Denní stacionář

 Poslání služby

Posláním denního stacionáře je umožnit uživatelům zachovávat smysluplný, hodnotný a důstojný život. Snaží se prostřednictvím svých služeb umožnit seniorům a lidem se zdravotním postižením setrvávat ve svém domácím prostředí i v nepříznivých sociálních situacích a podporuje tak své uživatele v zachování vazeb na své blízké a přátele. Denní stacionář také umožní odpočinek pečujícím osobám.

 Cílem služby je:

-          prostřednictvím poskytované služby podporovat uživatele v uchovávání si co nejdéle svoje dovednosti, schopnosti a svoji soběstačnost

-          zajišťovat základní potřeby klienta

-          umožnit nezbytný odpočinek pečujícím osobám

 Cílová skupina

 Denní stacionář je určen občanům města Brna, a to:

-          osobám se zdravotním postižením

-          osobám s chronickým onemocněním

-          seniorům

částečně pohybliví, schopni převozu a základní sebeobsluhy

Věková struktura cílové skupiny:

-          dospělí (27 až 64 let)

-          mladší senioři (65 až 80 let)

-          starší senioři (nad 80 let)

 Denní stacionář není určen:  

-          osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve specializovaném zdravotnickém zařízení

-          osobám, trpícím infekční nebo parazitární chorobou

-          osobám závislým na alkoholu, nebo jiných návykových látkách, které nejsou v kompenzovaném stavu

-          osobám narušující soužití v kolektivu

 

 Forma poskytování sociální služby

 Služba je poskytována dle stanoveného plánu potřeb uživatelů v zařízení PS Brno-střed, Vojtova 1030/7, 639 00 Brno od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin jako ambulantní služba, která zahrnuje tyto základní činnosti:

-          základní sociální poradenství

-          poskytnutí stravy

-          pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

-          pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-          výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

-          zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-          sociálně-terapeutické činnosti

-          pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zásady poskytované služby

Sociální služba je poskytována na:

-          individuálním přístupu k uživatelům

-          respektování svobodné vůle uživatele

-          podpoře k soběstačnosti

-          respektování práva na přiměřené riziko

-          flexibilitě

-          rovném přístupu ke všem uživatelům

-          posílení vlastní vůle uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace

 

Vstup uživatele do služby

Zájemce se o naší službě může dozvědět prostřednictvím:

-          sociálního pracovníka Centra sociálních služeb

-          sociálního pracovníka jednotlivých zařízení denních stacionářů

-          webových stránek Centra sociálních služeb: http://www.css.brno.cz/

-          adresáře organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně vydaného OSP MMB

-          registru poskytovatelů sociálních služeb

-          informačních letáků, které jsou k dispozici v čekárnách praktických lékařů, v nemocnicích, v LDN aj.

Prvotní kontakt poskytovatele se zájemcem bývá zpravidla telefonický či prostřednictvím e-mailu, při kterém poskytovatel podá zájemci základní informace o službě, na základě kterých se potencionální uživatel může rozhodnout pro využívání/nevyužívání sociální služby. Projeví-li zájemce zájem o služby denního stacionáře, je se sociální pracovnicí smluven termín návštěvy v zařízení. Při této návštěvě seznámí sociální pracovnice zájemce se službami denního stacionáře, s podmínkami pro přijetí, s prostředím celého zařízení a s dalšími informacemi. V případě zájmu o sociální službu je zájemci (zákonnému zástupci či opatrovníkovi) předána Žádost o přijetí, případně si ji může vyhledat na webových stránkách www.css.brno.cz. Žádost je v případě zájmu se zájemcem pro lepší porozumění prokonzultována. Žádost může zájemce donést osobně nebo poslat poštou na sídlo Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace nebo přímo do konkrétního zařízení. V případě volného místa pro přijetí do sociální služby proběhne se žadatelem jednání, na kterém jsou zjišťovány jeho konkrétní očekávání, požadavky, osobní cíle a nepříznivá sociální situace. Pokud má žadatel zájem službu využít, jsou mu poskytnuty všechny potřebné informace (způsoby platby, výše úhrady apod.), je seznámen s právy a povinnostmi, s provozním řádem a vnitřními pravidly denního stacionáře. Společně s žadatelem a klíčovým pracovníkem je domluven rozsah a četnost úkonů, stanoven osobní cíl a vypracován individuální plán. Se zájemcem (zákonným zástupcem, opatrovníkem) je sepsána a podepsána Smlouva o poskytnutí denního stacionáře. Uživatel svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že se seznámil s provozním řádem a s vnitřními pravidly a že souhlasí s cenami za poskytované služby. Ceník je přikládán ke smlouvě o poskytované službě.

 Metody práce s uživatelem

 Služba je poskytována individuální i skupinovou formou, vždy však s přihlédnutím k možnostem a potřebám uživatele. Jednotlivé úkony a činnosti jsou přizpůsobovány osobním cílům v rámci individuálního plánu, který uživatel vede ve spolupráci s jím vybraným klíčovým pracovníkem. V denním stacionáři se uživateli nabízejí různé volnočasové a aktivizační činnosti.

