Vstup uživatele do služby

01

Získání informací

O stacionáři se mohou zájemci o službu dozvědět na webových stránkách Centra sociálních služeb, p. o. www.css.brno.cz, na portálu www.socialnipece.brno.cz a z informačních letáčků a brožur rozmístěných po různých institucích a zdravotnických zařízení v Brně, popřípadě jeho nedalekém okolí. Informace může zájemce o sociální službu rovněž získat na Dnech otevřených dveří pořádaných Gaudiem, popřípadě v médiích či tisku.
02

První telefonát a návštěva

Zájemce o službu (popř. jeho zákonný zástupce či opatrovník) kontaktuje sociálního pracovníka, případě jeho nepřítomnosti ho zastupuje vedoucí či zástupce vedoucího služby. Zájemci je nabídnuta osobní schůzka a prohlídka stacionáře. Při té je následně seznámen s posláním, cíli, s okruhem osob, kterým je služba poskytována, s nabídkou aktivizačních činností, které se prostřednictvím služby realizují. Získá informace o právech a povinnostech uživatelů a o výši a způsobech úhrady za poskytnutí služby.
03

Vyplnění žádosti

Při jednání se zájemcem se zjišťují jeho přání, potřeby a představy o nabízené službě. Jestliže dojde k dohodě a zájemce má o poskytovanou službu zájem, je mu předána k vyplnění žádost o zahájení poskytování služby. Vyplněnou žádost včetně příloh odevzdá zájemce pověřenému pracovníkovi, který dále žádost předává na posouzení posudkovému lékaři Centra sociálních služeb, p. o. a dále k projednání sociální komisi, která rozhoduje o přijetí či odmítnutí žádosti.
04

Zařazení do evidence žadatelů

V případě kladného vyřízení žádosti je tato zařazena do evidence žadatelů. Pokud má služba volnou kapacitu, je zájemce kontaktován sociálním pracovníkem Centra sociálních služeb, p. o. a smluven termín k projednání smlouvy.  Služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem. Ve smlouvě je stanovena mimo jiné i úhrada za službu dle vyhlášky č. 505/2006 a aktuálního znění Vnitřní směrnice o úhradách v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
09. 04. 2023 Žádost o zahájení poskytování sociální služby v DOZP Gaudium 2023 .doc 177 kB Stáhnout
09. 04. 2023 Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu zájemce o sociální službu .doc 36 kB Stáhnout
09. 04. 2023 Úhrada za poskytování sociálních služeb - DS Gaudium .docx 17 kB Stáhnout
09. 05. 2023 Úhrada za poskytování sociálních služeb - DOZP Gaudium .docx 14 kB Stáhnout

Podávání stížností a ukončení poskytování služby

top