Krizová pomoc

Poslání

Posláním sociální služby krizová pomoc je bezprostřední poskytnutí rady, pomoci, podpory osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života a přechodně nemohou svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami. Služba je poskytována celoročně 24 hodin denně.

Cíle

 • Poskytnutí pomoci, podpory a poradenství v oblasti řešení nepříznivé sociální situace
 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí podmínek pro strávení noci v teple
 • Poskytnutí možnosti předlékařského ošetření
 • Poskytnutí stravy

Okruh osob

Plnoleté, soběstačné osoby, muži i ženy, které se ocitly v situaci ohrožení zdraví nebo života a přechodně nemohou svoji sociální situaci řešit vlastními silami.

 Osoby, kterým nemůžeme službu poskytnout (negativní okruh osob)

 • Osoby vyžadující akutní lékařskou péči
 • Osoby, které svým chováním ohrožují sebe, další uživatele nebo zaměstnance zařízení
 • Osoby neschopné se domluvit v českém jazyce
 • Osoby pod vlivem návykové látky, která výrazně ovlivňuje jejich chování a jednání

Zásady poskytované služby:

 • zachování lidské důstojnosti
 • individuální přístup.
 • podpora samostatnosti
 • podpora sociálního začleňování
 • kvalita poskytované služby
 • důsledné dodržování lidských práv

Vstup uživatele do služby

Uzavření smlouvy bezprostředně předchází jednání se zájemcem o službu, který je v nepříznivé sociální situaci a nachází se v ohrožení zdraví nebo života.

Před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby je žadatel o sociální službu seznámen se všemi podmínkami při poskytování služby vyjádřenými v Řádu krizové pomoci.

Poskytovatel je seznámen s potřebami žadatele o službu a je schopen je plnit. Obě strany musí být ve shodě. Smlouva je uzavírána na základě dobrovolnosti. Každý žadatel má před uzavřením smlouvy dostatek času pro doplňující dotazy.

Zájemce o sociální službu Krizová pomoc získá základní informace o poskytované sociální službě následujícím způsobem:

 1. Webové stránky Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace www.css.brno.cz
 2. Webové stránky Portálu sociální péče v městě Brně http://www.socialnipece.brno.cz/
 3. Leták MSKSP, který je dispozici v zařízeních CSS, p. o., která poskytují své služby osobám bez přístřeší, dále v poradně Socio-info centra, Koliště 19, Brno a v Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociální péče MMB.
 4. Publikace Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně.
 5. Publikace Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji.
 6. Publikace Co? Kde? Jak? V Brně v nepříznivé sociální situaci.
 7. Publikace Adresář sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Všechny uvedené publikace jsou k dispozici v kanceláři MSKSP, na recepci u pracovníků v sociálních službách a také na Oddělení sociálních kurátorů Odboru sociální péče MMB, případně přímo v budovách Magistrátu města Brna (Malinovského náměstí) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje (Žerotínovo náměstí).

Informace o službě podají zájemci všichni pracovníci MSKSP a sociální kurátoři – pracovníci Oddělení sociální kurátoři MMB, Křenová 20, Brno.

Metody práce s uživatelem a zapojení uživatele do služby

Metody práce jsou založeny na individuálním přístupu ke každému uživateli, který se nachází v situaci ohrožení zdraví nebo života a přechodně nemůže svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami.

Uživateli je poskytnuto základní sociální poradenství a postup řešení jeho nepříznivé sociální situace je vymezen individuálním plánem. Tento vytváří společně uživatel a pracovník a na jeho naplňování a tím snižování důsledků nepříznivé sociální situace se aktivně podílí sám uživatel. V procesu uskutečňování cílů je podporován pracovníky MSKSP právě v rozsahu poskytovaných služeb.

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Forma podání stížnosti může být ústní nebo písemná. Stížnost může uživatel či kterákoli jiná osoba předat, sdělit či zaslat zaměstnanci, ke kterému má důvěru, zatelefonovat na MSKSP na tel. číslo 542 212 648, poslat poštou na adresu MSKSP, vedoucí zařízení, Masná 134/3b, 602 00 Brno, poslat elektronickou poštou na mskspmasna@cssbrno.cz, vhodit do schránky umístěné ve vestibulu MSKSP. Schránka se vybírá 1krát týdně.

Stížnost může stěžovatel napsat osobně a zápis podepsat, může si zvolit svého zástupce, který za něj stížnost napíše anebo může zůstat v anonymitě, tzn. nepodepisovat se. Stížnost řeší vedoucí zařízení a/nebo sociální pracovník a k prošetření jsou přizváni ti, kterých se daná věc týká, aby měl každý právo se vyjádřit k prošetřované skutečnosti. Stížnost je vyřízena do 30 dnů ode dne jejího přijetí a doručení odpovědi je písemné a v případě anonymně podané stížnosti bude vyjádření, s jakým výsledkem byla záležitost vyřízena, vyvěšeno na nástěnce ve vstupním vestibulu MSKSP po dobu jednoho měsíce.

Stížnost může stěžovatel podat také na Centrum sociálních služeb, příspěvkovou organizaci, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, Magistrátu města Brna, Koliště 19, 602 00 Brno a Kanceláři veřejného obhájce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.

Podání stížnosti nesmí být důvodem pro ukončení sociální služby nebo k diskriminačnímu jednání vůči stěžovateli.

Ukončení poskytované služby

Ukončení ústní Smlouvy o poskytnutí sociální služby je možné učinit dohodou obou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.

1. Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoliv, bez udání důvodů a s okamžitou platností.

2. Poskytovatel může jednostranně ukončit platnost Smlouvy o poskytnutí sociální služby při hrubém porušení pravidel Řádu krizové pomoci.

3. Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána.

Spoluúčast na službě

Uživatel se účastní na službě především plánováním a plněním individuálních osobních cílů, které vedou k řešení jeho nepříznivé sociální situace spojené s ohrožením zdraví či života, kterou přechodně nemůže sám řešit.

Sociální služba krizová pomoc se poskytuje bez úhrady.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni poskytující sociální službu krizová pomoc se nachází v centru Brna, v městské části Brno – střed. Je situováno poblíž autobusového a vlakového nádraží. Spojení je možno z města tramvají č. 8 a 9 od vlakového nádraží nebo trolejbusem směr Slatina, zastávka Masná. Doba jízdy je cca 5 minut. Od zastávky Masná je budova MSKSP vzdálena cca 300 m ve směru od ulice Křenová.

Zařízení je strategicky velmi dobře situováno. Poblíž se nachází MMB Oddělení sociální kurátoři (Křenová 20), Středisko osobní hygieny (Rumiště 11) a hlavní vlakové i autobusové nádraží.

Sociální služba krizová pomoc je poskytována celoročně 24 hodin denně pro krizovou intervenci a je založena na individuálním přístupu k uživatelům v nepříznivé sociální situaci. Kapacita krizové pomoci je 42 míst (= židlí). Služba je poskytována v I. nadzemním a I. podzemním podlaží budovy. K dispozici je místnost pro krizovou pomoc, výdejna stravy s jídelnou, sprchy, sociální šatník a ordinace.

Budova není bezbariérová.

Personální obsazení

sociální pracovník

vedoucí organizační složky

referent majetkové správy

pracovníci v sociálních službách

 

Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni
Masná 134/3b, 602 00 Brno

Telefon: 542 212 648
soc. prac.: 725 385 322

E-mail: mskspmasna@cssbrno.cz

Dnes je Monday 5. 12. 2022, svátek má Jitka, počasí zatazeno 7 °C