Noclehárna

 

Poslání

Posláním sociální služby noclehárna je poskytnutí možnosti přenocování a využití podmínek pro hygienu celého těla osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Noclehárna nabízí pomoc lidem bez přístřeší směřující k předcházení sociálnímu vyloučení a k podpoře k sociálnímu začlenění těm uživatelům, kteří chtějí svoji situaci aktivně řešit.

Cíle

 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí podmínek pro přenocování vč. úklidu a ložního prádla
 • Základní pomoc, podpora a poradenství v oblasti řešení nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení

Okruh osob

Plnoleté, soběstačné osoby, muži i ženy, které se ocitly v nepříznivé životní situaci z důvodu ztráty bydlení a chtějí tuto situaci aktivně řešit.

Osoby, kterým nemůžeme službu poskytnout (negativní okruh osob)

 • Osoby, jejichž soběstačnost je z důvodu zdravotního stavu snížena a nejsou schopny základní sebeobsluhy ve smyslu uspokojování základních životních potřeb a vykonávání všedních činností (hygiena, oblékání, výkon fyziologické potřeby).
 • Osoby imobilní, osoby se smyslovými poruchami.
 • Osoby cizojazyčně mluvící, které nejsou schopny se domluvit se v českém jazyce.
 • Osoby, které svým chováním ohrožují sebe, další klienty nebo zaměstnance zařízení.
 • Osobám s infekční chorobou, jejichž přítomnost by negativně ovlivňovala provoz zařízení.

Zásady poskytované služby

 • zachování lidské důstojnosti
 • individuální přístup
 • podpora samostatnosti
 • podpora sociálního začleňování
 • kvalita poskytované služby
 • důsledné dodržování lidských práv

 Vstup uživatele do služby

Uzavření ústní smlouvy bezprostředně předchází jednání se zájemcem o službu, který je v nepříznivé sociální situaci z důvodu ztráty bydlení a chce tuto situaci aktivně řešit.

Před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby je žadatel o sociální službu seznámen se všemi podmínkami při poskytování služby vyjádřenými v Řádu noclehárny.

Poskytovatel je seznámen s potřebami žadatele o službu a je schopen je plnit. Obě strany musí být ve shodě. Smlouva je uzavírána na základě dobrovolnosti. Každý žadatel má před uzavřením smlouvy dostatek času pro doplňující dotazy.

Zájemce o sociální službu Noclehárna získá základní informace o poskytované sociální službě následujícím způsobem:

 1. Webové stránky Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace www.css.brno.cz
 2. Webové stránky Portálu sociální péče v městě Brně http://www.socialnipece.brno.cz/
 3. Leták MSKSP, který je dispozici v zařízeních CSS, p. o., která poskytují své služby osobám bez přístřeší, dále v poradně Socio-info centra, Koliště 19, Brno a v Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociální péče MMB.
 4. Publikace Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně.
 5. Publikace Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji.
 6. Publikace Co? Kde? Jak? V Brně v nepříznivé sociální situaci.
 7. Publikace Adresář sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Všechny uvedené publikace jsou k dispozici v kanceláři sociální pracovnice MSKSP, na recepci u pracovníků v sociálních službách a také na Oddělení sociálních kurátorů Odboru sociální péče MMB, případně přímo v budovách Magistrátu města Brna (Malinovského náměstí) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje (Žerotínovo náměstí).

Informace o službě podají zájemci všichni pracovníci MSKSP.

Metody práce s uživatelem a zapojení uživatele do služby

Metody práce jsou založeny na individuálním přístupu ke každému uživateli, který se nachází v nepříznivé sociální situaci z důvodu ztráty bydlení a přechodně nemůže svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami.

Uživateli je poskytnuto základní sociální poradenství a postup řešení jeho nepříznivé sociální situace je vymezen individuálním plánem. Tento vytváří společně uživatel a pracovník a na jeho naplňování a tím snižování důsledků nepříznivé sociální situace se aktivně podílí sám uživatel. V procesu uskutečňování cílů je podporován pracovníky MSKSP právě v rozsahu poskytovaných služeb.

