Pečovatelská služba Brno

Poslání služby

Posláním pečovatelské služby je poskytovat přiměřenou podporu a pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytovanou pomocí a podporou nabízíme možnost setrvání uživatelů v jejich domácím prostředí co nejdelší dobu, zachovat přirozený životní styl, individualitu jedince a jeho společenský život.

 Cílem služby je:

-        podporovat uživatele v zachování běžného způsobu života v jeho přirozeném prostředí

-        prostřednictvím poskytované služby podporovat uživatele v uchovávání si co nejdéle svoje dovednosti, schopnosti a svoji soběstačnost

-        podporovat uživatele v zachování sociálních kontaktů s rodinou, přáteli

-        prostřednictvím pečovatelské služby oddálit nutnost ústavní péče nebo hospitalizace

 Cílová skupina

 Pečovatelská služba je určena občanům města Brna, a to:

-        seniorům

-        osobám se zdravotním postižením

-        osobám s chronickým onemocněním

-        rodinám s dětmi

Věková struktura cílové skupiny

-        bez omezení věku

 

Pečovatelská služba není určena:

-        osobám, které jsou zcela soběstačné a nespadají do cílové skupiny

-        osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve specializovaném zdravotnickém zařízení

-        osobám, trpícím infekční nebo parazitární chorobou

-        osobám závislým na alkoholu, nebo jiných návykových látkách, které nejsou v kompenzovaném stavu

 

Formy poskytování sociální služby

Služby jsou poskytovány dle stanoveného plánu potřeb uživatelů v domácnostech uživatelů denně od 7:00 do 22:00 hodin jako terénní služby, které zahrnují tyto základní činnosti:

-        pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

-        pomoc při osobní hygieně

-        poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

-        pomoc při zajištění chodu domácnosti

-        zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Ve středisku PS Brno-Židenice, Jamborova 61, 636 00 Brno, jsou poskytovány služby dle stanoveného plánu potřeb uživatelů v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin jako ambulantní služby, které zahrnují tyto činnosti:

-        pomoc při osobní hygieně

-        poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-        praní a žehlení prádla

-        fakultativní úkon pedikúra

 

Zásady poskytované služby

-        rovný přístup k uživatelům

-        zachování důstojnosti a diskrétnosti

-        respektování práva na soukromí

-        podpora soběstačnosti a samostatnosti

-        podpora svobodných kontaktů s prostředím

Vstup uživatele do služby

Informace může veřejnost, zájemci a jejich zákonní zástupci nalézt na internetových stránkách Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno - http://www.css.brno.cz, informačním letáku, v ordinacích praktických lékařů, nebo se mohou informovat přímo ve střediscích PS (osobně, telefonicky nebo písemně).

Pro zavedení PS je nutné vyplnit formulář „Žádost o zavedení pečovatelské služby“, který se předá příslušnému sociálnímu pracovníkovi v daném středisku PS. Sociální pracovník navštíví žadatele v domácnosti a provede tzv. „sociální šetření“, kde podá podrobnější informace o možnostech poskytování služby, o vnitřních pravidlech, cenách, časovém rozsahu služeb atd. Společně s klientem a klíčovým pracovníkem domluví rozsah a četnost úkonů, stanoví osobní cíl a vypracují individuální plán pečování. Sociální pracovník sepíše Smlouvu o poskytování pečovatelské služby a po jejím podepsání oběma stranami je pečování zahájeno.

Klient též podpisem Smlouvy stvrzuje, že se seznámil s vnitřními pravidly a že souhlasí s cenami za poskytované služby. Ceník je přikládán ke smlouvě o poskytované službě.

 

Metody práce s uživatelem

 

Formou cíleného rozhovoru se pověřený pracovník seznamuje se situací, ve které se žadatel nachází. Zjišťuje jeho představy a požadavky, jak by chtěl svoji situaci řešit a čeho chce prostřednictvím služby dosáhnout. Po vyhodnocení jsou žadateli poskytnuty návrhy řešení, dle jeho přání a možností organizace.

Pracovníci pečovatelské služby pomáhají vytvořit oboustrannou důvěru k usnadnění dobré spolupráce mezi uživatelem a pracovníkem. Respektují zvyklosti uživatele a motivují ho ke spolupráci. Snaží se službu nastavovat dle potřeb uživatele, a to i v průběhu jejího poskytování.

Základní metodou práce je pozorování, rozhovor a přímá práce s uživatelem.

 

Způsob jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

 

Každý uživatel má právo se svobodně rozhodnout, jestli chce využívat pomoc ze strany pečovatelské služby. Každý uživatel je předem seznámen s pravidly poskytování pečovatelské služby a informován o možnosti podávat podněty a připomínky k poskytování služby. Náplň i rozsah služeb si volí uživatel sám, je také oprávněn žádat podle svých aktuálních potřeb změny a úpravy obsahu, způsobu i rozsahu poskytovaných služeb. Aktuální dohoda o nastavení služeb je vždy písemně zaznamenána v individuálním plánu uživatele, individuální plán je společně s uživatelem pravidelně hodnocen a v souladu s individuálním plánem je služba poskytována.

