Vstup uživatele do služby

01

Informace o službě

Zájemce se o naší službě může dozvědět prostřednictvím:
  • sociálního pracovníka Centra sociálních služeb
  • sociálního pracovníka jednotlivých zařízení odlehčovací služby
  • webových stránek Centra sociálních služeb: http://www.css.brno.cz/
  • adresáře organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně vydaného OSP MMB
  • registru poskytovatelů sociálních služeb
  • informačních letáků, které jsou k dispozici v čekárnách praktických lékařů, v nemocnicích, v LDN aj.
02

Prvotní kontakt

Prvotní kontakt poskytovatele se zájemcem bývá zpravidla telefonický či prostřednictvím e-mailu, při kterém poskytovatel podá zájemci základní informace o službě, na základě kterých se potencionální uživatel může rozhodnout pro využívání/nevyužívání sociální služby.
03

Návštěva v zařízení

Projeví-li zájemce zájem o pobytovou odlehčovací službu, je se sociální pracovnicí smluven termín návštěvy v zařízení. Při této návštěvě seznámí sociální pracovnice zájemce s odlehčovací službou, s podmínkami pro přijetí, s prostředím celého zařízení a s dalšími informacemi.
04

Žádost o přijetí a lékařský posudek

V případě zájmu o sociální službu je zájemci (zákonnému zástupci či opatrovníkovi) předána Žádost o přijetí, případně si ji může vyhledat na webových stránkách www.css.brno.cz. Žádost je v případě zájmu se zájemcem pro lepší porozumění prokonzultována. K žádosti zájemce doloží posudek vyhotovený praktickým lékařem. Kompletní žádost může zájemce donést osobně nebo poslat poštou na sídlo Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace nebo přímo do konkrétního zařízení.
05

Průběh jednání

V případě volného místa pro přijetí do sociální služby proběhne se žadatelem jednání, na kterém jsou zjišťovány jeho konkrétní očekávání, požadavky, osobní cíle a nepříznivá sociální situace. Pokud má žadatel zájem službu využít, jsou mu poskytnuty všechny potřebné informace (způsoby platby, výše úhrady apod.), je seznámen s právy a povinnostmi, s vnitřními pravidly a s domácím a provozním řádem pobytové odlehčovací služby. 
06

Podpis smlouvy

Společně s žadatelem a klíčovým pracovníkem je domluven rozsah a četnost úkonů, stanoven osobní cíl a vypracován individuální plán. Poté je s žadatelem (zákonným zástupcem, opatrovníkem) sepsána a podepsána Smlouva o poskytnutí pobytové odlehčovací služby. Žadatelé o pobytovou odlehčovací službu podávají písemnou Žádost o přijetí pouze před uzavřením první smlouvy, o další termíny odlehčovací služby žádají žadatelé telefonicky či osobně. ​Jednání se žadatelem probíhá při každém nástupu. Uživatel svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že se seznámil s vnitřními pravidly, s domácím a provozním řádem a že souhlasí s cenami za poskytované služby. Ceník je přikládán ke smlouvě o poskytované službě.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
02. 05. 2023 Posudek o zdravotním stavu .pdf 126 kB Stáhnout
10. 05. 2023 Žádost o zavedení odlehčovací služby .pdf 128 kB Stáhnout
10. 05. 2023 Úhrada za poskytování sociálních služeb - Respit .pdf 78 kB Stáhnout

Podávání stížností a ukončení poskytování služby

top