O nás

 

Poslání

Posláním Domova pro matky s dětmi Společná cesta je nabízet ubytování, podporu a pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Snahou je, aby se prostřednictvím naší služby uživatelka naučila samostatně hospodařit, zajistit si práci a zabezpečit dětem kvalitní výchovu a vzdělání.

Služba se zaměřuje na to, aby se uživatelka v budoucnu byla schopna vrátit do běžného života

a stala se nezávislou na sociálních službách.

Cíl

Cílem Domova pro matky s dětmi je nabízet podporu a pomoc uživatelkám tak, aby se zlepšila jejich situace po sociální a bytové stránce. Prostřednictvím individuálně stanovených osobních cílů podporujeme uživatelky, aby se mohly co možná nejdříve vrátit do běžného života, do společnosti a staly se nezávislými na sociálních službách.

 • podpora při řešení bytové otázky, hledání vhodného bydlení
 • aktivní poradenství při hledání zaměstnání, orientace na trhu práce
 • rozvoj dovedností při hospodaření s penězi a vedením domácnosti
 • podpora v péči o dítě, pomoc při zvládání výchovných problémů
 • podpora při snižování zadluženosti, formulování splátkového kalendáře
 • posílení orientace v právním vědomí uživatelek

 

Okruh osob

Plnoleté ženy s dítětem nebo dětmi ve věku 0 – 18 (v případě soustavné přípravy na zaměstnání studiem až do věku 26 let) ve své péči a těhotné ženy, které jsou osamělé, žijí v nefunkčním manželství a zvažují odchod od partnera nebo jsou oběťmi domácího násilí.

Jedná se o ženy, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, bez přístřeší, bez možnosti jiného bydlení než je azylový dům.

Negativní vymezení okruhu osob:

 • osobám se smyslovým postižením /nevidomé, neslyšící/
 • osobám, které neovládají český jazyk slovem a písmem

 Podmínkou je zvládnutí českého jazyka slovem i písmem, jelikož personál není schopen komunikovat v jiném jazyce než je jazyk český.


Zásady poskytované služby

Kvalita

Diskrétnost

Dodržování lidských práv a základních svobod

Začlenění a integrace

Respektování individuálních potřeb

Zachování lidské důstojnosti

Samostatnost a aktivita

 

Vstup uživatelek do služby

Domov pro matky s dětmi – Společná cesta poskytuje informace o způsobu přijetí do služby, o průběhu služby, místě a čase poskytované služby, o výši úhrad a způsobu jejich hrazení, o ukončení služby.

Zájemkyně o sociální službu získá informace o službě z informačního letáčku, na webových stránkách Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 6, Brno www.css.brno.cz.

Může se taktéž informovat přímo na místě, nebo prostřednictvím spádových pracovníků OSPODu či spolupracujících organizací.

Služba nabízí informace také prostřednictvím Dne otevřených dveří.

Je možno kontaktovat socio-info centrum - přízemí budovy MMB Koliště 19, Brno, tel. 800 140 800 

Zájemkyně o sociální službu si domluví telefonicky schůzku se sociální pracovnicí. Sociální pracovnice provede se zájemkyní vstupní pohovor, prohlídku domova, poskytne informační leták o službě a zájemkyně má možnost vyplnit si žádost o poskytování sociální služby.

Pokud je žádost o poskytování sociální služby kompletní, je zaevidována a po schválení Komise zařazena do sociálního pořadníku.

Sociální pořadník je předmětem jednání Komise, jejíž členky zasedají jednou měsíčně na Centru sociálních služeb v Brně. Žadatelka je povinna sama projevit aktivitu a informovat se na výsledky jednání komise každý měsíc do doby, než je jí přidělena ubytovací jednotka.

Po schválení žádosti a uvolnění ubytovací jednotky je žadatelka přijata do služby dle pořadníku.

Zájemkyni o službu není možno uspokojit v případě naplněné kapacity nebo nesplnění kritérií pro okruh osob, kterým je služba určena.

Pokud je zájemkyně uspokojena dle sociálního pořadníku, je s ní dohodnut termín pro uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby. Pokud souhlasí s jejím obsahem a doloží Posudek praktického lékaře, může být Smlouva uzavřena.

