Denní stacionář


Poslání služby

Posláním naší služby je poskytnout uživatelům potřebnou denní péči a posilovat jejich samostatnost tak, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí, se svou rodinou.

Cílem služby je uživatel, který s ohledem na své možnosti:

 • je v co největší možné míře samostatný v běžných činnostech života,
 • má rozvinuté pracovní návyky,
 • je začleněný do běžného společenského života a využívá běžné dostupné služby,
 • zvládá dovednosti nezbytné pro samostatný život v domácnosti.

Okruh osob

Osoby se zdravotním postižením ve věku 16-64 let, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby
z důvodu snížené soběstačnosti vlivem lehkého či středně těžkého stupně mentálního postižení
a s přidruženými vadami.

Kapacita, místní a časová dostupnost služby

V současné době je kapacita služby 21 uživatelů. Služba je poskytována v Brně na Šelepově ulici, a to v pracovní dny od pondělí do pátku od 6:30 do 17:00 hodin.

Budova je dvoupodlažní, podsklepená, s dobrou dopravní dostupností (tramvaj č. 12, od hlavního vlakového nádraží směr Královo Pole, zastávka Klusáčkova). Je umístěna v hlukově chráněném vnitrobloku a obklopena zahradou. Její prostory využívá taktéž týdenní stacionář a domov pro osoby se zdravotním postižením. Uživatelé všech tří služeb se denně potkávají při společných aktivitách.   

Vlastníkem budovy je Magistrát města Brna, správa budovy spadá pod Centrum sociálních služeb, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno. Celková výměra pozemku činí 3016 m2.

Službu nemůžeme poskytnout těmto osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči specializovaného zdravotnického zařízení,
 • s psychickým onemocněním znemožňujícím jejich soužití v kolektivu,
 • které mají infekční nebo parazitární onemocnění,
 • závislým na alkoholu nebo drogově závislým,
 • s autismem,
 • hluchoněmým,
 • požadujícím jiný typ sociální služby, než kterou nabízíme.

Dále službu nemůžeme poskytnout z důvodu:

 • naplnění kapacity služby,
 • zdravotního stavu zájemce, který vylučuje poskytnutí tohoto typu sociální služby,
 • pokud osobě žádající o poskytnutí sociální služby byla vypovězena smlouva téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců.

Zásady poskytované služby

 • Zachování lidské důstojnosti
 • Respektování svobodné volby klienta
 • Individuální přístup ke klientovi
 • Podpora samostatnosti v řešení problémové situace
 • Odborný přístup pracovníků
 • Dodržování lidských práv
 • Sociální začleňování

Vstup uživatele do služby 

Informace může veřejnost, zájemci a jejich zákonní zástupci nalézt na informačním letáčku, internetových stránkách Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno www.css.brno.cz, nebo se mohou informovat přímo na místě poskytování služby.Pokud projeví zájemce na základě získaných informací zájem o námi poskytovanou službu, domluví si se sociální pracovnicí nebo vedoucí zařízení informativní schůzku. Při této schůzce sdělí zájemce své potřeby, zájmy a cíle a je mu umožněna prohlídka zařízení. Jestliže se zájemce rozhodne využít námi poskytovanou službu, podá si písemnou žádost, a to přímo do zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko, Šelepova 2231/5, Brno 602 00, kde je jeho žádost zaevidována.

Vyplněnou žádost, doloženou potřebnými dokumenty, postoupí sociální pracovnice k posouzení posudkovému lékaři. V případě kladného vyjádření lékaře proběhne jednání se zájemcem a zjišťování jeho potřeb, na základě kterého je žádost buď zařazena do evidence žadatelů, nebo je odmítnuta
ze zákonných důvodů.

V případě volné kapacity je na základě rozhodnutí Komise CSS vybraný zájemce kontaktován a je s ním dohodnut termín zahájení poskytování sociální služby.

Služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem. Ve smlouvě je stanovena mimo jiné i úhrada za službu dle vyhlášky č. 505/2006 a aktuálního znění Vnitřní směrnice o úhradách v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením.

Základní činnosti služby:

a)      základní sociální poradenství

b)      poskytnutí stravy

c)      pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

d)      pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

e)      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f)       zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g)      sociálně terapeutické činnosti

h)      pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Metody práce s uživatelem

Nácvik sebe obslužných činností

Uživatelé jsou také zapojováni do činností týkajících se každodenního života, např. drobné nákupy, nácvik vaření, vyřizování na úřadech, a to za pomoci jiné osoby.

Aktivizační činnosti

Uživatelům umožňujeme seberealizaci při aktivizačních činnostech (aktivizaci s dřevem, textilem, keramikou, pedikem), podporujeme jejich poznávací dovednosti.

