Odlehčovací služby

Poslání služby

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytování podpory těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.

 Cílem služby je: 

-        pečujícím osobám zajistit podporu, umožnit nezbytný odpočinek a prostor pro vyřízení osobních záležitostí

-        uživatele aktivně podporovat a motivovat k udržení či zlepšení stávajících schopností a dovedností

-        vytvořit a trvale udržet kvalitní a profesionální prostředí - tým zaměstnanců

-        prostřednictvím odlehčovací služby oddálit nutnost ústavní péče nebo hospitalizace

 Cílová skupina

 Cílovou skupinou jsou osoby od 27 let věku.

 Přijímáme osoby:

-        se zdravotním postižením

-        s chronickým onemocněním

-        seniory

U všech uvedených okruhů osob je nutná jejich schopnost částečné obsluhy a pohyblivosti. Zdravotní stav uživatele musí být kompenzován. Přijímáme inkontinentní uživatele a uživatele s lehkou a střední formou demence. Odlehčovací služby slouží potřebným občanům Jihomoravského kraje.

Zásady poskytované služby

-        rovný přístup k uživatelům

-        zachování důstojnosti a diskrétnosti

-        respektování práva na soukromí

-        podpora soběstačnosti a samostatnosti

-        podpora svobodných kontaktů s prostředím

 

Forma poskytování služby

Služba je poskytována dle stanoveného plánu potřeb uživatelů v zařízení  PS Brno-sever, Rotalova 1282/13, jako nepřetržitá pobytová služba, která zahrnuje tyto základní činnosti:

-        pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

-        pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

-        poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

-        poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby

-        zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-        sociálně terapeutické činnosti

-        pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

-        výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

Vstup uživatele do služby

 Zájemce se o naší službě může dozvědět prostřednictvím:

-        sociálního pracovníka Centra sociálních služeb

-        sociálního pracovníka jednotlivých zařízení odlehčovací služby

-        webových stránek Centra sociálních služeb: http://www.css.brno.cz/

-        adresáře organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně vydaného OSP MMB

-        registru poskytovatelů sociálních služeb

-        informačních letáků, které jsou k dispozici v čekárnách praktických lékařů, v nemocnicích, v LDN aj.

Prvotní kontakt poskytovatele se zájemcem bývá zpravidla telefonický či prostřednictvím e-mailu, při kterém poskytovatel podá zájemci základní informace o službě, na základě kterých se potencionální uživatel může rozhodnout pro využívání/nevyužívání sociální služby. Projeví-li zájemce zájem o pobytovou odlehčovací službu, je se sociální pracovnicí smluven termín návštěvy v zařízení. Při této návštěvě seznámí sociální pracovnice zájemce s odlehčovací službou, s podmínkami pro přijetí, s prostředím celého zařízení a s dalšími informacemi. V případě zájmu o sociální službu je zájemci (zákonnému zástupci či opatrovníkovi) předána "Žádost o zavedení odlehčovací služby", případně si ji může vyhledat na webových stránkách www.css.brno.cz. Žádost je v případě zájmu se zájemcem pro lepší porozumění prokonzultována. K žádosti zájemce doloží "Vyjádření lékaře" vyhotovený praktickým lékařem. Kompletní žádost může zájemce donést osobně nebo poslat poštou na sídlo Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace nebo přímo do konkrétního zařízení. V případě volného místa pro přijetí do sociální služby proběhne se žadatelem jednání, na kterém jsou zjišťovány jeho konkrétní očekávání, požadavky, osobní cíle a nepříznivá sociální situace. Pokud má žadatel zájem službu využít, jsou mu poskytnuty všechny potřebné informace (způsoby platby, výše úhrady apod.), je seznámen s právy a povinnostmi, s vnitřními pravidly a s domácím a provozním řádem pobytové odlehčovací služby. Společně s žadatelem a klíčovým pracovníkem je domluven rozsah a četnost úkonů, stanoven osobní cíl a vypracován individuální plán. Poté je s žadatelem (zákonným zástupcem, opatrovníkem) sepsána a podepsána Smlouva o poskytnutí pobytové odlehčovací služby. Žadatelé o pobytovou odlehčovací službu podávají písemnou Žádost o přijetí pouze před uzavřením první smlouvy, o další termíny odlehčovací služby žádají žadatelé telefonicky či osobně. Jednání se žadatelem probíhá při každém nástupu. Uživatel svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že se seznámil s vnitřními pravidly, s domácím a provozním řádem a že souhlasí s cenami za poskytované služby. Ceník je přikládán ke smlouvě o poskytované službě.

 Metody práce s uživatelem

-        rozhovor

-        pozorování

-        poskytování základního sociálního poradenství

-        provádění sociálního šetření

-        spolupráce s orgány veřejné správy

-        spolupráce se zdravotnickými zařízeními

-        spolupráce s ostatními zařízeními sociálních služeb

-        spolupráce s rodinou a známými uživatele

-        vyplňování, zpracovávání, vedení a studium dokumentace

-        analýza a vyhodnocování zjištěných skutečností

-        individuální plánování

-        aktivizace

 

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

V rámci jednání se zájemcem, při sociálním šetření a při sepisování smlouvy o poskytnutí pobytové odlehčovací služby je to sám zájemce, kdo si stanovuje rozsah poskytnutých služeb. Ve spolupráci s uživatelem je sestavován Individuální plán, a to na základě potřeb uživatele. Poskytovatel spolupracuje s rodinou, známými, opatrovníky nebo příbuznými, pokud o to uživatel projeví zájem. Uživatelé si sami rozhodují o návštěvách svých rodinných příslušníků. Uživatel může kdykoliv v průběhu poskytování služby požádat o rozšíření, zúžení nebo ukončení služby.