Metody práce s uživatelkou:

1/ Základní poradenství

Neoddělitelnou součástí činností domova pro matky s dětmi je základní sociální poradenství, prostřednictvím kterého získávají uživatelky potřebné informace, přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Nemůže-li zařízení pokrýt rozsahem, odborností, či kompetentností potřeby uživatelek, zprostředkovává služby jiných odborníků nebo jiných institucí.

2/Plánování služby

Při poskytování sociální služby jsou využívány především metody individuální práce s uživatelkami. Uživatelky si stanoví při vstupu do služby osobní cíle, které by chtěly prostřednictvím služby dosáhnout. Osobní cíle si formulují do svého Individuálního plánu.

Úkolem sociální služby je působit na uživatelky aktivně a motivovat je k řešení jejich nepříznivé sociální situace, podpořit jejich psychickou stabilizaci a poskytnout osobní přiměřenou podporu.

Uplatněné postupy sociální práce s uživatelkou mají zejména podpůrný charakter, podporují postupnou nezávislost uživatelek na sociálních službách a jejich integraci do společnosti.

 

Způsob vyřizování stížností uživatelek

Uživatelky si mohou stěžovat na kvalitu služby a způsob jejího poskytování, aniž by tím byly jakýmkoli způsobem ohroženy. Zařízení má stanovena vnitřní pravidla, jejichž součástí je metodika vyřizování stížností, se kterými jsou seznámeny uživatelky i pracovníci.

V písemné podobě jsou pravidla vyvěšena na nástěnce u vchodových dveří do budovy a na hlavní chodbě u dveří do kanceláře vedoucí Domova.

Stížnosti jsou poskytovatelem chápány jako informace o nespokojenosti s poskytovanou službou a o tom, zda služba odpovídá jejich potřebám a jestli přispívá k naplňování osobních cílů. Poskytovatel je chápe jako důležitý zdroj informací o možnostech, jak zlepšit kvalitu poskytované sociální služby.

Stížnost je považována jako přirozená obrana proti neoprávněnému zásahu do práv a oprávněných zájmů uživatelek sociální služby v Domově pro matky s dětmi.

Stížnost může mít formu ústní, písemnou či telefonickou, v zařízení je také zřízena schránka pro podávání stížností. Stížnost může být i anonymní. Shromažďování a evidenci a vyřizování stížností zajišťuje vedoucí domova.

O vyřízení stížnosti obdrží uživatelka písemnou zprávu do 30 dnů od podání stížnosti, která jí bude předána osobně, nebo zaslána poštou. Zpráva bude napsána tak, aby byla pro stěžovatelku dostatečně srozumitelná.

 

Stěžovatel dále může podat stížnost:

1)      Ředitel Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace,

Sejkorova 6, 636 00 Brno, tel: 541 421 911

2)      Vedoucí odboru sociální péče Magistrátu města Brna,

Koliště 19, 602 00 Brno,  tel.: 542 173 721,  542 173 722

3)      Veřejný ochránce práv - ombudsman, Kancelář veřejného ochránce práv,

Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542542777

 

Ukončení poskytování služby

Dohodou

1)Platí v případě, že se obě strany dohodnou na ukončení Smlouvy.

2)Opustí-li uživatelka zařízení a do 5ti dnů neomluví svou absenci, má se za to, že Smlouva skončila dohodou; 6. den po opuštění zařízení vyklidí pracovnice DMD ubytovací jednotku a věci uživatelky jsou zlikvidovány.

Výpovědíze strany uživatelky

Uživatelka může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu.

Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživatelkou činí 2 dny a počíná běžet dnem, kdy byla poskytovateli doručena.

                 - ze strany Poskytovatele

Výpověď s výpovědní lhůtou 14 dnů nebo 5 dnů, jestliže uživatelka porušila své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a Ubytovacího řádu.

Výpovědí okamžitou - v případě podstatného porušení smlouvy či Ubytovacího řádu ze strany uživatelky, které jsou v těchto dokumentech konkrétně definovány.

