Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 
 
1. Oficiální název Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, je právním nástupcem rozpočtové organizace Městský ústav sociálních služeb, se sídlem Tábor 2298/22, 61600 Brno-Žabovřesky, která zanikla rozdělením ke dni 31.12.2000. Zřizovatelem Centra sociálních služeb je Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-střed.
 3. Organizační struktura

Organizační struktura ke stažení

 

 4. Kontaktní spojení

 

poštovní adresa: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Sejkorova 2723/6, 63600 Brno-Židenice

telefon: 541 421 911, 

http://www.css.brno.cz/kontakty

e-mail: info@cssbrno.cz

datová schránka: pu4khbz

adresa internetové stránky: http://www.css.brno.cz/

 doba provozu: Pondělí, úterý, čtvrtek 7.00 - 15,30h

                      Středa 7.00 - 17.00h

                      Pátek 7.00 - 14.00h

5. Případné platby lze poukázat 

číslo účtu: 3725621,  kód banky: 0100 - hlavní provozní účet organizace, příjem všech plateb od klientů služeb, které organizace poskytuje (mimo níže uvedené služby)

číslo účtu: 123-3884800217, kód banky 0100 - účet pro klienty Azylový dům DSP

číslo účtu: 123-4245170217, kód banky 0100 - účet pro klienty Azylový dům Křenová

číslo účtu: 123-4349640287, kód banky 0100 - účet pro klienty DOZP START a DOZP MOST

číslo účtu: 123-2953390297, kód banky 0100 - účet pro klienty Pečovatelské služby Brno Bystrc (PS, OS)

číslo účtu: 123-2953440207, kód banky 0100 - účet pro klienty Pečovatelské služby Brno Královo Pole (PS, OS, DS)

číslo účtu: 123-2953460267, kód banky 0100 - účet pro klienty Pečovatelské služby Brno Sever (PS, OS)

číslo účtu: 123-2953490247, kód banky 0100 - účet pro klienty Pečovatelské služby Brno Střed (PS)

číslo účtu: 123-2953510287, kód banky 0100 - účet pro klienty Pečovatelské služby Brno Žabovřesky (PS, OS, DS)

číslo účtu: 123-2953520207, kód banky 0100 - účet pro klienty Pečovatelské služby Brno Židenice (PS, OS)

číslo účtu: 115-5444610267, kód banky 0100 - účet pro klienty Housing First

číslo účtu: 115-3374110267, kód banky 0100 - účet pro klienty Rapid Re housing

číslo účtu: 115-8598160207, kód banky 0100 - účet pro projekt Komplexní podpora bydlení zřizovatele organizace - příjem sociálních dávek: doplatek na bydlení nebo příspěvku na bydlení u klientů projektu v sociální nouzi od Úřadu práce a jejich přeúčtování na základě příkazní smlouvy

číslo účtu: 115-4721030267, kód banky 0100 - účet pro platby klientů Systému tísňového volání

 6. IČ  70887039
 7. DIČ CZ70887039 
 8. Dokumenty

 

http://www.css.brno.cz/schvalene-rozpocty-a-strednedobe-plany

http://www.css.brno.cz/dokumenty

 9. Žádosti o informace

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace je povinným subjektem, který má dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnost poskytovat informace vztahující se k její působnosti.
Organizace poskytuje informace písemnou formou, nahlížení do strategických materiálů organizace je umožněno v době provozu na výše uvedené adrese.
Dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. 
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost o poskytnutí informace zasílejte:

1. písemně na adresu:

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Sejkorova 2723/6

636 00 Brno-Židenice

2. Prostřednictvím e-mailu info@cssbrno.cz

jako přílohu k e-mailu


Lhůty pro poskytnutí informace:


- písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti,
- v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více organizačními složkami, může být termín prodloužen o 10 dnů.

