Týdenní stacionář


Poslání

Posláním Týdenního stacionáře, který je v provozu v pracovní dny od pondělí do pátku, je poskytnout lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a s přidruženými vadami pobytové sociální služby. Poskytujeme službu tak, aby uživatel mohl i přes její užívání vést co nejsamostatnější život srovnatelný se životem svých vrstevníků s přihlédnutím k udržení dobrých vztahů s rodinou, příbuznými a přáteli. Podporujeme samostatnost, soběstačnost a prosazování vlastní vůle uživatelů na základě individuálních potřeb a možností, zájmů a zálib.

Cíl

 • Udržet v co největší možné míře schopnosti a dovednosti klientů v základních oblastech péče o vlastní osobu /osobní hygiena, oblékání, stravování, běžné úkony péče o vlastní osobu/
 • Naučit klienty zvládat dovednosti nezbytné pro praktický život
 • Podpořit a rozvíjet zájmy a koníčky klientů pomocí individuální a skupinové zájmové činnosti v oblasti kulturní a sportovní
 • Podpořit klienty při jejich seberealizaci a zdokonalování manuálních dovedností
 • Udržet vztahy klientů s rodinou a přáteli
 • Posílit sociální kompetence klientů /umění komunikace, znát svá práva, umět se orientovat v zařízení i mimo něj, využívat veřejných služeb, kontakt se společenským prostředím a jiné/

Okruh osob

Osoby se zdravotním postižením ve věku 16-64 let se sníženou soběstačností z důvodu lehkého a středního stupně mentálního postižení a s přidruženými vadami, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby.

Osoby, kterým nemůžeme službu poskytnout /negativní vymezení okruhu osob/

 • Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči specializovaného zdravotnického zařízení
 • Osoby s psychickým onemocněním znemožňujícím jejich soužití v kolektivu
 • Osoby, které mají infekční nebo parazitární onemocnění ohrožující provoz služby
 • Osoby závislé na alkoholu nebo jiných toxických látkách
 • Osoby s autismem
 • Osoby hluchoněmé

Zásady poskytované služby

 • Zásada důstojnosti
 • Zásada dodržování lidských práv
 • Zásada individuálního přístupu
 • Zásada integrace
 • Zásada kvality
 • Zásada svobodné volby
 • Zásada samostatnosti a aktivity
 • Zásada názornosti
 • Zásada rovnosti a partnerství
 • Zásada kritického hodnocení

Pracovníci Týdenního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko dodržují při své práci s uživateli zásady etického kodexu.

Vstup uživatele do služby 

Informace může veřejnost, uživatelé a jejich zákonní zástupci i budoucí zájemci o službu nalézt na informačním letáčku, internetových stránkách Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno www.css.brno.cz nebo se mohou informovat přímo na místě. Pokud projeví zájemce na základě získaných informací zájem o námi poskytovanou službu, domluví si se sociální pracovnicí nebo vedoucí zařízení informativní schůzku. Při této schůzce sdělí zájemce své potřeby a cíle a je mu umožněna prohlídka zařízení. Jestliže se zájemce rozhodne využít námi poskytovanou službu, podá si písemnou žádost o přijetí, a to přímo na zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko, Šelepova 2231/5, Brno 602 00, kde je jeho žádost zaevidována.

Vyplněnou žádost, doloženou potřebnými dokumenty, postoupí sociální pracovnice k posouzení posudkovému lékaři. V případě schválení proběhne jednání se zájemcem, na základě kterého je žádost buď zařazena do sociálního pořadníku, nebo je odmítnuta ze zákonných důvodů. V případě volné kapacity je na základě Komise CSS zájemce vyzván k nástupu do sociální služby a je s ním dohodnut termín ohledně uzavření Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče.

