Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání

Posláním služby je vytvořit bezpečné, důvěrné a podnětné zázemí pro dospělé lidí s mentálním postižením, kteří nemají možnost žít ve svém domácím prostředí. Usilujeme o to, aby mohli klienti prožít svůj život aktivně, tak, jak je běžné pro jejich vrstevníky, v kontaktu s širším společenským prostředím, rodinou a přáteli.

Cílem služby je uživatel, který:

-          zvládá praktické dovednosti všedního života,

-          věnuje se zájmové činnosti, která ho aktivizuje/stimuluje/zklidňuje,

-          dosahuje osobního naplnění,

-          upevňuje mezilidské vztahy s okruhem svých přátel, rodinou,

-          posiluje možnosti svého pracovního uplatnění,

-          se pohybuje v širším společenském prostředí a využívá běžně dostupné služby,

-          rozvíjí a udržuje individuální míru soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy.

 

Okruh osob

Službu poskytujeme osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou podporu či pomoc jiné fyzické osoby a jejichž rodina, pokud nějakou mají, či dostupné jiné typy služeb nejsou schopny zajistit potřebný rozsah péče v domácím prostředí.

 

 Služba je určena uživatelům:

-          osobám ve věku od 16 do 64 let (v případě, že stávající klient dosáhne věku 64 let a jeho nepříznivá sociální situace stále trvá a i nadále předpokládá poskytování sociální služby, může klient ve službě pokračovat),

-          osobám s lehkým, středně těžkým, těžkým stupněm mentálního postižení a s přidruženými vadami (tělesné a smyslové postižení).

Službu nemůžeme poskytnout těmto osobám:

-          jejichž zdravotní stav vyžaduje vysoce odbornou zdravotnickou péči nebo trvalý lékařský dohled,

-          se závažným psychiatrickým onemocněním,

-          s agresivními sklony ohrožujícími sebe nebo své okolí,

-          mající infekční nebo parazitární onemocnění,

-          závislým na alkoholu nebo drogově závislým,

-          s autismem,

-          požadujícím jiný typ sociální služby, než kterou nabízíme.

Dále službu nemůžeme poskytnout z důvodu:

  • naplnění kapacity služby,
  • zdravotního stavu žadatele, který vylučuje poskytnutí tohoto typu sociální služby,
  • pokud osobě žádající o poskytnutí sociální služby byla vypovězena smlouva téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců.

 Základní činnosti služby:

a)      základní sociální poradenství,

b)      poskytnutí ubytování,

c)      poskytnutí stravy,

d)     pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

e)      pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

f)       výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

g)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

h)      sociálně-terapeutické činnosti,

i)        pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kapacita, místní a časová dostupnost služby

Kapacita zařízení je 7 uživatelů. Provozní doba domova pro osoby se zdravotním postižením je nepřetržitá. Zařízení je umístěno v klidné části města Brna, v Masarykově čtvrti, na ulici Neumannova 251/11.

Domov se nachází ve středu města v lokalitě s dobrou dopravní dostupností. Z centra města se k nám lze dostat z Mendlova náměstí trolejbusy č. 25 a 26, tramvají č. 1. Po výstupu na zastávce Lipová je však zapotřebí vystoupat do poměrně prudkého kopce, ve kterém náš Domov leží. Druhou možností, jak se k nám dostat, je využít trolejbusy č. 38 a 39 ze zastávky Komenského náměstí a vystoupit na zastávce Pavlíkova (č. 38) nebo Vaňkovo náměstí (č. 39). Z těchto zastávek vede cesta z kopce směrem k oplocenému areálu Domova, který je v horní části označen směrovou cedulí. Samotná budova Domova je rovněž viditelně označena cedulí s názvem zařízení.

 Zásady práce s uživatelem

-          dodržování lidských práv – klientům je poskytována služba s respektem k lidským právům, jako je právo na důstojnost, bezpečí, soukromí, ale i právo na přiměřené riziko.

-          respektování svobodné volby klienta – respektujeme názor klienta, jeho rozhodnutí.

-          individuální přístup a podpora samostatnosti – při plánování služby zohledňujeme individuální dovednosti, potřeby a zájmy každého klienta. Stavíme na jeho silných stránkách a usilujeme o rozvoj, eventuálně udržení individuální míry samostatnosti. Klientům poskytujeme takovou míru podpory, kterou nezbytně potřebují.  

-          začleňování do společnosti – vedeme klienty k využívání běžně dostupných služeb v přirozeném společenském prostředí.

-          upevňování vztahů s přáteli a rodinou – podporujeme kontakt klientů s jejich rodinami, přáteli a vytváříme příležitosti k jejich společnému potkávání se.

-          službu poskytujeme vždy kvalitně a profesionálně – naši zaměstnanci se pravidelně vzdělávají a účastní se supervizí.

