Vstup uživatele do služby

01

Podání žádosti

Žádosti o přijetí do sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením přijímá sociální pracovník Domova START, v jeho nepřítomnosti vedoucí zařízení. Aby žádost mohla být zaevidována a následně posouzena, je nutné, aby obsahovala: vyplněný formulář Žádost o zahájení poskytování služby, vyplněný formulář Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce, případně další dokumenty – aktuální zprávu od psychiatra/psychologa (pokud ho zájemce navštěvuje), kopii soudního usnesení o ustanovení opatrovníka.

Sociální pracovnice pak sděluje zájemci, co může on od nabízené služby očekávat a stručně mu nastiňuje průběh procesu individuálního plánování. Zájemce se dále dozví podrobnosti ohledně chodu Domova START, ceník úhrad za poskytované služby a postup podání stížnosti v případě nespokojenosti s kvalitou poskytované služby.

02

Lékařský posudek

Zdravotní způsobilost zájemce je posuzována posudkovým lékařem CSS. Pokud lékař stanoví, že zájemce z hlediska zdravotního stavu splňuje okruh osob, kterým je služba poskytována, je tento vyzván k jednání se sociálním pracovníkem. V průběhu jednání je podrobně seznámen s informacemi o poslání, okruhu osob, jimž je služba poskytována, cílech a zásadách sociální služby. Sociální pracovnice také zjišťuje, co zájemce vede k využití sociální služby Domova START, jaká je jeho současná situace, jaká má od služby očekávání, jaká jsou jeho přání, potřeby a plány, které osobní cíle by mu mohla služba pomoci naplnit.
 
03

Přijetí do služby

Na základě získaných relevantních informací od zájemce pro sociální službu je jeho žádost buď zařazena do evidence schválených žádostí (ze zájemce se stává žadatel), nebo evidence odmítnutých žádostí dle § 91 odst. 3. V případě uvolnění místa v domově pro osoby se zdravotním postižením Domova START jsou sociální pracovnicí Domova START osloveni všichni žadatelé z evidence schválených žádostí. Pokud mají o volné místo zájem, sociální pracovnice zmapuje jejich aktuální nepříznivou situaci, přání a potřeby. V případě potřeby vykoná sociální pracovnice sociální šetření v místě pobytu žadatele (zdravotnické zařízení, jiný poskytovatel sociální služby). O výběru konkrétního žadatele na volné místo v domově pro osoby se zdravotním postižením poté rozhoduje komise CSS na základě aktuálních podkladů a v souladu s Pravidly pro jednání komise CSS. Z tohoto jednání je vypracován zápis a o výsledku rozhodnutí informuje žadatele sociální pracovnice.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
16. 04. 2023 Žádost o zahájení poskytování sociální služby v DOZP START .doc 88 kB Stáhnout
16. 04. 2023 Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o sociální službu .doc 36 kB Stáhnout
09. 05. 2023 Úhrada za poskytování sociálních služeb - DOZP START .docx 16 kB Stáhnout

Podávání stížností a ukončení poskytování služby

top