Týdenní stacionář

Poslání
Posláním Týdenního stacionáře, který je v provozu v pracovní dny od pondělí do pátku, je poskytnout lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a s přidruženými vadami pobytové sociální služby. Poskytujeme službu tak, aby uživatel mohl i přes její užívání vést co nejsamostatnější život srovnatelný se životem svých vrstevníků s přihlédnutím k udržení dobrých vztahů s rodinou, příbuznými a přáteli. Podporujeme samostatnost, soběstačnost a prosazování vlastní vůle uživatelů na základě individuálních potřeb a možností, zájmů a zálib.

Cíl 
• Podpora a rozvoj zájmů a koníčků uživatelů pomocí individuální a skupinové zájmové činnosti v oblasti kulturní a sportovní (hudební kroužek, taneční kroužek, kurz tanečních, stolní tenis, plavání, kuželky, lyžování, atletika)
• Seberealizace a zdokonalování manuálních dovedností uživatelů prací v textilní, košíkářské, keramické, dřevařské dílně a na výrobě papučí
• Získávání a zdokonalování dovedností za účelem možné prezentace /účast na hudebních festivalech, speciálních olympiádách, výstavách a kulturních akcích/
• Zapojení rodinných příslušníků do života zařízení Podpora vztahů uživatelů s rodinou a přáteli (společné pobytové akce, výstavy)
• Rozvoj sociálních kompetencí uživatelů (zvládnutí sebeobsluhy včetně hygieny, vhodné využití volného času, znát svá práva, umět se orientovat v zařízení, popřípadě i mimo něj, využívat veřejných služeb)

Okruh osob

Osoby se zdravotním postižením ve věku 16-64 let se sníženou soběstačností z důvodu lehkého a středního stupně mentálního postižení a s přidruženými vadami, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby.

Osoby, kterým nemůžeme službu poskytnout
• Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči specializovaného zdravotnického zařízení
• Osoby s psychickým onemocněním znemožňujícím jejich soužití v kolektivu
• Osoby, které mají infekční nebo parazitární onemocnění
• Osoby závislé na alkoholu nebo jiných toxických látkách
• Osoby plně imobilní /upoutaným na lůžko, vyžadujícím zdravotní lůžko/
• Osoby s autismem
• Osobám hluchoněmým

Zásady poskytované služby
 Zásada důstojnosti
• Zásada práva na soukromí
• Zásada svobodné volby
• Zásada individuálního přístupu
• Zásada rovnosti a partnerství
• Zásada názornosti
• Zásada flexibility
• Zásada kritického hodnocení
• Zásada samostatnosti
• Zásada integrace
Pracovníci Domova pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko dodržují při své práci s uživateli zásady etického kodexu.

Vstup uživatele do služby 

Informace může veřejnost, uživatelé a jejich zákonní zástupci i budoucí zájemci o službu nalézt na informačním letáčku, internetových stránkách Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, 63600 Brno, www.css.brno.cz nebo se mohou informovat přímo na místě.
Pokud projeví zájemce na základě získaných informací zájem o námi poskytovanou službu,
domluví si se sociální pracovnicí nebo vedoucí zařízení informativní schůzku. Při této schůzce sdělí zájemce své potřeby a zájmy, které od služby očekává, a je mu umožněna prohlídka zařízení. Jestliže se zájemce rozhodne využít námi poskytovanou službu, podá si písemnou žádost o přijetí, a to přímo na zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko, Šelepova 2231/5, Brno 602 00, kde je jeho žádost zaevidována. O přijetí či nepřijetí rozhoduje komise Centra sociálních služeb, která zasedá 1x za měsíc. Zájemce o službu nelze uspokojit v případě naplnění kapacity nebo nesplnění kritérií pro cílovou skupinu uživatelů. Pokud je zájemci o službu vyhověno, je s ním dohodnut termín ohledně uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, v případě že zařízení nemá volné místo, je zájemce zařazen do pořadníku čekatelů. 

Metody práce s uživatelem a zapojení uživatele do služby
Domov Srdíčko nabízí uživatelům, rodinným příslušníkům i zájemcům o službu základní
sociální poradenství a pomoc při řešení životních situací.
Plánování služby je důležitou součástí poskytované služby, pomáhá zpřehlednit a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Každý uživatel žádá o službu s určitým cílem, kterého chce prostřednictvím služby dosáhnout. Obsah služby je proto přizpůsoben osobním cílům uživatele. Všichni zaměstnanci zařízení podporují uživatele při formulování a plnění jeho osobního plánu a tím dosažení svého cíle. Jednání o cílech uživatele by mělo předběžně probíhat již při jednání se zájemcem o službu a konkretizovat a realizovat v průběhu poskytování služby.
Při práci s uživateli se snažíme o maximální začlenění do rodiny, rozvoj a udržení kulturního, estetického a sociálního cítění, které se realizuje formou kroužků, exkurzí, vycházek, návštěv kulturních zařízení, kurzů tanečních, nabídkou vlastních akcí realizovaných v rámci Domova Srdíčko.
Uživatelům je poskytována zdravotní, rehabilitační a výchovně vzdělávací péče. Na základě stanovení osobního cíle klienta se uplatňuje individuální přístup a stanoví míra podpory, která je
uživateli potřebná. Je vypracován individuální plán, rovněž se využívá skupinová forma práce.
Umožňuje se pracovní seberealizace uživatelů v dílnách – dřevařské, textilní, keramické a košíkářské. Podporují se poznávací dovednosti uživatelů (rozumová výchova, věcné učení, opakování školních znalostí, apod.). Rozvíjení a udržování tělesné kondice, pohybových dovedností - skupinová TV, individuální LTV, plavání, kuželky, ozdravné pobyty, účast na speciálních olympiádách. Rehabilitační péče – cvičení na přístrojích, perličková koupel a jiné. Uživatelé jsou zapojováni do sebeobslužných činností týkajících se každodenního života, např. drobné nákupy, nácvik vaření, vyřizování na úřadech za pomoci jiné osoby, seznámení se s jednoduššími pracemi na zahradě.

