Postup podání žádosti

01

Získání informací

Zájemci o přijetí do Denního stacionáře Domino mohou získat informace o službě na internetových stránkách Centra sociálních služeb, v informačním letáku Denního stacionáře Domino, který je rozesílán do zdravotnických zařízení, škol, místních úřadů a jiných veřejných institucí. Zájemce se může o sociální službě dozvědět rovněž na dnech otevřených dveří, besídkách pořádaných pro uživatele, rodinné příslušníky a blízkou veřejnost nebo na veřejných akcích, kterých se denní stacionář účastní. Informace může veřejnost získávat také z jiných zdrojů jako např. komunitní plánování, média, tisk atp. Prvotní informace může zájemce o sociální službu získat i telefonickým či osobním kontaktem s pracovníkem Denního stacionáře Domino, popřípadě se sociálními pracovníky Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace.
02

První telefonát

V případě kontaktování Denního stacionáře Domino sociální pracovnice zařízení zjišťuje, zda zájemce o umístění odpovídá okruhu osob, kterým může být služba poskytována. Zájemci je doporučena návštěva služby, při které proběhne prohlídka stacionáře. Zájemci je nabídnuta žádost k vyplnění a sociální pracovnice mu předává informace nezbytné pro posouzení možnosti zařazení žádosti do evidence. Zároveň se ujistí, že zájemce (či zákonný zástupce, opatrovník) všemu porozuměl, a že mu typ a rozsah poskytovaných služeb vyhovuje. Po přijetí vyplněné žádosti se ze zájemce o službu stává žadatel.
03

Lékařská zpráva

Nedílnou součástí posuzování žádosti je vyjádření ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele. Na základě lékařských zpráv poté posudkový lékař posuzuje, zda diagnóza a zdravotní stav žadatele odpovídá okruhu osob Denního stacionáře Domino.
04

Evidence schválených žadatelů

Žadatelé, kteří mají zájem o službu, splňují podmínky pro přijetí, a kteří nemohli být uspokojeni z kapacitních důvodů, jsou zařazeni do evidence schválených žadatelů. O zařazení či vyřazení z evidence je žadatel vždy písemně informován. V případě uvolnění místa ve stacionáři se sejde sociální komise CSS, která vyhodnotí informace získané z jednání se žadatelem a dle stanovených kritérií hodnotí (bodují) jednotlivé žádosti dle akutní potřebnosti služby. Žadatel, který obdržel nejvíce bodů, je sociální pracovnicí vyzván k jednání o smlouvě o poskytnutí služby.
05

Uzavření smlouvy

Služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem. Ve smlouvě je stanovena mimo jiné i úhrada za službu dle vyhlášky č. 505/2006 a aktuálního znění Vnitřní směrnice o úhradách v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
30. 09. 2022 Žádost o přijetí .doc 188 kB Stáhnout
30. 09. 2022 Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu zájemce o sociální službu .doc 36 kB Stáhnout
09. 05. 2023 Úhrady za poskytování sociálních služeb - DS Domino .docx 17 kB Stáhnout

Podávání stížností a ukončení poskytování služby

top