Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání

Snažíme se našim uživatelům poskytnout podmínky pro plnohodnotný život, ve kterém se učí být samostatní, chápat svět kolem nás a dokázat v něm s podporou rodiny a přátel společně žít.

 Cílem služby je uživatel, který s ohledem na své možnosti:

 • zvládá péči o sebe v oblasti sebeobsluhy, osobní hygieny, oblékání a stravování,
 • má osvojeny základní dovednosti a návyky potřebné pro každodenní život,
 • realizuje své zájmy a koníčky,
 • je v pravidelném kontaktu s rodinou či přáteli, s přirozeným sociálním prostředím,
 • dokáže s pomocí služby uplatnit svá práva a oprávněné zájmy při obstarávání osobních záležitostí.

 Okruh osob

Osoby se zdravotním postižením ve věku 16 - 70 let s možností dožití, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti vlivem lehkého a středně těžkého stupně mentálního postižení a s přidruženými vadami.

 Kapacita služby, místní a časová dostupnost

V současné době je kapacita pobytové sociální služby 12 uživatelů. Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Služba je poskytována v Brně na Šelepově ulici, ve dvoupodlažní podsklepené budově s dobrou dopravní dostupností (tramvaj č. 12, od hlavního vlakového nádraží směr Královo Pole, zastávka Klusáčkova). Budova je umístěna v hlukově chráněném vnitrobloku obklopena zahradou. V budově sídli taktéž týdenní stacionář a denní stacionář a uživatele se navzájem potkávají.  Vlastníkem budovy je Magistrát města Brna, správa budovy spadá pod Centrum sociálních služeb, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno. Celková výměra pozemku činí3016 m2.

 Službu nemůžeme poskytnout:

 • osobám s autismem či osobám, které vyžadují při komunikaci služby tlumočníka,
 • osobám agresivním nebo drogově závislým,
 • osobám požadujícím jiný typ sociální služby, než kterou nabízíme,
 • osobám, jejich zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby,
 • osobám plně imobilním odkázaným na polohovací lůžko,
 • v případě naplnění kapacity služby,
 • v případě, že osobě žádající o poskytnutí sociální služby byla vypovězena smlouva téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců.

 Zásady poskytované služby

 • dodržování lidských práv a zachování lidské důstojnosti,
 • respektování svobodné vůle uživatele,
 • individuální přístup k uživateli,
 • podpora samostatnosti a aktivity uživatele,
 • profesionalita a kvalita služby.

Vstup uživatele do služby 

Informace může veřejnost, uživatelé a jejich zákonní zástupci i zájemci o službu nalézt na informačním letáčku, internetových stránkách Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno www.css.brno.cz, nebo se mohou informovat přímo na místě poskytování služby.

Pokud projeví zájemce na základě získaných informací zájem o námi poskytovanou službu, může si domluvit se sociální pracovnicí nebo vedoucím zařízení informativní schůzku. Při této schůzce sdělí zájemce své potřeby, zájmy a cíle a je mu umožněna prohlídka zařízení. Pokud schůzka není s ohledem na nepříznivou situaci či zdravotní stav zájemce možná, předá sociální pracovnice informace o službě jinou vhodnou formou (telefonicky, emailem, písemně).

Pro zahájení poskytování soc. služby je nutné si podat písemnou žádost a to přímo do zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko, Šelepova 2231/5, Brno 602 00. Kompletní žádost tvoří vyplněný formulář Žádost o přijetí, vyplněný formulář Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele, případně další dokumenty – aktuální zpráva od psychiatra/psychologa (pokud ho žadatel navštěvuje), dále např. kopie soudního rozhodnutí o nařízené ústavní výchově, o opatrovnictví atp.

Zdravotní způsobilost žadatele je posuzována posudkovým lékařem CSS, který dle doložené lékařské dokumentace (případně dalších zpráv) posoudí, zda dotyčný žadatel svým zdravotním stavem patří do okruhu osob sociální služby DOZP Srdíčko. V případě kladného vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce proběhne jednání (tzv. sociální šetření) sociální pracovnice se zájemcem, na základě kterého je posléze žádost buď zařazena do evidence žadatelů, nebo je odmítnuta ze zákonných důvodů.  Pokud má služba volnou kapacitu, tak zájemce je na základě výběru a rozhodnutí Komise CSS kontaktován a je s ním dohodnut termín zahájení poskytování sociální služby.

Služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem. Ve smlouvě je stanovena mimo jiné i úhrada za službu dle vyhlášky č. 505/2006 a aktuálního znění Vnitřní směrnice o úhradách v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením.

 Základní činnosti služby jsou:

a)      základní sociální poradenství

b)      poskytnutí ubytování

c)      poskytnutí stravy

d)      pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

e)      pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

f)       výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

g)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

h)      sociálně terapeutické činnosti

i)       pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 Metody práce s uživatelem a zapojení uživatele do služby

 • Individuální plánování služby

Důležitá součást poskytované služby, pomáhá zpřehlednit a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Každý uživatel žádá o službu s určitým cílem, kterého chce prostřednictvím služby dosáhnout. Obsah služby je proto přizpůsoben osobním cílům uživatele. Všichni zaměstnanci zařízení podporují uživatele při formulování a plnění jeho osobního plánu a tím dosažení svého cíle. Jednání o cílech uživatele probíhá již při jednání se zájemcem o službu a jejich konkretizace a realizace probíhá v průběhu poskytování služby.

