Poslání služby

Krizové centrum je zařízení pro děti a dospívající, kteří potřebují okamžitou pomoc. Poskytuje ochranu a pomoc dítěti a dospívajícímu, který se ocitl bez jakékoliv péče či bez péče přiměřené jeho věku nebo je-li jeho život či příznivý vývoj vážně ohrožen. Dále pak, jde-li o dítě nebo dospívajícího tělesně nebo duševně týraného, zneužívaného a ocitnutého v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Takovému dítěti či dospívajícímu je poskytnuta ochrana a pomoc, která spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, zajištění zdravotní péče (zdravotním zařízením) a v psychologické a jiné nutné péči. 

Cílová skupina

Fyzicky nebo psychicky týrané děti a dospívající. Zařízení je určeno dětem a dospívajícím od 0 do 18 let., které potřebují okamžitou pomoc. 

Hlavní náplň služby

Krizové centrum zahrnuje ambulantní a lůžkovou část

Ambulantní část

Nabízíme  krizovou intervenci v akutních situacích i poradenskou pomoc dětem a rodinám při řešení dlouhodobějších problémů. Poskytujeme psychologickou diagnostiku, terapii i prevenci dítěte postiženého nebo ohroženého jakoukoliv formou deprivace, zanedbávání, týrání či zneužívání.

Samozřejmou součástí terapie je navázání úzké spolupráce s rodinou takto postiženého dítěte. Po domluvě s ní je stanoven optimální postup řešení problému - např. je dohodnuta frekvence a délka dalších konzultací s psychologem.
 

Lůžková část

Děti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou umístěny po dobu, která je nezbytně nutná do vyřešení krizové situace. Příjemná atmosféra a „rodinný" přístup vychovatelek umožňují dítěti rychlou adaptaci na pobyt v zařízení. Je dbáno na to, aby dítě mohlo nadále navštěvovat školu, do které je přihlášené. V rámci komplexní péče zajišťujeme také pomoc dítěti při přípravě do školy, doprovod k lékaři, do zájmových kroužků apod.
top