují formulář stvrzující jejich souhlas s vedením spisu a zaznamenáváním osobních údajů potřebných pro práci poradce.

Při první konzultaci začne pracovník poradny s klientem projednávat jeho představy, očekávání a osobní cíle, kterých chce ve spolupráci s poradnou dosáhnout. Na základě této domluvy se formuluje tzv. cíl (popis žádoucího cílového stavu, k němuž má spolupráce vést; během spolupráce se cíl může vyvíjet či měnit) a zakázka (popis způsobů dosažení cíle – co pro to může udělat poradce a co klient, podle vývoje situace se aktualizuje, může zachycovat konkrétní kroky). Dosahování cíle je průběžně vyhodnocováno.

Metody práce s uživatelem

Poradna poskytuje odborné sociální poradenství dle § 37, odst. 3 zák. č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách formou poskytnutí informace, doporučení, poradenství, párové či rodinné psychoterapie a psychologického doprovázení, v případě potřeby zprostředkuje další navazující služby psychologické, zdravotnické a sociální.

Konzultací se účastní jednotlivec, pár, rodina či skupina.

Služby poskytované v poradně:

1. Odborné sociální poradenství, tedy manželské a rodinné poradenství (cílené, krátkodobé vedení), dále manželská a rodinná terapie, párová terapie (systematická déletrvající restrukturalizace systému), individuální poradenství a terapie, psychologická krizová intervence, telefonická intervence a informace, skupinová terapie a poradenství, svépomocné skupiny klientů, přednášková činnost pro odborníky, organizace nebo veřejnost a psychologická diagnostika.

2. Sociální poradenství, které zahrnuje základní právní a sociálně právní poradenství, poskytnutí informací směřujících k přesměrování klienta na jinou organizaci, spolupráci s jinými organizacemi v rámci sítě soc. služeb, zdravotnictví a školství, zejména na úseku sociálně právní ochrany dětí.

Poradna neposkytuje tyto služby:zdravotní léčení, speciální právní poradenství, zastupování klienta v právních záležitostech, posouzení zdravotní či právní způsobilosti, vyšetření pro vydání řidičského průkazu a zbrojního pasu. Rovněž neposkytuje služby příslušející pedagogicko-psychologickým poradnám v oblasti expertizní.

Postupy práce:

Vlastní odborné sociální poradenství se realizuje některou z níže uvedených metod práce či jejich kombinací: vstup, poradenství (může probíhat jednou ze čtyř forem: poradenský rozhovor, edukace, krizová intervence či terapie), informace, diagnostika, zpráva (může mít dvě formy: písemné zhodnocení nebo rozhovor konziliárního nebo konzultačního charakteru s kolegou či institucí), odpověď na dotazy zaslané mailem. Každá z těchto metod je specifikována ve vnitřních předpisech poradny.

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

Z poslání a cílů manželského a rodinného poradenství je zřejmé, že činnost pracovníků v MRP cíleně směřuje k tomu, aby se uživatel stal způsobilým využívat svých vlastních zdrojů a sil k řešení svých problémů.

Uživatel odborného sociálního poradenství, poskytovaného v poradně, má postavení klienta a je rovnocenným partnerem pracovníka.

Klienti se až na výjimečné případy (např. nařízení OSPOD) svobodně rozhodují o zahájení i ukončení spolupráce, k němuž mohou přikročit i bez udání důvodu. Klienti určují obsah konzultací, spolu s poradcem domlouvají, kdo se konzultací účastní, v rámci možností poradny si vybírají konkrétního pracovníka a termíny konzultací.

Klient poradny je pracovníky přijímán a respektován jako individuální a neopakovatelná lidská bytost s kompetencí vlastní volby postojů a chování i s právem nést důsledky vlastních rozhodnutí. Po celou dobu kontaktu klienta s poradnou je tento přístup zárukou ochrany jeho lidské důstojnosti a respektu k jeho rozhodování.

Je respektováno přání klienta věnovat se konkrétnímu problému. Pracovník poradny však má právo odmítnout klientovu zakázku za podmínek specifikovaných v části VIII, bodu 9 Provozního řádu MRP.

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Stížnosti jsou pro poradnu jedním ze zdrojů  informací o spokojenosti s poskytovanou službou a o možnostech, co lze zlepšit . Způsob jejich vyřizování je dán příslušnou směrnicí CSS, p.o.

Stížnost na poskytovanou sociální službu může uplatnit kterýkoliv uživatel, případně jím zvolený zástupce, rodinný příslušník, přítel či jiná fyzická osoba.

Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Poradna se zabývá i anonymními stížnostmi.

Poradna má stanovena vnitřní pravidla, která specifikují vyřizování stížností a jsou s nimi seznámeni uživatelé i pracovníci. Informace o tom, jak postupovat při podání stížnosti, je klientům k dispozici na nástěnce v čekárně poradny.

Stížnost přijímá vedoucí poradny, její zástupce nebo sociální pracovnice.

Stížnost lze podávat ústně (v tom případě pracovník přijímající stížnost vyplní formulář Stížnost, podaná osobně stěžovatelem)nebo písemně. Písemnou stížnost může stěžovatel vhodit do schránky v čekárně poradny, předat osobně vedoucímu poradny, případně zaslat poštou či mailem.

Sociální pracovnice (v její nepřítomnosti vedoucí poradny) vyplní formulář Záznam o přijetí stížnosti, založí ho do Knihy podnětů, připomínek a stížností, umístěné v její pracovně.

Je-li stížnost podávána telefonicky, vedoucí poradny si vyžádá jméno, příjmení a adresu stěžovatele a vyplní formulář Záznam o přijetí stížnosti. Pokud stěžovatel tyto informace odmítne sdělit, bude se stížností zacházeno jako s anonymní.

Stížnost dále řeší vedoucí poradny (pokud se týká jiného pracovníka poradny a není obzvláště závažná) nebo ji postoupí nadřízenému (pokud se týká vedoucího poradny nebo je její obsah závažný) – řediteli CSS, p.o., a to nejpozději do dvou pracovních dnů, a o tomto předání informuje stěžovatele nejpozději do 5 pracovních dnů.

Pokud podaná stížnost obsahuje závažné skutečnosti (podezření na protiprávní jednání, hrozící škoda apod.), je s jejím obsahem ředitel CSS, p.o. seznámen neprodleně.

V případě nepřítomnosti vedoucího poradny převezme stížnost zástupce vedoucího nebo sociální pracovnice. 

V Knize podnětů, připomínek a stížností jsou stížnosti evidovány chronologicky podle data přijetí.

O přijetí stížnosti je pořízen písemný záznam, který obsahuje:

 • Pořadové číslo stížnosti
 • Datum přijetí stížnosti
 • Jméno, příjmení a adresu toho, kdo stížnost podává (pokud není podána anonymně)
 • Předmět stížnosti
 • Jméno a funkci pracovníka, který žádost přijímá
 • Komu byla stížnost předána, datum předání
 • Způsob řešení stížnosti

Stížnost je vždy vyřízena v nejbližší možné lhůtě maximálně do 30 dnů s ohledem na charakter stížnosti. O vyřízení stížnosti obdrží uživatel písemnou zprávu, která mu bude předána osobně nebo zaslána poštou. Zpráva bude napsána tak, aby byla pro stěžovatele dostatečně srozumitelná. V případě, že skutečná lhůta vyřizování stížnosti překročí výše uvedený termín pro vyřízení, sociální pracovnice o této skutečnosti a jejích důvodech uvědomí stěžovatele písemně před uplynutím maximální lhůty vyřízení.

Při vyřizování stížností, připomínek a podnětů bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele.

Stížnost nesmí být důvodem pro ukončení služby nebo k diskriminačnímu jednání ze strany poskytovatele služby. Na žádost stěžovatele bude zachována mlčenlivost o jeho totožnosti.

Stížnost může být podána také na sekretariátě Centra sociálních služeb, p.o., Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno (elektronická adresa info@cssbrno.cz ) nebo může být adresována stavovské organizaci poradců, tedy Asociaci manželských a rodinných poradců – prezidentovi Etické komise (kontakt je na www.amrp.cz), případně Odboru sociální péče Magistrátu města Brna (Koliště 19, 602 00 Brno,  tel.: 542 173 722) nebo veřejnému ochránci práv – ombudsmanovi (Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 777).

Stížnost je vyřízena přiměřenou odpovědí na všechny její části včetně informace o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad.   

Ukončení poskytování služby

Na ukončení poskytování služby se většinou domlouvá klient s pracovníkem v situaci, kdy došlo k dosažení dojednaného cíle.  Klient má možnost kdykoli i bez udání důvodu spolupráci ukončit, i v takovém případě má však možnost znovu se objednat. Není-li klient spokojen se svým poradcem, má možnost zvolit jiného.