 • Aktivizační činnosti

Uživatelům umožňujeme seberealizaci při aktivizačních činnostech (aktivizaci s dřevem, textilem, keramikou, pedigem), podporujeme jejich poznávací dovednosti.

 • Cvičení a pohybové aktivity

Rozvíjení a udržování tělesné kondice a pohybových dovedností (skupinová TV, individuální LTV, kuželky, ozdravné pobyty, účast na speciálních olympiádách, rehabilitační péče – cvičení na přístrojích, perličková koupel a jiné)

 • Nácvik sebe obslužných činností

Uživatelé jsou také zapojováni do činností týkajících se každodenního života, např. drobné nákupy, nácvik vaření, vyřizování na úřadech, a to za pomoci jiné osoby.

 

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Zájemci o službu, uživatelé i jejich zákonní zástupci či jiné fyzické osoby si mohou na kvalitu a způsob poskytování sociální služby stěžovat kterémukoliv zaměstnanci zařízení, a ten je povinen postoupit stížnost vedoucímu. Stížnost může být podána ústně, písemně i anonymně přímo v Domově pro osoby se zdravotním postižením – Srdíčko.

Ústní stížnosti jsou zaznamenávány v knize stížností, písemné stížnosti jsou dodány k zápisu v knize stížností ve formě, v jaké byly podány. Všechny stížnosti jsou evidovány, projednány a o výsledku je stěžovatel vždy písemně informován. Anonymní stížnosti jsou projednány a výsledek jednání je zveřejněn na viditelném místě (nástěnka ve vstupní hale) a je evidován. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů od podání stížnosti.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel dále právo obrátit se na:

1) Ředitele Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, Brno 636 00

2) Vedoucího odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno 602 00

3) Veřejného ochránce práv – ombudsmana, se sídlem na Údolní 39, Brno 602 00

Stížnost je vždy chápána jako informace o spokojenosti s poskytovanou službou a v žádném případě nesmí být důvodem pro ukončení služby nebo diskriminačního jednání ze strany poskytovatele.

 Ukončení poskytování služby

1) Uživatel může Smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Uživatelem činí jeden měsíc.

2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

 • prodlení s úhradou za poskytnutí sociální služby delší než 30 dnů.
 • zamlčení skutečné výše PNP Uživatele nebo změny ve výši PNP v průběhu poskytování sociální služby.
 • zamlčení důležitých údajů a skutečností podmiňujících přijetí Uživatele do Domova pro osoby se zdravotním postižením, např. zdravotní údaje apod.
 • jestliže Uživatel využívá sociální službu dle této Smlouvy v rozsahu menším než 100 dnů za kalendářní rok, přičemž do tohoto počtu dnů využívání se nezahrnují dny, kdy je Uživateli poskytnutá péče ve zdravotnickém zařízení
 • jestliže Uživatel přestane splňovat podmínky stanovené pro cílovou skupinu Domova pro osoby se zdravotním postižením uvedené v čl. I. této Smlouvy (zejména při změně zdravotního stavu Uživatele apod.)
 • porušení čl. V. odst. 4 této Smlouvy
 • odmítnutí uzavření dodatku ke Smlouvě dle č. IV. odst. 4) a 5)

Výpovědní doba činí jeden měsíc.

3) Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit z důvodů hrubého porušení této Smlouvy a Domácího řádu Domova pro osoby se zdravotním postižením ze strany Uživatele, a to zejména v těchto případech:

 • jestliže je Uživatel fyzicky agresivní vůči jinému Uživateli nebo zaměstnancům zařízení či v případě agresivně verbálního vyhrožování fyzickým napadením či agresivním chováním
 • zatajení vážné infekční choroby Uživatele ohrožující provoz zařízení Poskytovatele, případně ostatní Uživatele sociální služby
 • kouření v prostorách zařízení mimo vyhrazené prostory

Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

4) Smlouvu je možné ukončit také vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

 Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Budova je částečně bezbariérová, vybavena výtahem. V prvním patře se nacházejí dvě křídla pro lůžkovou část (zvlášť pro muže a ženy) s jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji. Dále je zde sociální zařízení, společenské místnosti, kuchyňka pro uživatele, pracovna sester a kancelář vedoucí zařízení.

V přízemí jsou dvě šatny, společná jídelna, kuchyně, cvičná kuchyňka, aktivizační místnosti – textilní, dřevařská a keramická, sociální zařízení. V přízemí je také umístěna kancelář sociální pracovnice a referentů majetkové správy.

V suterénu jsou umístěny šatny se sociálním zařízením pro zaměstnance, prádelna, rehabilitace s tělocvičnou a aktivizační místnost pro práci s pedigem.

 Personální obsazení

 • vedoucí organizační složky,
 • sociální pracovnice,
 • pracovníci v sociálních službách - přímá obslužná péče
 • pracovníci v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost
 • vychovatelé
 • všeobecné zdravotní sestry
 • fyzioterapeut/rehabilitační pracovník


Domov pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko
Šelepova 2231/5, 602 00 Brno

Telefon: 549 240 496

E-mail: srdicko@cssbrno.cz

Dnes je Monday 5. 12. 2022, svátek má Jitka, počasí zatazeno 7 °C