Domov pro osoby se zdravotním postižením Start

Poslání

Naším posláním je podpora a pomoc osobám, které se z důvodu duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci.  Tyto osoby podporujeme v utváření návyků potřebných pro lepší společenské a pracovní začlenění.

Cílem služby je uživatel:

a) který dokáže žít v prostředí podobajícímu se samostatnému bydlení,
b) který se díky seberealizaci dokáže aktivně zapojit do pracovní činnosti,
c) který dokáže udržet přirozené sociální vztahy a vazby,
d) který zná a umí uplatňovat svoje práva,
e) který v případě potřeby sám dokáže využít nabídky podpory dalších služeb.

Okruh osob

Službu poskytujeme plnoletým osobám se zdravotním postižením, které nejsou schopny žít ve svém přirozeném sociálním prostředí z důvodu chronického duševního onemocnění, psychotické nebo afektivní poruchy a rodina či dostupné terénní sociální služby nezvládají poskytnout odpovídající péči v domácím prostředí.

Službu nemůžeme poskytnout:

 • lidem s diagnostikovanou závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách,
 • lidem s diagnostikovaným agresivním chováním,
 • lidem s poruchami autistického spektra,
 • lidem, kteří potřebují specializovanou asistenci při komunikaci nebo tlumočníka,
 • lidem v akutní fázi onemocnění,
 • lidem s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence.

Dále službu nemůžeme poskytnout z důvodu:

 • naplnění kapacity služby,
 • zdravotního stavu žadatele, který vylučuje poskytnutí tohoto typu sociální služby,
 • pokud osobě žádající o poskytnutí sociální služby byla vypovězena smlouva téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců.

 Základní činnosti služby:

a)      základní sociální poradenství,

b)      poskytnutí ubytování,

c)      poskytnutí stravy,

d)     pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

e)      pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

f)       výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

g)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

h)      sociálně-terapeutické činnosti,

i)        pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 Kapacita, místní a časová dostupnost služby

 Kapacita zařízení je 15 uživatelů. Zařízení je umístěno v části Brno - Husovice, na ulici Nováčkova 38.

Domov se nachází ve středu města v lokalitě s dobrou dopravní dostupností. Z centra města se k nám lze dostat z Mendlova náměstí trolejbusem č. 26 nebo tramvají č. 4 z Hlavního nádraží. Po výstupu na zastávce Náměstí republiky je to asi 2 minuty chůze k našemu Domovu. Samotná budova Domova je viditelně označena cedulí s názvem zařízení.

 Zásady práce s uživatelem

 Profesionalita, odbornost poskytované služby

 Individuální přístup k uživatelům,

 Respektování svobodné vůle uživatele,

 Respektování práva na soukromí, zachování důstojnosti a diskrétnosti

 Respektování práva na přiměřené riziko

 Posílení vlastní vůle uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace

 Vytváření podmínek pro naplňování práv uživatelů a úcty k člověku

 Podpora samostatnosti a sociálního začleňování uživatele

Vstup uživatele do služby

Žádosti o přijetí do sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením přijímá sociální pracovník Domova START, v jeho nepřítomnosti vedoucí zařízení. Aby žádost mohla být zaevidována a následně posouzena, je nutné, aby obsahovala: vyplněný formulář Žádost o zahájení poskytování služby, vyplněný formulář Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce, případně další dokumenty – aktuální zprávu od psychiatra/psychologa (pokud ho zájemce navštěvuje), kopii soudního usnesení o ustanovení opatrovníka.

Zdravotní způsobilost zájemce je posuzována posudkovým lékařem CSS. Pokud lékař stanoví, že zájemce z hlediska zdravotního stavu splňuje okruh osob, kterým je služba poskytována, je tento vyzván k jednání se sociálním pracovníkem. V průběhu jednání je podrobně seznámen s informacemi o poslání, okruhu osob, jimž je služba poskytována, cílech a zásadách sociální služby. Sociální pracovnice také zjišťuje, co zájemce vede k využití sociální služby Domova START, jaká je jeho současná situace, jaká má od služby očekávání, jaká jsou jeho přání, potřeby a plány, které osobní cíle by mu mohla služba pomoci naplnit.