Poradce ukončuje spolupráci pouze v přesně vymezených případech (popsaných ve vnitřních předpisech poradny):

1.  pokud klient navrhuje nereálnou zakázku nebo poradce nemůže poskytnout kvalitní službu z osobních etických důvodů a nepodaří se domluvit se na jiné formulaci zakázky – nesoulad etických postojů poradce a klienta, nemožnost dodržet zásadu nestrannosti poradce                                     
2.  pokud klient přijde na konzultaci pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek nebo má agresivní projevy v chování
3.  pokud si klient  pořizuje nahrávku z konzultace bez domluvy s poradcem

Poradce se v takovém případě snaží nabídnout klientovi kontakt na instituci, která se danou problematikou zabývá, či na jiného poradce.

Spoluúčast uživatele na službě

Při dosahování cílového stavu dojednaného v zakázce je nezbytná klientova aktivní spolupráce. Pracovník poradny nevystupuje z pozice experta, ale klient je rovnocenný účastník poradenského nebo terapeutického procesu.

Poradna podporuje klienty v kontaktech a vztazích v jejich přirozeném sociálním prostředí, z nějž klient není vytržen díky ambulantnímu charakteru služby poskytované poradnou. Klientovy vazby v jeho prostředí mohou samy o sobě být předmětem poradenských služeb a jejich sanace mívá terapeutický efekt. Pokud to vyžaduje charakter problému, mohou být k jeho řešení se souhlasem klienta přizváni i rodinní příslušníci.

Klient nemá žádnou finanční spoluúčast, služba poradny je bezplatná.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Manželská a rodinná poradna Bethesda sídlí na ulici Starobrněnská 7, 602 00 Brno. Poradna je organizační složkou Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno.

Manželská a rodinná poradna Bethesda má dva zřizovatele: Biskupství brněnské a Centrum sociálních služeb, p. o., které je nástupnickou organizací Městského ústavu sociálních služeb.   Zřizovatelé spolupracují na základě Dohody, uzavřené mezi Biskupstvím brněnským a tehdejším Městským ústavem sociálních služeb dne 23. 1. 1991, obnovené v novém znění dne 30. 1. 2001 a podepsané současným generálním vikářem Biskupství brněnského Mons. Jiřím Mikuláškem a současným ředitelem CSS Ing. Ivo Sedláčkem.

Dohoda určuje základní rámec financování a provozu poradny. Poradna nemá jako organizační složka CSS, p. o. právní subjektivitu. Může nabývat práv a zavazovat se jen v rámci zmocnění ředitele CSS, p. o., pokud toto není v rozporu s výše citovanou Dohodou.

Prostory poradny na ul. Starobrněnská 7 jsou majetkem Městské části Brno-střed, poradna je v nich umístěna na základě smluv o nájmu, které upravují užívání těchto nebytových prostor pro účely poradny.

Tyto prostory zahrnují:

šest pracoven o rozloze v rozmezí 13 – 19 m2
sál pro skupinové aktivity a vzdělávací akce o velikosti 44 m2
čekárnu (38 m 2) vybavenou sedacím nábytkem
chodbu (13 m2), tři WC (3 až 4 m2), malou šatnu a kuchyňku pro zaměstnance.

Poradna je v mezipatře nájemního domu, čímž je minimalizováno riziko stigmatizace klientů v souvislosti s využitím naší služby. Ulice Starobrněnská je v centru města, dostupná několikaminutovou chůzí jak z hlavního nádraží, tak z ulice Česká, což jsou hlavní dopravní uzly MHD; nejbližší zastávky MHD jsou tramvajové zastávky Zelný trh a Šilingrovo náměstí (Pekařská).

Dům je vybaven výtahem, v němž je možné přepravovat dětský kočárek nebo ruční invalidní vozík. Bezbariérová WC nemáme.

Provozní doba poradny na Starobrněnské 7:    

pondělí   až  čtvrtek: 8.00 – 19.00 hod
pátek: 8.00 -  16.30 hod 

Personální obsazení

Provoz poradny zajišťuje sociální pracovnice, vedoucí poradny, jeho zástupce a manželští a rodinní poradci. Vedoucí a zástupce mají rovněž kvalifikaci manželských a rodinných poradců.

Manželská a rodinná poradna Bethesda
Starobrněnská 7, 602 00 Brno

telefon: 542 214 547

e-mail: mrpbethesda@cssbrno.cz

Dnes je Sunday 16. 05. 2021, svátek má Přemysl, počasí oblacno 18 °C