Podávání podnětů a stížností

Jak podat podnět/stížnost

 
Právo podat stížnost má každý uživatel, kterému je poskytována služba. Stěžovat si také může rodinný příslušník nebo jiná osoba. Stěžovatel má možnost si zvolit zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat (např. příbuzný, přítel, občanská poradna apod.).
Stížnost může být podána jakýmkoli způsobem, ústně, písemně, elektronicky, anonymně. K přijímání stížností (i anonymních) slouží schránka, která je označena „Schránka důvěry“ a je umístěna v budově pečovatelské služby. Stížnost je možné vhodit i do poštovní schránky umístěné na budově PS.
Oprávněnými osobami přijmout stížnost jsou pracovníci organizace. Odpovědný za vyřízení stížnosti je vedoucí organizační složky. Je nepřípustné, aby byl pověřen řešením stížnosti člověk, proti kterému stížnost směřuje, nebo pracovník jemu podřízený.

 
Vyřízení stížnosti

Vedoucí pracovník určí pracovníka k prošetření stížnosti. Stížnosti jsou vyřizovány diskrétně, abyste Vy jako stěžovatel nebyl ohrožen. Stížnost musí být prošetřena v celém rozsahu. Stížnost je vyřízena přiměřenou odpovědí na všechny její části, včetně informace o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad.
O výsledku vyřízení stížnosti musí být stěžovatel písemně vyrozuměn do 30 kalendářních dnů ode dne podání stížnosti. V případě anonymní stížnosti je tato skutečnost zveřejněna prostřednictvím nástěnek na pracovišti sociální služby a na webových stránkách služby po dobu 3 týdnů. Lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů v případě, že stížnost je zvlášť komplikovaná a pro její vyřízení si organizace musí opatřit další podklady. O prodloužení lhůty Vás budeme písemně informovat.


 

Pokud nejste spokojení s vyřízením Vaší stížnosti, můžete se obrátit na:

 

1. Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Vedoucí koordinátor pečovatelské služby
Sejkorova 2723/6
636 00 Brno
Tel.: 541 421 914
 

2. Magistrát města Brna vedoucí odboru sociální péče
Koliště 19
602 00 Brno
tel.: 542 173 722

3. Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor sociálních věcí
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno
tel.: 541 651 111

4. Ochránce lidských práv
Údolní 39
602 00 Brno
tel.: 542 542 888

5. Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
128 01 Praha 2
tel.: 221 921 111
 
top