Zájemce o službu můžeme odmítnout z těchto důvodů:

 • a/ v případě, že zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 • b/ v případě naplnění kapacity zařízení
 • c/ v případě zdravotního stavu, který vylučuje poskytnutí takové sociální služby
 • d/ v případě, že osobě žádající o poskytování sociální služby byla vypovězena smlouva téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců

Metody práce s uživatelem a zapojení uživatele do služby

Týdenní stacionář Srdíčko nabízí uživatelům, rodinným příslušníkům i zájemcům o službu základní sociální poradenství a pomoc při řešení životních situací. Plánování služby je důležitou součástí poskytované služby, pomáhá zpřehlednit a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Každý uživatel žádá o službu s určitým cílem, kterého chce prostřednictvím služby dosáhnout. Obsah služby je proto přizpůsoben osobním cílům uživatele. Všichni zaměstnanci zařízení podporují uživatele při formulování a plnění jeho osobního plánu a tím dosažení svého cíle. Jednání o cílech uživatele probíhá již při jednání se zájemcem o službu a jejich konkretizace a realizace probíhá v průběhu poskytované služby. Při práci s uživateli se snažíme o maximální začlenění do společnosti, rozvoj a udržení kulturního, estetického a sociálního cítění, které se realizuje formou kroužků, exkurzí, vycházek, návštěv kulturních zařízení, nabídkou vlastních akcí realizovaných v rámci Týdenního stacionáře Srdíčko. Uživatelům umožňujeme seberealizaci při aktivizačních činnostech/aktivizaci s dřevem, textilem, keramikou, pedikem/, podporujeme jejich poznávací dovednosti, rozvíjení a udržování tělesné kondice a pohybových dovedností/ skupinová TV, individuální LTV, kuželky, ozdravné pobyty, účast na speciálních olympiádách, rehabilitační péče – cvičení na přístrojích, perličková koupel a jiné/. Uživatelé jsou také zapojeni do sebeobslužných činností, týkajících se každodenního života, např. drobné nákupy, nácvik vaření, vyřizování na úřadech za pomoci jiné osoby.

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Zájemci o službu, uživatelé i jejich zákonní zástupci či jiné fyzické osoby si mohou na kvalitu a způsob poskytování sociální služby stěžovat kterémukoliv zaměstnanci zařízení, a ten je povinen postoupit stížnost vedoucímu. Stížnost může být podána ústně, písemně i anonymně přímo v Domově pro osoby se zdravotním postižením – Srdíčko.

Ústní stížnosti jsou zaznamenány v knize stížností, písemné stížnosti jsou dány k zápisu  v knize stížností ve formě, v jaké byly podány. Všechny stížnosti jsou evidovány, projednávány a o výsledku je stěžovatel vždy písemně informován. Anonymní stížnosti jsou projednány a výsledek je zveřejněn na viditelném místě /nástěnka ve vstupní hale/ a je evidován.

Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů od podání stížnosti.

Stěžovatel může dále podat stížnost k:

 • 1/ Řediteli Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, Brno 636 00
 • 2/ Vedoucímu odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno 602 00
 • 3/ Veřejnému ochránci práv – ombudsmanovi, Údolní 39, Brno 602 00

Stížnost je vždy chápána jako informace o spokojenosti s poskytovanou službou a v žádném případě nesmí být důvodem pro ukončení služby nebo diskriminačního jednání ze strany poskytovatele.

Ukončení poskytování služby

1)Uživatel může Smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Uživatelem činí jeden měsíc.

2)Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

 • a) prodlení s úhradou za poskytnutí sociální služby delší než 30 dnů.
 • b) zamlčení skutečné výše PNP Uživatele nebo změny ve výši PNP v průběhu poskytování sociální služby.
 • c) zamlčení důležitých údajů a skutečností podmiňujících přijetí Uživatele do Týdenního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením, např. zdravotní údaje apod.
 • d) jestliže Uživatel využívá sociální službu dle této Smlouvy v rozsahu menším než 100 dnů za kalendářní rok, přičemž do tohoto počtu dnů využívání se nezahrnují dny, kdy je Uživateli poskytnutá péče ve zdravotnickém zařízení
 • e) jestliže Uživatel přestane splňovat podmínky stanovené pro cílovou skupinu Týdenního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením uvedené v čl. I. této Smlouvy (zejména při změně zdravotního stavu Uživatele apod.)
 • f) porušení čl. V. odst. 5 této Smlouvy
 • g) odmítnutí uzavření dodatku ke Smlouvě dle č. IV. odst. 4) a 5)

Výpovědní doba činí jeden měsíc.