Způsob vyřizování stížností uživatelů

 Každý uživatel je informován o možnosti podat stížnost nebo připomínku na kvalitu nebo způsob poskytování služby, aniž by tím byl jakkoliv ohrožen nebo znevýhodněn. Uživatel může podat stížnost osobně nebo prostřednictvím jiné osoby (někdo ze zaměstnanců, příbuzný, opatrovník, známý, jiný uživatel služeb). Dále pak také anonymně (do schránky umístěné při vstupu do budov středisek). Forma stížností může být ústní, písemná na adresu konkrétního střediska, případně emailová. Všechny stížnosti jsou evidovány, projednány a o výsledku je stěžovatel vždy písemně informován. Lhůta k vyřízení stížností je 30 dnů od podání stížností.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel dále právo obrátit se na:

  1. Ředitele Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, Brno 636 00
  2. Vedoucího odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno 602 00
  3. Veřejného ochránce práv – ombudsmana, se sídlem na Údolní 39, Brno 602

Stížnost je vždy chápána jako informace o spokojenosti s poskytovanou službou a v žádném případě nesmí být důvodem pro ukončení služby nebo diskriminačního jednání ze strany poskytovatele.

 Ukončení poskytování služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby je sjednávána na dobu neurčitou.

Uživatel může smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři dny a počíná běžet následujícím dnem po předání výpovědi.

Poskytovatel může vypovědět smlouvu pokud:

a) Došlo ke změně poměrů uživatele, zejména zdravotního stavu a poskytovatel již není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny uživatel potřebuje a požaduje.

b) Uživatel opakovaně porušil ustanovení smlouvy či jiných vnitřních předpisů a poskytovatel vyčerpal všechny způsoby nápravy.

c) Uživatel se choval zvlášť hrubým způsobem. Za zvlášť hrubý způsob je považováno zejména fyzické napadení zaměstnance poskytovatele, verbální či sexuální obtěžování či agresivita, vyhrožování fyzickým napadením aj.

d) Uživatel zatajil důležité informace o svém zdravotním stavu, které by měly za následek odmítnutí uzavření smlouvy ze strany poskytovatele z důvodu nesplnění podmínek stanovených pro cílovou skupinu poskytovatele.

e) Je uživatel v prodlení s úhradou sjednanou za poskytovanou sociální službu nejméně 1 měsíc.

Výpověď musí být podána písemně a její účinky nastávají následující den po převzetí výpovědi uživatelem.

Smlouvu je možné ukončit také vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, a to pouze v případě, kdy je zřejmé vzhledem ke všem okolnostem, že uživatel nebude nebo nemůže již dále využívat poskytovaných služeb a zároveň smlouvu nelze ukončit jinak. Závazek takto zaniká doručením výpovědi uživateli.

 Spoluúčast uživatele na službě

Úkony pečovatelské služby jsou hrazené dle § 6 vyhl. č. 505/2006 Sb. Další úkony tzv. "fakultativní" jsou hrazeny uživatelem smluvními cenami dle ceníku – kalkulace služby.

Dle § 75, odst. 2 se pečovatelská služba poskytuje bez úhrady v těchto případech: - rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí - účastníkům oboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace, osobám které byly zařazeny v táboře nucených prací - pozůstalým manželům (manželkám) po osobách výše uvedených starších 70 let.

 Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

 Terénní pečovatelské služby jsou poskytovány uživatelům v jejich vlastním domácím prostředí, kdy jednotlivé pracovnice v sociálních službách dochází podle rozpisů a uzavřených smluv do místa bydliště uživatele v době od 7:00 – 20:00 po celý týden, včetně sobot, nedělí a státem uznaných svátků. V zařízeních pečovatelských služeb je zázemí pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků, vedoucího pracovníka a ostatních pracovníků potřebných k výkonu služby.

Ambulantní pečovatelské služby:

- úkon pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  pomoc při úkonech osobní hygieny a pomoc při základní péči o vlasy a nehty je poskytován ve střediscích osobní hygieny v pracovní dny od 7:00-15:30 hodin v prostorách:

Jamborova 3253/61 315 00 Brno - v prostorách se nachází prádelna vybavená pračkami a sušičkou, mandlem a žehličkou s žehlicím prknem, sušárna a místnost s šicím strojem na drobné úpravy oděvů. Dále je zde zázemí pro pracovníka prádelny.

Pečovatelská služba na základě podepsaných smluv slouží jako školicí středisko pro výuku studentů Střední zdravotnické školy Jaselská 7, Brno, obor Sociální činnost a Střední průmyslové školy, Purkyňova 97, Brno.

Pečovatelská služba Brno-Židenice
Jamborova 3253/61, 615 00 Brno

Telefon: 725 505 327

E-mail: holikova@cssbrno.cz

Dnes je Wednesday 22. 03. 2023, svátek má Leona, počasí polojasno 19 °C