 

Spoluúčast uživatelek na sociální službě

Spolurozhodování uživatelky na sociální službě lze zaznamenat již při počátečním vstupu do sociální služby, zejména při jednání o uzavírání smlouvy a stanovování si osobních cílů individuálního plánu. Pracovníci domova poskytují uživatelkám vhodnou míru podpory pro jejich dosažení.

Uživatelka se účastní také rozhodování na ukončení smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Uživatelka má spoluúčast na úhradě nákladů za ubytování dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Uživatelky se spolupodílí na úklidu společných prostor v Domově pro matky s dětmi.

 

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Provozovatelem domova pro matky s dětmi je Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace. Svou činnost zahájil domov 1. 9. 2002. Je zbudován jako nástavba nad Základní a mateřskou školou Pramínek, o.p.s. v Brně.

Domov se nachází v příjemném a klidném prostředí městské části Brno – Bystrc, na ulici Heyrovského 11. Naproti je oplocené dětské obecní hřiště vybavené náčiním pro pohybové aktivity. Nedaleko domova se nachází známá rekreační oblast Brněnské přehrady (cca 10 – 15 min. chůze) s možností výletu na hrad Veveří lodní dopravou. Poblíž domova je Zoologická zahrada (cca 15 min. chůze) a nákupní a zdravotní středisko Javor (cca 10 min chůze). 

Domov pro matky s dětmi je dobře dostupný. Doprava je zajištěna tramvajemi, autobusy městské i integrované dopravy, trolejbusy. Všechny zastávky jsou vzdáleny cca 5 - 10 min. chůze. Cesta k domovu je označena orientačními tabulemi. Domov je umístěný v prvním nadzemním podlaží. Bezbariérovost domova je zajištěna výtahem vhodným i pro přepravení dětských kočárků a invalidních vozíků. Vchod a hlavní chodba je bezbariérová. Domov rovněž disponuje dvěma bezbariérovými ubytovacími jednotkami, které jsou umístěny na hlavní chodbě domova.

Služba je realizována na 976,73 m2. Kromě kanceláří (vedoucí zařízení, soc. pracovnice, referentky maj. správy a údržby) a pomocných provozních prostor (kuchyňka personálu, kotelna, strojovna, prádelna a úklidová místnost) jsou v domově společné prostory sloužící uživatelkám:

 • společenská místnost: vhodně vybavená nábytkem, pracovními stoly a židlemi, televizí, DVD přehrávačem, PC, hračkami, knihovnou, společenskými hrami, atp.,
 • návštěvní místnost: vybavena stoly, židlemi, věšáky na kabáty,
 • společenská a návštěvní místnost slouží v případě potřeby jako přednášková místnost a místnost k pravidelným schůzkám personálu s uživatelkami,
 • herna: je vybavena dětským nábytkem a hračkami, posilovacím nářadím, rotopedem, ribstoly, žíněnkami, pingpongovým stolem, sedačkou k odpočinku a relaxaci,
 • kuřárna: je vybavena stojanovými popelníky a stolečkem,
 • kočárkárna.

Kapacita Domova je 16 ubytovacích jednotek, to je 48 lůžek, z toho je 15 ubytovacích jednotek, které mají sociální zařízení přímo v ubytovací jednotce a jedna ubytovací jednotka se sociálním zařízením na chodbě.

Domov disponuje dětskými postýlkami, které si mohou uživatelky dle potřeby do ubytovacích jednotek zapůjčit.

V Domově je zajištěn nepřetržitý provoz.

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Sociální pracovnice:   Po 10:00 – 11:00 hod             13:00 – 14:00 hod

                                   St  10:00 – 11:00 hod            13:00 – 14:00 hod

                                   Út, Čt, Pá dle domluvy

Personální obsazení:

Sociální službu v Domově pro matky s dětmi Společná cesta zajišťuje:

Vedoucí organizační složky

Sociální pracovník

Pracovník v sociálních službách

Referent majetkové správy

Pracovnice úklidu

 

Domov pro matky s dětmi Společná cesta
Heyrovského 11, 635 00 Brno

Telefon: 546 210 763

E-mail: dmdheyrovskeho@cssbrno.cz

Dnes je Wednesday 22. 03. 2023, svátek má Leona, počasí polojasno 19 °C