Sociální pracovnice pak sděluje zájemci, co může on od nabízené služby očekávat a stručně mu nastiňuje průběh procesu individuálního plánování. Zájemce se dále dozví podrobnosti ohledně chodu Domova START, ceník úhrad za poskytované služby a postup podání stížnosti v případě nespokojenosti s kvalitou poskytované služby.

Na základě získaných relevantních informací od zájemce pro sociální službu je jeho žádost buď zařazena do evidence schválených žádostí (ze zájemce se stává žadatel), nebo evidence odmítnutých žádostí dle § 91 odst. 3. V případě uvolnění místa v domově pro osoby se zdravotním postižením Domova START jsou sociální pracovnicí Domova START osloveni všichni žadatelé z evidence schválených žádostí. Pokud mají o volné místo zájem, sociální pracovnice zmapuje jejich aktuální nepříznivou situaci, přání a potřeby. V případě potřeby vykoná sociální pracovnice sociální šetření v místě pobytu žadatele (zdravotnické zařízení, jiný poskytovatel sociální služby). O výběru konkrétního žadatele na volné místo v domově pro osoby se zdravotním postižením poté rozhoduje komise CSS na základě aktuálních podkladů a v souladu s Pravidly pro jednání komise CSS. Z tohoto jednání je vypracován zápis a o výsledku rozhodnutí informuje žadatele sociální pracovnice.

 Metody práce s uživatelem

Služba je poskytována individuální i skupinovou formou, vždy však s přihlédnutím k možnostem a potřebám uživatele. Jednotlivé úkony a činnosti jsou přizpůsobovány osobním cílům v rámci individuálního plánu, který uživatel vede ve spolupráci s jím vybraným klíčovým pracovníkem. V domově pro osoby se zdravotním postižením START se uživatelům dále nabízejí i volnočasové a aktivizační činnosti, např: počítačový koutek, relaxační aktivity, společenské hry, účast na sportovních a pohybových aktivitách, vycházky po okolí.

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojováni do rozhodování o využití sociální služby

Spolurozhodování uživatele lze zaznamenat při vstupu uživatele do sociální služby, a to při uzavírání smlouvy, stanovování si osobních cílů v rámci individuálního plánování, stanovení rozsahu a průběhu sociální služby – tedy toho, co a jak bude uživatel ve službě využívat.  Dojednaný osobní cíl, rozsah a průběh sociální služby na počátku pobytu si uživatel v průběhu poskytování sociální služby dále přizpůsobuje aktuální přáním, zájmům a potřebám.

Uživateli je umožněno otevřeně projevovat své postoje, pocity, potřeby a přání v každodenních běžných situacích (výběr z nabídky výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, jídla, oblečení apod.) a tím vytvářet jedinečný ráz každého dne poskytované služby.

 Způsob vyřizování stížností uživatelů

Uživatelé, jejich opatrovníci, rodinní příslušníci, zaměstnanci a veřejnost si mohou na kvalitu a způsob poskytování sociální služby stěžovat vedoucímu zařízení, sociální pracovnici, pracovníkovi v přímé péči.

Stížnost řeší zpravidla vedoucí zařízení nebo jeho zástupce.

Stížnost může být podána ústně (osobně či telefonicky), nebo písemně. Stěžovatel může podat stížnost anonymně. Všechny stížnosti jsou evidovány, projednány a o výsledku je stěžovatel vždy informován.

Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů od podání stížnosti.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel dále právo obrátit se na:

1) Ředitele Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, Brno 636 00

2) Vedoucího odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno 602 00

3) Veřejného ochránce práv – ombudsmana, se sídlem na Údolní 39, Brno 602 00

 Stížnost je vždy chápána jako informace o spokojenosti s poskytovanou službou a v žádném případě nesmí být důvodem pro ukončení služby nebo diskriminačního jednání ze strany poskytovatele.

