Poslání služby

Posláním denního stacionáře Domino je všestranný rozvoj uživatelů, a to s ohledem na jejich individuální schopnosti a možnosti. Služba usiluje o co nejvyšší míru samostatnosti uživatelů, o smysluplné využití volného času, podporuje a rozvíjí jejich zájmy, praktické dovednosti a pomáhá jim lépe se začlenit do společnosti.

Naše cíle

Cílem služby je s ohledem na individuální potenciál uživatele:
 
 • rozvoj rozumových, manuálních a pohybových dovedností pro běžný život,
 • začlenění a kontakt uživatele s vrstevníky a s přirozeným sociálním prostředím,
 • zachování a rozvoj samostatnosti a soběstačnosti uživatele,
 • seberealizace uživatelů, rozvoj kompetencí a uplatnění vlastní vůle.

Okruh osob

Osoby se zdravotním postižením ve věku 16-64 let, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti vlivem lehkého, středně těžkého či těžkého stupně mentálního postižení, s vícenásobným tělesným postižením (částečně mobilní, s dopomocí druhé osoby nebo kompenzačních pomůcek), či s přidruženými vadami, záchvatovým onemocněním (epilepsie) nebo s poruchou autistického spektra (pervazivní vývojová vada).

Zásady poskytované služby

 • Zachování lidské důstojnosti
 • Respektování svobodné volby klienta
 • Individuální přístup ke klientovi
 • Podpora samostatnosti v řešení problémové situace
 • Odborný přístup pracovníků
 • Dodržování lidských práv
 • Sociální začleňování

Kapacita, místní a časová dostupnost služby

Denní stacionář Domino má kapacitu 20 uživatelů. Provozní doba služby je v pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin.

Poskytnutí stravování

Uživatelům poskytujeme stravování, které je zajištěno vlastní kuchyní. Kvalitní strava je připravována pod vedením nutričního terapeuta, který dohlíží na dodržování zásad zdravé výživy. 

Informace o službě

Prostředí a zabezpečení sociální služby

Jak to u nás vypadá

top