Na pracovníky DS je kladen důraz na komunikaci přizpůsobenou věku a postižení uživatele. Sociální pracovník se v jednání musí umět přizpůsobit uživateli. Jedná srozumitelně, mluví pomalu, opakuje nepochopené, používá jednoduchý jazyk, své jednání přizpůsobí tempu uživatele, tak aby uživatel porozuměl všem důležitým bodům.

 

 Způsob jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

 Zájemce o službu se zapojí do rozhodování hned při prvním setkáním s pracovníkem denního stacionáře. Uživatel se rozhoduje, jaké služby využije, o jejich rozsahu a četnosti služby. Uživatel má možnost požádat o rozšíření (zúžení), nebo ukončení poskytované služby. Uživatel sestavuje se svým klíčovým pracovníkem individuální plán služby. Na přání uživatele je možná změna klíčového pracovníka.

 

 Způsob vyřizování stížností uživatelů

 Každý uživatel je informován o možnosti podat stížnost nebo připomínku na kvalitu nebo způsob poskytování služby, aniž by tím byl jakkoliv ohrožen nebo znevýhodněn. Uživatel může podat stížnost osobně nebo prostřednictvím jiné osoby (někdo ze zaměstnanců, příbuzný, opatrovník, známý, jiný uživatel služeb). Dále pak také anonymně (do schránky umístěné při vstupu do budov středisek). Forma stížností může být ústní, písemná na adresu konkrétního střediska, případně emailová. Všechny stížnosti jsou evidovány, projednány a o výsledku je stěžovatel vždy písemně informován. Lhůta k vyřízení stížností je 30 dnů od podání stížností.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel dále právo obrátit se na:

  1. Ředitele Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, Brno 636 00
  2. Vedoucího odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno 602 00
  3. Veřejného ochránce práv – ombudsmana, se sídlem na Údolní 39, Brno 602

Stížnost je vždy chápána jako informace o spokojenosti s poskytovanou službou a v žádném případě nesmí být důvodem pro ukončení služby nebo diskriminačního jednání ze strany poskytovatele.

 Ukončení poskytování služby

 Smlouva o poskytnutí služeb denního stacionáře je sjednávána na dobu neurčitou. Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři dny a počíná běžet následujícím dnem po předání výpovědi.

Poskytovatel může vypovědět smlouvu pokud:

a) Došlo ke změně poměrů uživatele, zejména zdravotního stavu a poskytovatel již není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny uživatel potřebuje a požaduje.

b) Uživatel opakovaně porušil ustanovení smlouvy či domácího, provozního řádu a jiných vnitřních předpisů a poskytovatel vyčerpal všechny způsoby nápravy.

c) Uživatel zvlášť hrubým způsobem narušil chod zařízení. Za zvlášť hrubý způsob narušení chodu je považováno zejména fyzické napadení jiného uživatele nebo zaměstnance poskytovatele, krádež v zařízení poskytovatele, verbální či sexuální agresivita, vyhrožování fyzickým napadení, úmyslné poškozování zařízení poskytovatele nebo vytváření nepřátelského prostředí v zařízení.

 d) Uživatel zatajil důležité informace o svém zdravotním stavu, které by měly za následek odmítnutí uzavření smlouvy ze strany poskytovatele z důvodu nesplnění podmínek stanovených pro cílovou skupinu poskytovatele.

e) Je uživatel v prodlení s úhradou sjednanou za poskytovanou sociální službu nejméně 1 měsíc.

Výpověď musí být podána písemně a její účinky nastávají následující den po převzetí výpovědi uživatelem.

Smlouvu je možné ukončit také vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, a to pouze v případě, kdy je zřejmé vzhledem ke všem okolnostem, že uživatel nebude nebo nemůže již dále využívat poskytovaných služeb a zároveň smlouvu nelze ukončit jinak. Závazek takto zaniká doručením výpovědi uživateli.

 Spoluúčast uživatele na službě

 Sociální služba poskytuje své služby za úhradu dle dohody. Maximální výše úhrad za poskytované služby je stanovena vyhláškou MPSV ČR 505/2006 Sb. v platném znění. Výše úhrad za jednotlivé dohodnuté úkony a způsob platby je dán dohodou uzavřenou mezi uživatelem a poskytovatelem dle jeho ceníku a tato skutečnost je zapracována do smlouvy.

 

 Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Denní stacionář v zařízení PS Brno-střed, Vojtova 1030/7, 639 00 Brno má kapacitu 10 uživatelů. Denní stacionář se nachází v prvním nadzemním podlaží, do kterého vede výtah. Při vstupu do denního stacionáře se nachází šatna pro uživatele s uzamykatelnými skříněmi. Uživatelé denního stacionáře mají k dispozici prostornou společenskou místnost, jídelnu a terasu, které jsou vybaveny polohovatelnými křesly a přizpůsobeny vzdělávacím a aktivizačním činnostem i odpočinku. Sociální zařízení je bezbariérové a rozdělené pro muže a ženy. Kromě těchto prostorů je na denním stacionáři zázemí pro personál a technické zázemí -  úklidová místnost a provozní sklad k uložení hygienických, desinfekčních a úklidových prostředků.

 

 

 

 

Pečovatelská služba Brno-střed
Vojtova 1030/7, 639 00 Brno

Telefon: 771 121 137

E-mail: houzarova@cssbrno.cz

Dnes je Friday 3. 02. 2023, svátek má Blažej, počasí obcasny-dest 5 °C