Kdo jsme

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Vznik Centra

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb, které sdružovalo všechny sociální služby zřizované Magistrátem města Brna. Po této transformaci poskytuje i nadále tyto služby, kromě domovů pro seniory, které se staly samostatnými příspěvkovými organizacemi.

Odborné pracoviště

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace města Brna, zastřešuje řadu odborných pracovišť poskytujících širokou škálu sociálních služeb, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé životní či sociální situace. Jestliže k takovéto situaci dojde, naše organizace si přeje, aby služby pro uživatele byly zajištěny na odborné úrovni, důstojně a v příjemném prostředí.

Naše poslání

Centrum poskytuje pomoc a podporu založenou na individuálním přístupu, hodnotách demokracie, lidských právech a sociální spravedlnosti osobám v nepříznivé sociální situaci ve městě Brně. Naše organizace zabezpečuje rozvoj materiálně technické základny zařízení služeb sociální péče, sociální prevence, odborného sociálního poradenství, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pečovatelskou službu a provoz dalších účelových zařízení Města Brna.

Naše cíle

Cílem Centra je pomáhat uživatelům žít aktivní a důstojný život v zařízeních organizace za podpory jejich soběstačnosti, poskytovat sociální služby ve vysoké kvalitě a na vysoce odborné úrovni v souladu s individuálními potřebami osob v nepříznivé sociální situaci a dosáhnout jejich sociálního začlenění s podporou umožnit jim využívat přirozených vazeb s okolím.

Mnoho registrovaných služeb

Centrum provozuje 23 sociálních služeb registrovaných dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a 3 služby poskytované dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb.a další služby, které s poskytovanými službami souvisí, navazují na ně nebo jsou určeny pro zlepšení kvality života obyvatel města.

Působnost Centra

Organizace má rozsáhlou působnost v rámci celého Brna, své činnosti provozuje v mnoha budovách, v nichž poskytuje odborné služby. V několika organizačních složkách je k dispozici více služeb, některé organizační složky provozují činnosti, navazující, popř. doplňující sociální služby nebo činnosti, které usnadňují život obyvatelům statutárního města Brna.

Financování


Sociální služby Azylový dům Křenová, Azylový dům v Domě sociální prevence a Domov pro matky s dětmi Společná cesta jsou od 1.1.2023 spolufinancovány v rámci projektu:

Podpora vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0000319 tento je spolufinancován z Evropského sociálního fondu plus a rozpočtu Jihomoravského kraje

Ostatní služby jsou financovány z rozpočtu Magistrátu města Brna a dotací státního rozpočtu a Jihomoravského kraje.
top