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Forma podání stížnosti může být ústní nebo písemná. Stížnost může klient či kterákoli jiná osoba předat, sdělit či zaslat zaměstnanci, ke kterému má důvěru, zatelefonovat na MSKSP na tel. číslo 542 212 648, poslat poštou na adresu Městského střediska krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni Masná 134/3b, 602 00 Brno, poslat elektronickou poštou na mskspmasna@cssbrno.cz, vhodit do schránky umístěné ve vestibulu MSKSP. Schránka se vybírá 1krát týdně.

Stížnost může stěžovatel napsat osobně a zápis podepsat, může si zvolit svého zástupce, který za něj stížnost napíše anebo může zůstat v anonymitě, tzn. nepodepisovat se. Stížnost řeší vedoucí zařízení a/nebo sociální pracovník a k prošetření jsou přizváni ti, kterých se daná věc týká, aby měl každý právo se vyjádřit k prošetřované skutečnosti. Stížnost je vyřízena do 30 dnů ode dne jejího přijetí a doručení odpovědi je písemné a v případě anonymně podané stížnosti bude vyjádření, s jakým výsledkem byla záležitost vyřízena, vyvěšeno na nástěnce ve vstupním vestibulu MSKSP po dobu jednoho měsíce.

Stížnost může stěžovatel podat také na Centrum sociálních služeb, příspěvkovou organizaci, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, Magistrátu města Brna, Koliště 19, 602 00 Brno a Kanceláři veřejného obhájce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.

Podání stížnosti nesmí být důvodem pro ukončení sociální služby nebo k diskriminačnímu jednání vůči stěžovateli.

Ukončení poskytované služby

Ukončení ústní Smlouvy o poskytnutí sociální služby je možné učinit dohodou obou smluvních stra nebo výpovědí.

 1. Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoliv, bez udání důvodů a s okamžitou platností.
 2. Poskytovatel může jednostranně vypovědět platnost Smlouvy o poskytnutí sociální služby při hrubém porušení pravidel Řádu noclehárny.
 3. Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána.

Spoluúčast na službě

Uživatel se účastní na službě především plánováním a plněním individuálních osobních cílů, které vedou k řešení jeho nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Uživatel se podílí na úhradě nákladů za přenocování dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a v souladu s aktuální směrnicí poskytovatele o úhradách za poskytované služby.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni poskytující sociální službu noclehárna se nachází v centru Brna, v městské části Brno – střed. Je situován poblíž autobusového a vlakového nádraží. Spojení je možno z města tramvajemi od vlakového nádraží nebo trolejbusem směr Slatina, zastávka Masná. Doba jízdy je cca 5 minut. Od zastávky Masná je budova MSKSP vzdálena cca 300 m ve směru od ulice Křenová.

Zařízení je strategicky velmi dobře situováno. Poblíž se nachází MMB Oddělení sociální kurátoři MMB (Křenová 20), Středisko osobní hygieny (Rumiště 11) a hlavní vlakové i autobusové nádraží.

Sociální služba noclehárna je poskytována celoročně v nočních hodinách od 19.30 do 7.30 hodin a je založena na individuálním přístupu k uživatelům.

Kapacita noclehárny je 50 lůžek – 9 pro ženy a 41 pro muže, pokoje jsou pěti- a osmilůžkové vybaveny lůžky, skříněmi, nočními stolky a stolem s židlemi. Klienti mají dále k dispozici koupelnu, WC a kuchyňku. Prostory noclehárny se nacházejí ve II. a III. nadzemním podlaží.

Budova není bezbariérová.

Personální obsazení

sociální pracovník

vedoucí organizační složky

referent majetkové správy

pracovníci v sociálních službách

Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni
Masná 134/3b, 602 00 Brno

Telefon: 542 212 648
soc. prac.: 725 385 322

E-mail: mskspmasna@cssbrno.cz

Dnes je Wednesday 22. 03. 2023, svátek má Leona, počasí polojasno 19 °C