Vstup uživatele do služby

Žádosti o přijetí do sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením přijímá sociální pracovník Domova Nojmánek, v jeho nepřítomnosti vedoucí zařízení. Aby žádost mohla být zaevidována a následně posouzena, je nutné, aby obsahovala: vyplněný formulář Žádost o přijetí, vyplněný formulář Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele, případně další dokumenty – aktuální zprávu od psychiatra/psychologa (pokud ho žadatel navštěvuje), kopii soudního usnesení o nařízené ústavní výchově (pokud je).

Zdravotní způsobilost žadatele je posuzována posudkovým lékařem CSS, který dle doložené lékařské dokumentace (případně dalších zpráv) posoudí, zda dotyčný žadatel splňuje okruh osob sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením Domova Nojmánek.

Pokud lékař stanoví, že žadatel z hlediska zdravotního stavu splňuje okruh osob, kterým je služba poskytována, je tento vyzván k jednání se sociálním pracovníkem. V průběhu jednání je podrobně seznámen s informacemi o poslání, okruhu osob, jimž je služba poskytována, cílech a zásadách sociální služby. Sociální pracovnice také zjišťuje, co žadatele vede k využití sociální služby Domova Nojmánek, jaká je jeho současná situace, jaká má od služby očekávání, jaká jsou jeho přání, potřeby a plány, které osobní cíle by mu mohla služba pomoci naplnit.

Sociální pracovnice pak sděluje žadateli, co může on od nabízené služby očekávat a stručně mu nastiňuje průběh procesu individuálního plánování. Žadatel se dále dozví podrobnosti ohledně chodu Domova Nojmánek, ceník úhrad za poskytované služby a postup podání stížnosti v případě nespokojenosti s kvalitou poskytované služby.

Na základě získaných relevantních informací od žadatele pro sociální službu je jeho žádost buď zařazena do evidence schválených žádostí, nebo evidence odmítnutých žádostí dle § 91 odst. 3. V případě uvolnění místa v domově pro osoby se zdravotním postižením Domova Nojmánek jsou sociálním pracovníkem Domova Nojmánek osloveni všichni žadatelé z evidence schválených žádostí. Pokud mají o volné místo zájem, sociální pracovnice zmapuje jejich aktuální nepříznivou situaci, přání a potřeby. V případě potřeby vykoná sociální pracovnice sociální šetření v místě pobytu žadatele (zdravotnické zařízení, jiný poskytovatel sociální služby). O výběru konkrétního žadatele na volné místo v domově pro osoby se zdravotním postižením poté rozhoduje komise CSS na základě aktuálních podkladů a v souladu s Pravidly pro jednání komise CSS. Z tohoto jednání je vypracován zápis a o výsledku rozhodnutí informuje žadatele sociální pracovnice.

Metody práce s uživatelem

Služba je poskytována individuální i skupinovou formou, vždy však s přihlédnutím k možnostem a potřebám uživatele. Jednotlivé úkony a činnosti jsou přizpůsobovány osobním cílům v rámci individuálního plánu, který uživatel vede ve spolupráci s jím vybraným klíčovým pracovníkem. V domově pro osoby se zdravotním postižením Domova Nojmánek se uživatelům nabízejí volnočasové a aktivizační činnosti: keramická dílna, dřevařská dílna, pracovní dílna, práce na tkalcovském stavu, počítačový koutek, muzikoterapie a relaxační aktivity, canisterapie, kuželky, pétanque, míčové a společenské hry, táboráky, výlety, exkurze, účast na sportovních a pohybových aktivitách, vycházky po okolí, hippoterapie a další.

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojováni do rozhodování o využití sociální služby

Spolurozhodování uživatele lze zaznamenat při vstupu uživatele do sociální služby, a to při uzavírání smlouvy, stanovování si osobních cílů v rámci individuálního plánování, stanovení rozsahu a průběhu sociální služby – tedy toho, co a jak bude uživatel ve službě využívat. Dojednaný osobní cíl, rozsah a průběh sociální služby na počátku pobytu si uživatel v průběhu poskytování sociální služby dále přizpůsobuje aktuální přáním, zájmům a potřebám.

Uživateli je umožněno otevřeně projevovat své postoje, pocity, potřeby a přání v každodenních běžných situacích (výběr z nabídky výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, jídla, oblečení apod.) a tím vytvářet jedinečný ráz každého dne poskytované služby.

Na konci poskytování sociální služby se uživatel účastní také jednání o ukončení smlouvy.

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Uživatelé, jejich opatrovníci, rodinní příslušníci, zaměstnanci a veřejnost si mohou na kvalitu a způsob poskytování sociální služby stěžovat kterémukoliv zaměstnanci zařízení.

Stížnost řeší zpravidla vedoucí zařízení.

Stížnost může být podána ústně (osobně či telefonicky), nebo písemně. Stěžovatel může podat stížnost anonymně. Všechny stížnosti jsou evidovány, projednány a o výsledku je stěžovatel vždy informován. Výsledek řešení anonymní stížnosti je vyvěšen nástěnce u vchodu do zařízení.

Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů od podání stížnosti.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel dále právo obrátit se na:

1)Ředitele Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, Brno 636 00

2) Vedoucího odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno 602 00

3) Veřejného ochránce práv – ombudsmana, se sídlem na Údolní 39, Brno 602 00

Stížnost je vždy chápána jako informace o spokojenosti s poskytovanou službou a v žádném případě nesmí být důvodem pro ukončení služby nebo diskriminačního jednání ze strany poskytovatele.

Ukončení poskytování služby

1)          Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď uživatelem činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce, v němž byla tato výpověď doručena poskytovateli, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

2)          Poskytovatel může smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

-  prodlení s úhradou za poskytnutí sociální služby delší než 30 dnů,

-  zamlčení skutečné výše PNP uživatele nebo změny ve výši PNP v průběhu poskytování sociální služby,

-  zamlčení důležitých údajů a skutečností podmiňujících přijetí uživatele do Domova Nojmánek, např. zdravotní údaje apod.,

-  jestliže uživatel využívá sociální službu v rozsahu menším než 100 dnů za kalendářní rok, přičemž do tohoto počtu dnů využívání se nezahrnují dny, kdy je uživateli poskytnutá péče ve zdravotnickém zařízení;

-  jestliže uživatel přestane splňovat podmínky stanovené pro cílovou skupinu Domova Nojmánek (zejména při změně zdravotního stavu uživatele apod.);

-  jestliže uživatel neinformoval poskytovatele o změnách týkajícího se jeho zdravotního stavu, zejména o skutečnostech týkajících se ohrožení života uživatele v průběhu poskytování sociální služby,

-  odmítnutí uzavření dodatku ke smlouvě týkajícího se změny výše úhrad dle směrnice CSS o úhradách.

Výpověď musí být podána písemně a výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato výpověď doručena uživateli.

3)          Poskytovatel může od smlouvy odstoupit z důvodů hrubého porušení smlouvy a vnitřních pravidel domova pro osoby se zdravotním postižením Domova Nojmánek ze strany uživatele, a to zejména v těchto případech:

-  jestliže je uživatel fyzicky agresivní vůči jinému uživateli nebo zaměstnancům zařízení či v případě agresivně verbálního vyhrožování fyzickým napadením či agresivního chování pod vlivem návykové látky,

-  zatajení infekční choroby uživatele,

-  kouření v prostorách zařízení mimo vyhrazené prostory

Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

4)          Smlouvu je možné ukončit také vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Budovu, ve které sídlí služba, představuje bezbariérově upravená čtyřpodlažní vila ze začátku minulého století o velikosti půdorysu cca 650 m², umístěná v rozsáhlé – rovněž bezbariérově upravené – oplocené zahradě o rozloze cca 4000 m². Bezbariérovost budovy byla zajištěna vybudováním výtahu, který umožňuje přepravu po veškerých prostorách zařízení i uživatelům na invalidním vozíku.

U vstupních dveří do zařízení jsou k dispozici klientské šatny a úklidová místnost, dále se na přízemí nachází jídelna, kuchyň, Denní místnost, kancelář administrativy a sociální pracovnice, sociální zařízení pro zaměstnance a bezbariérové sociální zařízení pro klienty – zvlášť pro muže a ženy. V prvním patře se nachází kancelář vedoucí zařízení, Pracovní dílna, Relaxační místnost, místnost pro poskytování rehabilitace. I na tomto patře jsou oddělená klientská WC a WC pro zaměstnance. Na tomto podlaží se dále nachází také jeden dvoulůžkový pokoj. Druhé patro představuje lůžkovou část s jedno a dvoulůžkovými pokoji. Je zde i bezbariérová koupelna, oddělená WC pro muže a ženy, pracovna pro sestry a pracovníky v sociálních službách, odpočinkový koutek s TV a sedačkou, vstup na půdu. V suterénu je umístěna Dřevařská a Keramická dílna, šatna pro zaměstnance, prádelna, kotelna, dílna pro domovníka. Ze suterénu vede bezbariérový vstup na zahradu. Součástí areálu zahrady je hřiště, dřevěný altán s ohništěm a políčka na osázení.  Před vstupem do zařízení se nachází stavba, která je využívána jednak jako Dřevařská dílna, jednak jako úložný prostor.

Personální obsazení

  • vedoucí organizační složky
  • sociální pracovník
  • pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče
  • pracovníci v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost
  • vychovatel 
  • všeobecné sestry
  • fyzioterapeut

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek
Neumannova 251/11, 602 00 Brno

Telefon: 543 245 450

E-mail: nojmanek@cssbrno.cz

Dnes je Wednesday 22. 03. 2023, svátek má Leona, počasí polojasno 19 °C