Odvolání:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. Nadřízeným orgánem pro organizaci je: Odbor sociálních věcí, vedoucí odboru, Koliště 19, 601 57 Brno.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

Organizace poskytuje v průběhu roku řadu informací neformálně bez omezení lhůtami zákona. Žádosti o informace takto neformálně vyřizované nejsou zahrnuty do evidence ve smyslu uvedeného zákona. Kromě informací, které poskytuje v souladu s platnou legislativou, poskytuje organizace veřejnosti informace i z vlastního podnětu – formou letáků, www-stránek apod.
 10. Příjem žádostí a další podání  

Návrh, stížnost, žádost, podnět lze písemně podat na adresu:
1. Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Sejkorova 2723/6
636 00 Brno-Židenice 
2. prostřednictvím emailu: info@cssbrno.cz jako přílohu k e-mailu
3. osobně na sekretariát sídla organizace v provozní době

Příjem žádostí a dalších podání a stanovený postup při jejich podávání a vyřizování (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím):

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti
• jméno,
• příjmení,
• datum narození,
• adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede
• název,
• identifikační číslo,
• adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

Neobsahuje-li žádost zákonem stanovené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána způsobem uvedeným výše, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Organizace posoudí obsah žádosti a věc odmítne nebo odloží v případě, že
• je žádost nesrozumitelná,
• není zřejmé, jaká informace je požadována,
• nebo je formulována příliš obecně,
vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu (tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli).

Nerozhodne-li dle výše uvedených možností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění a to buď odkazem na zveřejněný údaj, písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo formou paměťových médií. Lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace může organizace prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.

Mezi závažné důvody se řadí např. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti nebo konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může obecní úřad nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

V případě, že organizace žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a následně ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace neposkytne informace v případě, že se jedná o obchodní tajemství, utajovanou informaci, autorské právo, důvěrnosti majetkových poměrů. Pokud nebylo žádosti vyhověno z výše uvedených důvodů, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

Podle § 2 odst. 4 citovaného zákona „se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.

Organizace může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k interním předpisům organizace nebo v případě, že se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí organizace, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. Dále může organizace omezit poskytnutí informace, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž tuto povinnost zákon neukládá nebo pokud ji organizace zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího stanoveného období nebo pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.
  

 11.Opravné prostředky

 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: §16, §16a a §16b

§ 16

Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Neshledá-li nadřízený orgán důvody pro odmítnutí žádosti, zruší rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti nebo jeho část a řízení v tomto rozsahu zastaví. Současně rozhodnutím přikáže povinnému subjektu požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odvolání povinnému subjektu. Proti rozhodnutí nadřízeného orgánu podle věty první se nelze odvolat. Poskytnutí informace povinným subjektem lze exekučně vykonat.

(5) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, a neshledá-li důvody pro odmítnutí žádosti v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4 věty druhé s tím, že povinnému subjektu přikáže požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne zaplacení úhrady či odměny.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

§ 16b

Přezkumné řízení a ochrana proti nečinnosti

(1) Rozhodnutí nadřízeného orgánu lze přezkoumat v přezkumném řízení, pro jehož vedení podle zvláštního právního předpisu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

(2) Dospěje-li správní orgán při přezkumu k závěru, že informace byly odepřeny nezákonně, a dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4.

(3) K opatřením proti nečinnosti nadřízeného orgánu podle zvláštního právního předpisu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

 12. Formuláře  Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999sb. v platné znění musí splňovat náležitosti dle bodu 10. Příjem žádostí a další podání
 13. Popisy postupů  nejsou vydány
 14. Předpisy

 

Nejdůležitější používané předpisy: 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se provádí zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nařízení (EU) 2016/679

 

Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů jsou přístupné elektronicky na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ Případně na webových stránkách veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

 

 15. Úhrady za poskytování informací http://www.css.brno.cz/data/files/263-sazebn%C3%ADk%20za%20poskytovan%C3%A9%20informace%20dle%20106_1999sb.pdf
 16. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv: nejsou

Výhradní licence: Organizace nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence

