Vnitřní oznamovací systém

INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM
Whistleblowing je ve vyspělých zemích považovaný za efektivní nástroj, jak odhalovat neetické či protiprávní jednání i uvnitř soukromé organizace. K této formě řešení nešvarů a problémů v rámci podnikání se hlásí i Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, kdy zároveň reaguje jak na Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), tak na zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).
Interní oznamovací systém pro oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis či předpis Evropské unie upravující určité oblasti [viz § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů], slouží pro oznamovatele, kterými může být pouze fyzická osoba, typicky zaměstnanec společnosti Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, protože Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ně nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Dále se může jednat o osoby pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dobrovolníky nebo stážisty nebo uchazeče o práci nebo jinou obdobnou činnost u Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace. Všechny výše uvedené osoby mohou být oznamovateli také v případě, že jejich vztah k Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci již zanikl (kupř. bývalí zaměstnanci).
Oznamovatelé se mohou v první řadě obrátit na tzv. příslušnou osobu (viz kontaktní údaje níže) nebo využít vnitřní oznamovací systém Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace (lze využít webový odesílací formulář – viz níže, nebo oznámení učinit písemnou formou – kontaktní údaje u tzv. příslušné osoby nebo ústní/osobní formou – ústní podání prosíme domluvit si na kontaktních údajích tzv. příslušné osoby).
Oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je preferovanou variantou, neboť případnou nápravu zjištěného protiprávního stavu může zajistit hned samo Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace.
Oznamovatelé mohou, bez ohledu na to, zda nejprve využijí vnitřní oznamovací systém Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace podat oznámení i Ministerstvu spravedlnosti ČR (více viz https://oznamovatel.justice.cz/ ) či orgánu veřejné moci příslušnému k přijímání oznámení podle jiných právních předpisů (v případě trestního oznámení jde o policejní orgán a státního zástupce, v případě oznámení přestupku jde o věcně a místně příslušný správní orgán), a to vnitrostátnímu i evropskému.
Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů a za tento přestupek lze uložit POKUTU do 50 000 Kč.
 
Příslušnou osobou v rámci interního oznamovacího systému Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace je:
Mgr. Lucie Stejskalová, nar. 20. června 1979, advokátka Advokátní kancelář Stejskalová & Blechová, s.r.o.
 
Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Centra sociálních služeb, příspěvková organizace může oznamovatel podat:
 • písemně pomocí online formuláře: formulář
 • písemně na emailovou schránku: vos@cssbrno.cz
 • písemně (listinnou poštou - v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "k rukám výhradně Mgr. Lucie Stejskalové, advokátky – OZNÁMENÍ – NEOTVÍRAT") na adresu: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Sejkorova 6, 636 00 Brno
 • telefonicky na telefonní lince: 513 034 903
  • provozní doba telefonní linky: pracovní dny 9 hod. – 15 hod. v pracovní dny
 • osobně u příslušné osoby (prosíme o dohodu s příslušnou osobou na termínu schůzky, nejlépe pod výše uvedeným telefonním spojením)
 
S Vámi poskytnutými informacemi bude nakládáno důvěrně a utajeně ‒ příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními, a tedy je i posuzovat. Anonymní oznámení nebudou Centrem sociálních služeb, příspěvková organizace  přijímána ani vyřizována. Anonymním oznamovatelům nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů.
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace  nepřijímá oznámení od osob, které pro ně nevykonávají závislou práci (vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu), dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž nebo nebyly uchazečem o práci nebo jinou obdobnou činnost u Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace.
 
Proces vyřízení oznámení
 • Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení, ledaže na tom oznamovatel netrvá.
 • Do 30 dnů musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání (lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů).
 • Příslušná osoba musí navrhnout povinnému subjektu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
 •  
Informace o zpracování osobních údajů v rámci agendy ochrany oznamovatelů najdete ZDE.
 

 
 
top