Způsob vyřizování stížností uživatelů
Zájemci o službu, uživatelé i jejich zákonní zástupci si mohou na kvalitu a způsob poskytování sociální služby stěžovat kterémukoliv zaměstnanci zařízení, a ten je povinen postoupit stížnost vedoucímu. Stížnost může být podána ústně, písemně i anonymně přímo v Domově pro osoby se zdravotním postižením – Srdíčko.
Ústní stížnosti jsou zaznamenávány v knize stížností, písemné stížnosti jsou dodány k zápisu v knize stížností ve formě, v jaké byly podány. Všechny stížnosti jsou evidovány, projednány a o výsledku je stěžovatel vždy informován. Anonymní stížnosti jsou projednány a výsledek jednání je zveřejněn na viditelném místě /nástěnka ve vstupní hale/ a je evidován. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů od podání stížnosti.
Jestliže stěžovatel není spokojený s vyřízením stížnosti má možnost se odvolat k:

1/ Řediteli Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, Brno 636 00
- proti vyřízení stížnosti vedoucí zařízení
2/ Vedoucímu odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno 602 00
- proti vyřízení stížnosti ředitelem Centra sociálních služeb
3/ Veřejnému ochránci práv – ombudsmanovi, Údolní 39, Brno 602 00
- proti vyřízení stížnosti vedoucím odboru sociální péče Magistrátu města Brna

Stížnost je vždy chápána jako informace o poskytované sociální službě, o spokojenosti s poskytovanou službou, v žádném případě nesmí být důvodem pro ukončení služby nebo diskriminačního jednání ze strany poskytovatele. 

Ukončení poskytování služby
1) Uživatel může pobyt ukončit bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď uživatele činí jeden kalendářní měsíc.

2) Poskytovatel může uživateli pobyt ukončit, jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti a to zejména:
a) zamlčení výše příjmů nebo jeho změn
b) neuhrazení úhrady za poskytovanou službu
c) pokud uživatel zamlčel důležité údaje a skutečnosti podmiňující přijetí do zařízení  

3) Pobyt je možné ukončit vzájemnou dohodou stran.

Spoluúčast uživatele na službě
Uživatel si sám vyjádří své přání, zájmy a cíle, kterých chce dosáhnout. K uskutečnění stanoveného cíle využívá maximálně svého potenciálu, svých schopností a dovedností, vlastní samostatnosti a zájmu. Pracovníky je mu poskytnuta vhodná míra podpory pro dosažení cíle.
Finanční spoluúčast uživatele je sjednána ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby.
Služba je poskytována v pracovní dny od pondělí do pátku od 6,30 do 18,30 hodin. Služba je poskytována na základě písemné dohody uživatele s poskytovatelem. Úhrada za službu se stanoví dohodou mezi uživatelem a poskytovatelem dle vyhlášky č. 505/2006. 

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Sociální služba je poskytována v Brně na Šelepově ulici, ve dvoupodlažní podsklepené budově s dobrou dopravní dostupností (tramvaj č. 12, 13 od hlavního vlakového nádraží směr Královo Pole, zastávka Klusáčkova). Budova je umístěna v hlukově chráněném vnitrobloku a je obklopena zahradou. Vlastníkem budovy je Magistrát města Brna, správa budovy spadá pod Centrum sociálních služeb, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno. Celková výměra pozemku činí 3016 m2.
Budova je částečně bezbariérová, vybavena výtahem. V prvním patře se nacházejí dvě křídla pro lůžkovou část (zvlášť pro muže a ženy) s jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji. Dále je zde sociální zařízení, dvě společenské místnosti, kuchyňka pro uživatele, pracovna sester a kancelář sociální pracovnice. V přízemí jsou dvě šatny, společná jídelna, kuchyně, cvičná kuchyňka, dílny – textilní, dřevařská a keramická, školní třída a sociální zařízení. V přízemí je také umístěna kancelář vedoucí zařízení. V suterénu jsou umístěny šatny se sociálním zařízením pro zaměstnance, prádelna, rehabilitace s tělocvičnou a košíkářská dílna.

Provoz týdenního stacionáře je v pracovní dny od pondělí 6.30 do pátku 18.30 hodin.
Službu týdenního stacionáře v současné době využívá 8 uživatelů.

Personální obsazení

  • vedoucí organizační složky
  • sociální pracovník
  • účetní
  • fyzioterapeut
  • všeobecné sestry
  • vychovatelé
  • pracovníci v sociálních službách
  • dělnice prádelny

Domov pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko
Šelepova 2231/5, 602 00 Brno

Telefon: 549 240 496

E-mail: srdicko@cssbrno.cz

Dnes je Monday 5. 12. 2022, svátek má Jitka, počasí zatazeno 7 °C