Vstup uživatele do služby

01

Získání informací

Zájemce se o naší službě může dozvědět prostřednictvím:
 
  • sociálního pracovníka Centra sociálních služeb
  • sociálního pracovníka jednotlivých zařízení denních stacionářů
  • webových stránek Centra sociálních služeb
  • adresáře organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně vydaného OSP MMB
  • registru poskytovatelů sociálních služeb
  • informačních letáků, které jsou k dispozici v čekárnách praktických lékařů, v nemocnicích, v LDN aj.
02

První telefonát

Prvotní kontakt poskytovatele se zájemcem bývá zpravidla telefonický či prostřednictvím e-mailu, při kterém poskytovatel podá zájemci základní informace o službě, na základě kterých se potencionální uživatel může rozhodnout pro využívání/nevyužívání sociální služby.

Projeví-li zájemce zájem o služby denního stacionáře, je se sociální pracovnicí smluven termín návštěvy v zařízení. Při této návštěvě seznámí sociální pracovnice zájemce se službami denního stacionáře, s podmínkami pro přijetí, s prostředím celého zařízení a s dalšími informacemi.
03

Žádost o přijetí

V případě zájmu o sociální službu je zájemci (zákonnému zástupci či opatrovníkovi) předána Žádost o přijetí, případně si ji může vyhledat na webových stránkách www.css.brno.cz. Žádost je v případě zájmu se zájemcem pro lepší porozumění prokonzultována. Žádost může zájemce donést osobně nebo poslat poštou na sídlo Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace nebo přímo do konkrétního zařízení.
04

Přijetí do služby

V případě volného místa pro přijetí do sociální služby proběhne se žadatelem jednání, na kterém jsou zjišťovány jeho konkrétní očekávání, požadavky, osobní cíle a nepříznivá sociální situace. Pokud má žadatel zájem službu využít, jsou mu poskytnuty všechny potřebné informace (způsoby platby, výše úhrady apod.), je seznámen s právy a povinnostmi, s provozním řádem a vnitřními pravidly denního stacionáře.
05

Podpis smlouvy

Společně s žadatelem a klíčovým pracovníkem je domluven rozsah a četnost úkonů, stanoven osobní cíl a vypracován individuální plán. Se zájemcem (zákonným zástupcem, opatrovníkem) je sepsána a podepsána Smlouva o poskytnutí denního stacionáře. Uživatel svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že se seznámil s provozním řádem a s vnitřními pravidly a že souhlasí s cenami za poskytované služby. Ceník je přikládán ke smlouvě o poskytované službě.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
10. 05. 2023 Úhrada za poskytování sociální služby - Domovinka .pdf 78 kB Stáhnout
10. 05. 2023 Žádost o zavedení denního stacionáře Domovinka .pdf 138 kB Stáhnout

Podávání stížností a ukončení poskytování služby

top