Smlouvy organizace zveřejňuje v centrálním registru, které spravuje Mimisterstvo vnitra:

https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani

 17. Výroční zpráva (dle zák. č. 106/1999Sb.)  http://www.css.brno.cz/vyrocni-zpravy1AA
 
1. Oficiální název Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, je právním nástupcem rozpočtové organizace Městský ústav sociálních služeb, se sídlem Tábor 2298/22, 61600 Brno-Žabovřesky, která zanikla rozdělením ke dni 31.12.2000. Zřizovatelem Centra sociálních služeb je Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-střed.
 3. Organizační struktura

https://www.css.brno.cz/data/files/933-2022_Org_STRUKTURA%201_22.pdf

 

 4. Kontaktní spojení

 

poštovní adresa: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Sejkorova 2723/6, 63600 Brno-Židenice

telefon: 541 421 911, 

fax: - - 

http://www.css.brno.cz/kontakty

e-mail: info@cssbrno.cz

datová schránka: pu4khbz

adresa internetové stránky: http://www.css.brno.cz/

 doba provozu: Pondělí, úterý, čtvrtek 7.00 - 15,30h

                      Středa 7.00 - 17.00h

                      Pátek 7.00 - 14.00h

5. Případné platby lze poukázat 

číslo účtu: 3725621,  kód banky: 0100 - hlavní provozní účet organizace, příjem všech plateb od klientů služeb, které organizace poskytuje (mimo níže uvedené služby)

číslo účtu: 123-3884800217, kód banky 0100 - účet pro klienty Azylový dům DSP

číslo účtu: 123-4245170217, kód banky 0100 - účet pro klienty Azylový dům Křenová

číslo účtu: 123-4349640287, kód banky 0100 - účet pro klienty DOZP START a DOZP MOST

číslo účtu: 123-2953390297, kód banky 0100 - účet pro klienty Pečovatelské služby Brno Bystrc (PS, OS)

číslo účtu: 123-2953440207, kód banky 0100 - účet pro klienty Pečovatelské služby Brno Královo Pole (PS, OS, DS)

číslo účtu: 123-2953460267, kód banky 0100 - účet pro klienty Pečovatelské služby Brno Sever (PS, OS)

číslo účtu: 123-2953490247, kód banky 0100 - účet pro klienty Pečovatelské služby Brno Střed (PS)

číslo účtu: 123-2953510287, kód banky 0100 - účet pro klienty Pečovatelské služby Brno Žabovřesky (PS, OS, DS)

číslo účtu: 123-2953520207, kód banky 0100 - účet pro klienty Pečovatelské služby Brno Židenice (PS, OS)

číslo účtu: 115-5444610267, kód banky 0100 - účet pro klienty Housing First

číslo účtu: 115-3374110267, kód banky 0100 - účet pro klienty Rapid Re housing

číslo účtu: 115-8598160207, kód banky 0100 - účet pro projekt Komplexní podpora bydlení zřizovatele organizace - příjem sociálních dávek: doplatek na bydlení nebo příspěvku na bydlení u klientů projektu v sociální nouzi od Úřadu práce a jejich přeúčtování na základě příkazní smlouvy

číslo účtu: 115-4721030267, kód banky 0100 - účet pro platby klientů Systému tísňového volání

 6. IČ  70887039
 7. DIČ CZ70887039 
 8. Dokumenty

 

http://www.css.brno.cz/schvalene-rozpocty-a-strednedobe-plany

http://www.css.brno.cz/dokumenty

 9. Žádosti o informace

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace je povinným subjektem, který má dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnost poskytovat informace vztahující se k její působnosti.
Organizace poskytuje informace písemnou formou, nahlížení do strategických materiálů organizace je umožněno v době provozu na výše uvedené adrese.
Dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. 
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost o poskytnutí informace zasílejte:

1. písemně na adresu:

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Sejkorova 2723/6

636 00 Brno-Židenice

2. Prostřednictvím e-mailu info@cssbrno.cz

jako přílohu k e-mailu


Lhůty pro poskytnutí informace:


- písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti,
- v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více organizačními složkami, může být termín prodloužen o 10 dnů.

