Vstup uživatele do služby

01

Získání informací

Zájemci o přijetí do Domova Tereza získávají informace na webových stránkách Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, www.css.brno.cz, v adresáři organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně vydaného OSP MMB, v informačním letáku Domova Tereza, který je rozesílán do zdravotnických zařízení, škol, místních úřadů a jiných veřejných institucí. Informace může veřejnost získávat také z jiných zdrojů jako např. komunitní plánování, média, dny otevřených dveří, tisk, vydané publikace a seznamy týkající se sociálních služeb v městě Brně, atd.

Prvotní informace může zájemce o sociální službu získat i telefonickým či osobním kontaktem s pracovníkem Domova Tereza, popřípadě se sociálními pracovníky Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace.

V případě, že zájemce kontaktuje Domov Tereza, sociální pracovnice mu předá informace o službě. V případě, že zájemce požádá o žádost, je mu nabídnuta k vyplnění. Tuto žádost s ním sociální pracovnice prokonzultuje a ujistí se, že všemu porozuměl a že mu typ a rozsah poskytovaných služeb vyhovuje.

02

Žádost a vyjádření lékaře

V případě, že zájemce kontaktuje Domov Tereza, sociální pracovnice mu předá informace o službě. V případě, že zájemce požádá o žádost, je mu nabídnuta k vyplnění. Tuto žádost s ním sociální pracovnice prokonzultuje a ujistí se, že všemu porozuměl a že mu typ a rozsah poskytovaných služeb vyhovuje.

Nedílnou součástí žádosti je také vyjádření ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu zájemce. Na základě kopií lékařských zpráv poté posudkový lékař posuzuje, zda diagnóza a zdravotní stav zájemce odpovídá cílové skupině Domova Tereza. Při nedostatku informací si může vyžádat další lékařské zprávy pro doplnění nezbytných údajů. Po přijetí žádosti a jejím schválení lékařem se ze zájemce o službu stává žadatel.

03

Přijetí do služby

Žadatelé, kteří mají zájem o službu, splňují podmínky pro přijetí, a kteří nemohli být uspokojeni z kapacitních důvodů, jsou zařazeni do evidence schválených žadatelů. O zařazení či vyřazení z evidence je žadatel vždy písemně informován.

V případě uvolnění místa v domově jsou sociální pracovnicí zkontaktováni všichni žadatelé z evidence schválených žadatelů. Ti, kteří projeví o volné místo zájem, jsou pozváni k jednání se žadatelem. Žadatel v průběhu jednání vyjádří svůj názor, očekávání a osobní cíle, osobní cíle jsou v souladu s jeho vůlí.

Po ukončení těchto jednání se sejde sociální komise CSS, která vyhodnotí informace získané z jednání se žadatelem a dle stanovených kritérií ohodnotí body jednotlivé žádosti. Žadatel, který obdržel nejvíce bodů, je sociální pracovnicí vyzván k jednání o uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
16. 04. 2023 Žádost o zahájení poskytování sociální služby DOZP .doc 191 kB Stáhnout
16. 04. 2023 Žádost o přijetí - Odlehčovací služba .doc 184 kB Stáhnout
16. 04. 2023 Lékařský posudek o zdravotním stavu zájemce o sociální službu v DOZP TEREZA .zip 63 kB Stáhnout
09. 05. 2023 Úhrada za poskytování služeb - OS Tereza .docx 19 kB Stáhnout
16. 04. 2023 Úhrada za poskytování sociálních služeb v DOZP .docx 14 kB Stáhnout

Podávání stížností a ukončení poskytování služby

top