Cvičení a rehabilitační péče

Rozvíjení a udržování tělesné kondice a pohybových dovedností (skupinová TV, individuální LTV, kuželky, ozdravné pobyty, účast na speciálních olympiádách, rehabilitační péče – cvičení na přístrojích, a jiné)

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojováni do rozhodování o využití sociální služby

Individuální plánování služby

Důležitá součást poskytované služby, pomáhá zpřehlednit a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Každý uživatel žádá o službu s určitým cílem, kterého chce prostřednictvím služby dosáhnout. Obsah služby je proto přizpůsoben těmto osobním cílům uživatele. Všichni zaměstnanci zařízení podporují uživatele při formulování a plnění jeho osobního plánu a tím dosažení svého cíle. Jednání o cílech uživatele probíhá již při jednání se zájemcem o službu a jejich konkretizace a realizace probíhá v průběhu poskytování služby.

Při práci s uživateli se snažíme o maximální začlenění do společnosti, rozvoj a udržení kulturního, estetického a sociálního cítění, které se realizuje formou kroužků, exkurzí, vycházek, návštěv kulturních zařízení, nabídkou vlastních akcí realizovaných v rámci Domova Srdíčko.

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Zájemci o službu, uživatelé i jejich zákonní zástupci či jiné fyzické osoby si mohou na kvalitu a způsob poskytování sociální služby stěžovat kterémukoliv zaměstnanci zařízení, a ten je povinen postoupit stížnost vedoucímu. Stížnost může být podána ústně, písemně i anonymně přímo v Domově pro osoby se zdravotním postižením – Srdíčko.

Ústní stížnosti jsou zaznamenávány v knize stížností, písemné stížnosti jsou dodány k zápisu v knize stížností ve formě, v jaké byly podány. Všechny stížnosti jsou evidovány, projednány a o výsledku je stěžovatel vždy písemně informován. Anonymní stížnosti jsou projednány a výsledek jednání je zveřejněn na viditelném místě (nástěnka ve vstupní hale) a je evidován. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů od podání stížnosti.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel dále právo obrátit se na:

1)Ředitele Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, Brno 636 00

2) Vedoucího odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno 602 00

3) Veřejného ochránce práv – ombudsmana, se sídlem na Údolní 39, Brno 602 00

Stížnost je vždy chápána jako informace o spokojenosti s poskytovanou službou a v žádném případě nesmí být důvodem pro ukončení služby nebo diskriminačního jednání ze strany poskytovatele.

Ukončení poskytování služby

1) Uživatel může Smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Uživatelem činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce, v němž byla tato výpověď doručena Poskytovateli, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

 • prodlení s úhradou za poskytnutí sociální služby delší než 30 dnů.
 • jestliže uživatel zamlčel při uzavírání Smlouvy důležité údaje a skutečnosti podmiňující přijetí do denního stacionáře, např. zdravotní údaje apod.
 • jestliže uživatel využívá sociální službu v rozsahu menším než 100 dnů za kalendářní rok, přičemž do tohoto počtu dnů se nezahrnují dny, kdy je uživateli poskytnutá péče ve zdravotnickém zařízení.
 • jestliže uživatel přestane splňovat podmínky stanovené pro cílovou skupinu Denního stacionáře (zejména při změně psychického nebo fyzického stavu Uživatele apod.).
 • porušení čl. V. odst. 4 Smlouvy.
 • odmítnutí uzavření dodatku ke Smlouvě dle čl. IV. odst. 4.

Výpověď musí být podána písemně a výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato výpověď doručena uživateli.

3) Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit z důvodů hrubého porušení Smlouvy a vnitřních pravidel denního stacionáře ze strany uživatele, a to zejména v těchto případech:

 • jestliže je uživatel fyzicky agresivní vůči jinému uživateli nebo zaměstnancům Denního stacionáře či v případě agresivně verbálního vyhrožování fyzickým napadením či agresivního chování pod vlivem návykové látky
 • prokázaná krádež uživatele v Denním stacionáři
 • zatajení infekční choroby uživatele
 • kouření v prostorách denního stacionáře

Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

4) Smlouvu je možné ukončit také vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Budova je částečně bezbariérová, vybavena výtahem. V prvním patře se nacházejí dvě křídla pro lůžkovou část (zvlášť pro muže a ženy) s jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji. Dále je zde sociální zařízení, společenské místnosti, kuchyňka pro uživatele, pracovna sester a kancelář vedoucí zařízení. V přízemí jsou dvě šatny, společná jídelna, kuchyně, cvičná kuchyňka, aktivizační místnosti – textilní, dřevařská a keramická, sociální zařízení. V přízemí je také umístěna kancelář sociální pracovnice
a referentů majetkové správy. V suterénu jsou umístěny šatny se sociálním zařízením pro zaměstnance, prádelna, rehabilitace s tělocvičnou a aktivizační místnost pro práci s pedikem.

Personální obsazení

 • vedoucí organizační složky
 • sociální pracovník
 • pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče
 • pracovníci v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost
 • vychovatelé
 • všeobecné sestry
 • fyzioterapeut

Domov pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko
Šelepova 2231/5, 602 00 Brno

Telefon: 549 240 496

E-mail: srdicko@cssbrno.cz

Dnes je Wednesday 22. 03. 2023, svátek má Leona, počasí polojasno 19 °C