 Způsob vyřizování stížností uživatelů

Každý uživatel je informován o možnosti podat stížnost nebo připomínku na kvalitu nebo způsob poskytování služby, aniž by tím byl jakkoliv ohrožen nebo znevýhodněn. Uživatel může podat stížnost osobně nebo prostřednictvím jiné osoby (někdo ze zaměstnanců, příbuzný, opatrovník, známý, jiný uživatel služeb). Dále pak také anonymně (do schránky umístěné při vstupu do budov středisek). Forma stížností může být ústní, písemná na adresu  střediska, případně emailová. Všechny stížnosti jsou evidovány, projednány a o výsledku je stěžovatel vždy písemně informován. Lhůta k vyřízení stížností je 30 dnů od podání stížností.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel dále právo obrátit se na:

  1. Ředitele Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, Brno 636 00
  2. Vedoucího odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno 602 00
  3. Veřejného ochránce práv – ombudsmana, se sídlem na Údolní 39, Brno 602

Stížnost je vždy chápána jako informace o spokojenosti s poskytovanou službou a v žádném případě nesmí být důvodem pro ukončení služby nebo diskriminačního jednání ze strany poskytovatele.

 

Ukončení poskytování služby

Smlouva o poskytnutí pobytové odlehčovací služby je sjednávána na dobu určitou. Uživatel může smlouvu o poskytnutí pobytové odlehčovací služby vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři dny a počíná běžet následujícím dnem po předání výpovědi.

Poskytovatel může vypovědět smlouvu pokud:

a) Došlo ke změně poměrů uživatele, zejména zdravotního stavu a poskytovatel již není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny uživatel potřebuje a požaduje.

b) Uživatel opakovaně porušil ustanovení smlouvy či domácího řádu a jiných vnitřních předpisů a poskytovatel vyčerpal všechny způsoby nápravy.

c) Uživatel zvlášť hrubým způsobem narušil chod zařízení. Za zvlášť hrubý způsob narušení chodu je považováno zejména fyzické napadení jiného uživatele nebo zaměstnance poskytovatele, krádež v zařízení poskytovatele, verbální či sexuální agresivita, vyhrožování fyzickým napadení, úmyslné poškozování zařízení poskytovatele nebo vytváření nepřátelského prostředí v zařízení.

 d) Uživatel zatajil důležité informace o svém zdravotním stavu, které by měly za následek odmítnutí uzavření smlouvy ze strany poskytovatele z důvodu nesplnění podmínek stanovených pro cílovou skupinu poskytovatele.

e) Je uživatel v prodlení s úhradou sjednanou za poskytovanou sociální službu nejméně 1 měsíc.

Výpověď musí být podána písemně a její účinky nastávají následující den po převzetí výpovědi uživatelem.

Smlouvu je možné ukončit také vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, a to pouze v případě, kdy je zřejmé vzhledem ke všem okolnostem, že uživatel nebude nebo nemůže již dále využívat poskytovaných služeb a zároveň smlouvu nelze ukončit jinak. Závazek takto zaniká doručením výpovědi uživateli.

 

Spoluúčast uživatele na službě

Sociální služba poskytuje své služby za úhradu dle dohody. Maximální výše úhrad za poskytované služby je stanovena vyhláškou MPSV ČR 505/2006 Sb. v platném znění. Výše úhrad za jednotlivé dohodnuté úkony a způsob platby je dán dohodou uzavřenou mezi uživatelem a poskytovatelem dle jeho ceníku a tato skutečnost je zapracována do smlouvy.

  

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Odlehčovací služby Horova 200/77 se nachází v 1. patře budovy Pečovatelská služba Brno-Žabovřesky. Kapacita zařízení je 15 lůžek. Uživatelé jsou umístěni ve čtyřech třílůžkových pokojích, v jednom dvoulůžkovém pokoji a v jednom jednolůžkovém pokoji. Pokoje jsou vybaveny elektricky polohovatelnými postelemi, nábytkem (noční stolky s jídelní deskou, židle, stůl, šatní skříň) a lampičkami. Součástí pokojů není hygienické zařízení. Hygienické zařízení je společné (4 WC - jedno je bezbariérové) a dva sprchové kouty s hygienickou sprchovací židlí a madly a vanou s hydraulickým zvedákem. Uživatelům jsou k dispozici toaletní křesla a vozík pro invalidy, zástěna k lůžku a vysoké chodítka. K dispozici na oddělení je také pračka pro drobné praní prádla uživatelů. Ložní a další prádlo je odbaveno v prádelně objektu. Uživatelé mohou využívat společenskou místnost s TV, videem, knihovnou a čajovou kuchyňkou. V létě je k dispozici velká zastřešená terasa s venkovním posezením.

Dále je na odlehčovací službě zázemí pro personál a technické zázemí -  úklidová místnost a provozní sklad k uložení hygienických, desinfekčních a úklidových prostředků. Pro uživatele služby je ve dvoře bezbariérově přístupný altán vybavený lavičkami. Strava je dovážena od externího dodavatele a podává se uživatelům v jídelně. Uživatelům je poskytována racionální, diabetická a žlučníková strava.

Pečovatelská služba Brno-Žabovřesky
Horova 200/77, 616 00 Brno

telefon: 541 261 213

e-mail: gracova@cssbrno.cz

Dnes je Tuesday 26. 10. 2021, svátek má Erik, počasí oblacno 9 °C