Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání služby

Snažíme se našim uživatelům poskytnout podmínky pro plnohodnotný život, ve kterém se učí být samostatní, chápat svět kolem nás a dokázat v něm s podporou rodiny a přátel společně žít.

Okruh osob

Osoby se zdravotním postižením ve věku 16 - 70 let s možností dožití, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti vlivem lehkého a středně těžkého stupně mentálního postižení a s přidruženými vadami.

Cíle služby

Cílem služby je uživatel, který s ohledem na své možnosti:

  • zvládá péči o sebe v oblasti sebeobsluhy, osobní hygieny, oblékání a stravování,
  • má osvojeny základní dovednosti a návyky potřebné pro každodenní život,
  • realizuje své zájmy a koníčky,
  • je v pravidelném kontaktu s rodinou či přáteli, s přirozeným sociálním prostředím,
  • dokáže s pomocí služby uplatnit svá práva a oprávněné zájmy při obstarávání osobních záležitostí.

Zásady poskytované služby

  • dodržování lidských práv a zachování lidské důstojnosti
  • respektování svobodné vůle uživatele
  • individuální přístup k uživateli
  • podpora samostatnosti a aktivity uživatele
  • profesionalita a kvalita služby

Kapacita

V současné době je kapacita pobytové sociální služby 20 uživatelů.

Časový rozsah služby

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Informace o službě

Prostředí a zabezpečení sociální služby

top