3)Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit z důvodů hrubého porušení této Smlouvy a Domácího řádu Týdenního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením ze strany Uživatele, a to zejména v těchto případech:

 • a) jestliže je uživatel fyzicky agresivní vůči jinému uživateli nebo zaměstnancům zařízení či v případě agresivně verbálního vyhrožování fyzickým napadením či agresivním chováním
 • b) zatajení vážné infekční choroby Uživatele ohrožující provoz zařízení Poskytovatele, případně ostatní Uživatele sociální služby
 • c) kouření v prostorách zařízení mimo vyhrazené prostory

Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

4)Smlouvu je možné ukončit také vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

Spoluúčast uživatele na službě

Uživatel si sám vyjádří své přání, zájmy a cíle, kterých chce dosáhnout. K uskutečnění stanoveného cíle využívá maximálně svého potenciálu, svých schopností a dovedností, vlastní samostatnosti a zájmu. Pracovníky je mu poskytnuta vhodná míra podpory pro dosažení cíle. Při naplňování služby je vždy brán ohled na podněty a potřeby ze strany uživatele. Zařízení umožní uživateli formulovat osobní cíl a společně stanoví konkrétní podobu plnění, podmínky a rozsah služby. Uživatel se podílí na plánování, výběru aktivit dle nabídky zařízení. Má možnost změnit své osobní cíle a může si po dohodě zvolit kteréhokoliv pracovníka v přímé péči ke stanovení a dosažení osobního cíle. V případě, že uživatel nemůže nebo nedokáže formulovat osobní cíl, jednáme se zástupcem, který uživatele dobře zná ( rodič, zákonný zástupce, příbuzný). Služba je poskytována na základě písemné smlouvy uživatele s poskytovatelem. Úhrada za službu se stanoví smlouvou mezi uživatelem a poskytovatelem dle vyhlášky č. 505/2006 a aktuálního znění Vnitřní směrnice o úhradách v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Sociální služba je poskytována v Brně na Šelepově ulici, ve dvoupodlažní podsklepené budově s dobrou dopravní dostupností /tramvaj č. 12, od hlavního vlakového nádraží směr Královo Pole, zastávka Klusáčkova/. Budova je umístěna v hlukově chráněném vnitrobloku obklopena zahradou. Vlastníkem budovy je Magistrát města Brna, správa budovy spadá pod Centrum sociálních služeb, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno. Celková výměra pozemku činí 3016 m2. Budova je částečně bezbariérová, vybavena výtahem. V prvním patře se nacházejí dvě křídla pro lůžkovou část /zvlášť pro muže a ženy/ s jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji. Dále je zde sociální zařízení, společenské místnosti, kuchyňka pro uživatele, pracovna sester a kancelář vedoucí zařízení. V přízemí jsou dvě šatny, společná jídelna, kuchyně, cvičná kuchyňka, aktivizační místnosti – textilní, dřevařská a keramická, sociální zařízení. V přízemí je také umístěna kancelář sociální pracovnice a referentů majetkové správy. V suterénu jsou umístěny šatny se sociálním zařízením pro zaměstnance, prádelna, rehabilitace s tělocvičnou a aktivizační místnost pro práci s pedikem.

Sociální služba týdenního stacionáře je v pracovní dny od pondělí 6.30 do pátku 18.30 hodin.

V současné době je kapacita služby 8 uživatelů.

Personální obsazení

 • vedoucí organizační složky
 • sociální pracovník
 • pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče
 • pracovníci v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost
 • vychovatelé
 • všeobecné sestry
 • fyzioterapeut
 • referent majetkové správy
 • dělnice prádelny

Domov pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko
Šelepova 2231/5, 602 00 Brno

Telefon: 549 240 496

E-mail: srdicko@cssbrno.cz

Dnes je Wednesday 22. 03. 2023, svátek má Leona, počasí polojasno 19 °C