Poslání služby

Posláním služby je zachovat dospělým lidem s mentálním postižením běžný způsob života v bezpečném prostředí během pracovního týdne nezávisle na své rodině či pečující osobě, přičemž klientům umožňujeme kontakt s vrstevníky a  nabízíme činnosti vedoucí k aktivnímu životu za předpokladu udržení či získání návyků a dovedností.

Cíle služby

Cílem služby je uživatel, který:

 • zvládá praktické dovednosti všedního života,
 • věnuje se zájmové činnosti, která ho aktivizuje/stimuluje/zklidňuje,
 • dosahuje osobního naplnění
 • upevňuje mezilidské vztahy s okruhem svých přátel, rodinou,
 • pohybuje se v širším společenském prostředí a využívá běžně dostupné služby,
 • rozvíjí a udržuje individuální míru soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy.

Okruh osob

Službu poskytujeme osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou podporu či pomoc jiné fyzické osoby. 
 
Služba je určena uživatelům:
 • osobám ve věku od 16 do 64 let (v případě, že stávající klient dosáhne věku 64 let a jeho nepříznivá sociální situace stále trvá a i nadále předpokládá poskytování sociální služby, může klient ve službě pokračovat),
 • osobám s lehkým, středně těžkým, těžkým stupněm mentálního postižení a s přidruženými vadami (tělesné a smyslové postižení).

Zásady práce s uživatelem

 • dodržování lidských práv – klientům je poskytována služba s respektem k lidským právům, jako je právo na důstojnost, bezpečí, soukromí, ale i právo na přiměřené riziko.
 • respektování svobodné volby klienta – respektujeme názor klienta, jeho rozhodnutí.
 • individuální přístup a podpora samostatnosti – při plánování služby zohledňujeme individuální dovednosti, potřeby a zájmy každého klienta. Stavíme na jeho silných stránkách a usilujeme o rozvoj, eventuálně udržení individuální míry samostatnosti. Klientům poskytujeme takovou míru podpory, kterou nezbytně potřebují. 
 • začleňování do společnosti – vedeme klienty k využívání běžně dostupných služeb v přirozeném společenském prostředí.
 • upevňování vztahů s přáteli a rodinou – podporujeme kontakt klientů s jejich rodinami, přáteli a vytváříme příležitosti k jejich společnému potkávání se.
 • službu poskytujeme vždy kvalitně a profesionálně – naši zaměstnanci se pravidelně vzdělávají a účastní se supervizí. 

Kapacita

V současné době kapacita zařízení jsou 3 uživatelé.

Časový rozsah služby

Provozní doba týdenního stacionáře je v pracovní dny od pondělí 6:30 do pátku 17:00 hodin, včetně svátků.

Informace o službě

Prostředí a zabezpečení sociální služby

top