 Ukončení poskytování služby

1)          Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď uživatelem činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce, v němž byla tato výpověď doručena poskytovateli, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

 2)          Poskytovatel může smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

 - prodlení s úhradou za poskytnutí sociální služby delší než 30 dnů,

 - zamlčení skutečné výše PNP uživatele nebo změny ve výši PNP v průběhu poskytování sociální služby,

  - zamlčení důležitých údajů a skutečností podmiňujících přijetí uživatele do DOZP Start, např. zdravotní údaje apod.,

  - jestliže uživatel využívá sociální službu v rozsahu menším než 100 dnů za kalendářní rok, přičemž do tohoto počtu dnů využívání se nezahrnují dny, kdy je uživateli poskytnutá péče ve zdravotnickém zařízení;

  - jestliže uživatel přestane splňovat podmínky stanovené pro cílovou skupinu DOZP Start (zejména při změně zdravotního stavu uživatele apod.);

  - jestliže uživatel neinformoval poskytovatele o změnách týkajícího se jeho zdravotního stavu, zejména o skutečnostech týkajících se ohrožení života uživatele v průběhu poskytování sociální služby,

 - odmítnutí uzavření dodatku ke smlouvě týkajícího se změny výše úhrad dle směrnice CSS o úhradách.

Výpověď musí být podána písemně a výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato výpověď doručena uživateli.

3)          Poskytovatel může od smlouvy odstoupit z důvodů hrubého porušení smlouvy a vnitřních pravidel domova pro osoby se zdravotním postižením DOZP Start ze strany uživatele, a to zejména v těchto případech:

-  jestliže je uživatel fyzicky agresivní vůči jinému uživateli nebo zaměstnancům zařízení či v případě agresivně verbálního vyhrožování fyzickým napadením či agresivního chování pod vlivem návykové látky,

-  zatajení infekční choroby uživatele,

-  kouření v prostorách zařízení mimo vyhrazené prostory.

 Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

 4)          Smlouvu je možné ukončit také vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

 Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Budovu, ve které sídlí služba, představuje bezbariérově třípodlažní budova, s celkovým počtem 14 bytových jednotek a celkem 15 - ti lůžky. Bezbariérovost budovy je zajištěna výtahem, který umožňuje přepravu po veškerých prostorách zařízení i uživatelům na invalidním vozíku.

 U vstupních dveří do zařízení je pracovna pečovatelů, šatny personálu a úklidová místnost, dále se na přízemí nachází denní místnost pro klienty, prádelna a sesterna. V přízemí ještě najdete sociální zařízení pro zaměstnance a bezbariérové sociální zařízení pro klienty. Z denní místnosti je možno projít na terasu a následně zahradu, která je součástí objektu a je klientům k dispozici. V prvním patře se nachází kancelář sociální pracovnice a celkem 6 bytů. Na tomto podlaží se dále nachází úklidová místnost a sklad. V druhém patře se nachází kancelář vedoucího a celkem 6 bytů. Na tomto podlaží se dále nachází úklidová místnost a sklad. Ve třetím patře se nachází 2 byty z toho jeden dvoulůžkový. Na tomto podlaží se dále nachází ještě místnost pro vzduchotechniku.    

 Personální obsazení

 • vedoucí organizační složky
 • referent majetkové zprávy
 • sociální pracovník
 • pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče
 • pracovníci v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost 
 • všeobecné sestry
 • pradlena
 • údržbář

Domov pro osoby se zdravotmím postižením Start
Nováčkova 1669/38, 614 00 Brno

Telefon: 778 746 729

E-mail: start@cssbrno.cz

Dnes je Wednesday 22. 03. 2023, svátek má Leona, počasí polojasno 19 °C