Poslání služby

Posláním Týdenního stacionáře, který je v provozu v pracovní dny od pondělí do pátku, je poskytnout lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a s přidruženými vadami pobytové sociální služby. Poskytujeme službu tak, aby uživatel mohl i přes její užívání vést co nejsamostatnější život srovnatelný se životem svých vrstevníků s přihlédnutím k udržení dobrých vztahů s rodinou, příbuznými a přáteli. Podporujeme samostatnost, soběstačnost a prosazování vlastní vůle uživatelů na základě individuálních potřeb a možností, zájmů a zálib.

Naše cíle

 • Udržet v co největší možné míře schopnosti a dovednosti klientů v základních oblastech péče o vlastní osobu /osobní hygiena, oblékání, stravování, běžné úkony péče o vlastní osobu/
 • Naučit klienty zvládat dovednosti nezbytné pro praktický život
 • Podpořit a rozvíjet zájmy a koníčky klientů pomocí individuální a skupinové zájmové činnosti v oblasti kulturní a sportovní
 • Podpořit klienty při jejich seberealizaci a zdokonalování manuálních dovedností
 • Udržet vztahy klientů s rodinou a přáteli
 • Posílit sociální kompetence klientů /umění komunikace, znát svá práva, umět se orientovat v zařízení i mimo něj, využívat veřejných služeb, kontakt se společenským prostředím a jiné

Okruh osob

Osoby se zdravotním postižením ve věku 16-64 let se sníženou soběstačností z důvodu lehkého a středního stupně mentálního postižení a s přidruženými vadami, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby.

Zásady poskytované služby

 • Zásada důstojnosti
 • Zásada dodržování lidských práv
 • Zásada individuálního přístupu
 • Zásada integrace
 • Zásada kvality
 • Zásada svobodné volby
 • Zásada samostatnosti a aktivity
 • Zásada názornosti
 • Zásada rovnosti a partnerství
 • Zásada kritického hodnocení

Kapacita

V současné době je kapacita služby 8 uživatelů.

Časový rozsah služby

Pracovní dny od pondělí 6.30 do pátku 18.30 hodin.

Informace o službě

Prostředí a zabezpečení sociální služby

top