Poslání služby

Posláním Manželských a rodinných poraden Brno je poskytovat odbornou pomoc a poradenství lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci s negativním dopadem na partnerské, rodinné a mezilidské vztahy. Poradna se zaměřuje na posílení a podporu kvality těchto vztahů.

Naše cíle

Cílem MRP je podpora člověka, který se ocitl v obtížné sociální situaci tak, aby mohl využívat všech zdrojů ve společnosti dostupných k  prospěchu své vlastní osoby i společnosti samotné. Konečným cílem služeb MRP je posílit člověka natolik, aby služby MRP přestal potřebovat anebo je potřeboval jen v nezbytně nutném rozsahu.
 • Klient s posíleným psychickým stavem a vnitřně vyrovnaný.
 • Stabilizovaný manželský a partnerský život, nebo v případě rozchodu restrukturalizovaný rodinný život z psychologického a sociálně-právního hlediska.
 • Posílené a stabilizované rodinné vztahy v celé mezigenerační šíři.
 • Klient, pár, rodina, či jiné společenství dostatečně kompetentní k řešení sociálních problémů vlastními silami, a to v kontextu širší sociální situace.

Okruh osob

Služba je určena osobám starším 18 let, jednotlivcům nebo párům, dále rodině s dítětem nebo dětmi, kteří jsou v nepříznivé životní situaci, vnímají své partnerské či rodinné vztahy jako neuspokojivé a aktuálně nejsou schopni si sami pomoci. 

Zásady poskytované služby

 • Zachování lidské důstojnosti
 • Respektování svobodné volby klienta
 • Individuální přístup ke klientovi
 • Podpora samostatnosti v řešení problémové situace
 • Odborný přístup pracovníků
 • Dodržování lidských práv
 • Sociální začleňování

Informace o službě

Prostředí a zabezpečení sociální služby

top