Odvolání:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. Nadřízeným orgánem pro organizaci je: Odbor sociálních věcí, vedoucí odboru, Koliště 19, 601 57 Brno.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

Organizace poskytuje v průběhu roku řadu informací neformálně bez omezení lhůtami zákona. Žádosti o informace takto neformálně vyřizované nejsou zahrnuty do evidence ve smyslu uvedeného zákona. Kromě informací, které poskytuje v souladu s platnou legislativou, poskytuje organizace veřejnosti informace i z vlastního podnětu – formou letáků, www-stránek apod.
 10. Příjem žádostí a další podání  

Návrh, stížnost, žádost, podnět lze písemně podat na adresu:
1. Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Sejkorova 2723/6
636 00 Brno-Židenice 
2. prostřednictvím emailu: info@cssbrno.cz jako přílohu k e-mailu
3. osobně na sekretariát sídla organizace v provozní době

Příjem žádostí a dalších podání a stanovený postup při jejich podávání a vyřizování (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím):

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti
• jméno,
• příjmení,
• datum narození,
• adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede
• název,
• identifikační číslo,
• adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

Neobsahuje-li žádost zákonem stanovené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána způsobem uvedeným výše, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Organizace posoudí obsah žádosti a věc odmítne nebo odloží v případě, že
• je žádost nesrozumitelná,
• není zřejmé, jaká informace je požadována,
• nebo je formulována příliš obecně,
vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu (tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli).

Nerozhodne-li dle výše uvedených možností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění a to buď odkazem na zveřejněný údaj, písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo formou paměťových médií. Lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace může organizace prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.

Mezi závažné důvody se řadí např. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti nebo konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může obecní úřad nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

V případě, že organizace žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a následně ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace neposkytne informace v případě, že se jedná o obchodní tajemství, utajovanou informaci, autorské právo, důvěrnosti majetkových poměrů. Pokud nebylo žádosti vyhověno z výše uvedených důvodů, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

Podle § 2 odst. 4 citovaného zákona „se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.

Organizace může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k interním předpisům organizace nebo v případě, že se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí organizace, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. Dále může organizace omezit poskytnutí informace, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž tuto povinnost zákon neukládá nebo pokud ji organizace zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího stanoveného období nebo pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.
  

 11.Opravné prostředky

 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: §16, §16a a §16b

§ 16

Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Neshledá-li nadřízený orgán důvody pro odmítnutí žádosti, zruší rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti nebo jeho část a řízení v tomto rozsahu zastaví. Současně rozhodnutím přikáže povinnému subjektu požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odvolání povinnému subjektu. Proti rozhodnutí nadřízeného orgánu podle věty první se nelze odvolat. Poskytnutí informace povinným subjektem lze exekučně vykonat.

(5) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, a neshledá-li důvody pro odmítnutí žádosti v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4 věty druhé s tím, že povinnému subjektu přikáže požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne zaplacení úhrady či odměny.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

§ 16b

Přezkumné řízení a ochrana proti nečinnosti

(1) Rozhodnutí nadřízeného orgánu lze přezkoumat v přezkumném řízení, pro jehož vedení podle zvláštního právního předpisu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

(2) Dospěje-li správní orgán při přezkumu k závěru, že informace byly odepřeny nezákonně, a dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4.

(3) K opatřením proti nečinnosti nadřízeného orgánu podle zvláštního právního předpisu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

 12. Formuláře  Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999sb. v platné znění musí splňovat náležitosti dle bodu 10. Příjem žádostí a další podání
 13. Popisy postupů  nejsou vydány
 14. Předpisy

 

Nejdůležitější používané předpisy: 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se provádí zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nařízení (EU) 2016/679

 

Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů jsou přístupné elektronicky na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ Případně na webových stránkách veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

 

 15. Úhrady za poskytování informací http://www.css.brno.cz/data/files/263-sazebn%C3%ADk%20za%20poskytovan%C3%A9%20informace%20dle%20106_1999sb.pdf
 16. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv: nejsou

Výhradní licence: Organizace nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence

Smlouvy organizace zveřejňuje v centrálním registru, které spravuje Mimisterstvo vnitra:

https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani

 17. Výroční zpráva (dle zák. č. 106/1999Sb.)  http://www.css.brno.cz/vyrocni-zpravy1AA
top